Λειτουργικά κέρδη έναντι Καθαρού Κέρδους | Κορυφαίες 4 διαφορές (με τα γραφήματα)

Λειτουργικά κέρδη έναντι καθαρών διαφορών κέρδους

Ο κύριος σκοπός της λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης είναι το κέρδος. Το κέρδος είναι διαθέσιμο ποσό μετά την πληρωμή όλων των λογαριασμών και εξόδων Τα κέρδη είναι τριών τύπων καθαρού κέρδους, λειτουργικού κέρδους και μικτού κέρδους, και αυτές οι διαιρέσεις γίνονται με βάση την πηγή από την οποία η επιχείρηση έχει δημιουργήσει κέρδος.

Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τις βασικές διαφορές μεταξύ λειτουργικού κέρδους έναντι καθαρού κέρδους.

Τι είναι το λειτουργικό κέρδος;

Το λειτουργικό κέρδος προέρχεται από το μικτό κέρδος. Είναι το εισόδημα που απομένει μετά την πληρωμή όλων των εξόδων και εξόδων που καταβάλλει η εταιρεία κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. Μπορούμε να πούμε ότι το υπόλοιπο ποσό μετά τον υπολογισμό όλων των εξόδων και του κόστους, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα έξοδα σταθερού κόστους όπως ενοίκιο, κόστος συντήρησης, κόστος ασφάλισης κ.λπ. και τα έξοδα μεταβλητού κόστους, λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου κ.λπ.

Το λειτουργικό κέρδος δεν περιλαμβάνει κέρδος που προκύπτει από επενδύσεις ή τόκους που προκύπτουν από αποταμιεύσεις. Το λειτουργικό κέρδος βοηθάει το γνωστό κέρδος που δημιουργείται από τις λειτουργίες της εταιρείας. Ασχολείται με τον πυρήνα της εταιρείας.

Το λειτουργικό κέρδος είναι το μικτό κέρδος μείον τα λειτουργικά έξοδα και μπορεί να γραφτεί ως: -

 • Λειτουργικό κέρδος = Μικτό κέρδος - Λειτουργικά έξοδα

Το λειτουργικό κέρδος μπορεί επίσης να υπολογιστεί ως καθαρό κέρδος μείον μη λειτουργικά έξοδα μείον μη λειτουργικά έσοδα και μπορεί να εκφραστεί ως:

 • Λειτουργικό κέρδος = Καθαρό κέρδος - Μη λειτουργικά έσοδα - Μη λειτουργικά έξοδα

Τι είναι το καθαρό κέρδος;

Το Καθαρό Κέρδος είναι το σύνολο των υπολειπόμενων εσόδων μετά τη λογιστικοποίηση όλων των ταμειακών ροών. Μπορεί να είναι εισροή ή εκροή, που αντιπροσωπεύουν θετικά ή αρνητικά. Είναι επίσης το ποσό των κερδών που απομένουν μετά τη μείωση όλων των εξόδων που πραγματοποιούνται από την εταιρεία, των τόκων που καταβάλλει η εταιρεία στον δανειστή και των φόρων Καθαρό κέρδος είναι το κέρδος που παράγεται από όλες τις πηγές μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων.

Χρησιμοποιείται ως δείκτης καθώς δείχνει την ικανότητα της εταιρείας να παράγει από τις πωλήσεις της. Λέει για την κερδοφορία της εταιρείας και δείχνει το πραγματικό κέρδος που παράγεται από την εταιρεία σε μια συγκεκριμένη λογιστική περίοδο. Είναι μια βασική διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων και του συνολικού κόστους που βαρύνει την εταιρεία κατά τη λειτουργία της επιχείρησης.

Το καθαρό κέρδος είναι το σύνολο των εσόδων μείον το συνολικό κόστος που μπορεί να εκφραστεί ως: -

 • Καθαρό κέρδος = Συνολικά έσοδα - Συνολικό κόστος.

Το καθαρό κέρδος μπορεί να γραφτεί ως μικτό κέρδος μείον το συνολικό κόστος για πράξεις, τόκους και φόρους και μπορεί να εκφραστεί ως:

 • Καθαρό κέρδος = Συνολικά έσοδα - Συνολικό έξοδο για λειτουργίες, τόκους και φόρους.

Το καθαρό κέρδος ως προς το λειτουργικό κέρδος είναι λειτουργικό κέρδος μείον τόκους μείον φόρο, και μπορεί να γραφτεί ως: -

 • Καθαρό κέρδος = Λειτουργικό κέρδος - Τόκοι - Φόροι.

Λειτουργικά κέρδη έναντι καθαρού κέρδους Infographics

Εδώ σας παρέχουμε τις 4 κορυφαίες διαφορές μεταξύ του λειτουργικού κέρδους έναντι του καθαρού κέρδους.

Λειτουργικά κέρδη έναντι Καθαρού κέρδους - Βασικές διαφορές

Οι βασικές διαφορές μεταξύ λειτουργικού κέρδους έναντι καθαρού κέρδους είναι οι εξής:

 • Το λειτουργικό κέρδος είναι το υπόλοιπο εισόδημα της εταιρείας μετά την εξόφληση των λειτουργικών εξόδων. Αντίθετα, το καθαρό κέρδος είναι το υπόλοιπο εισόδημα της εταιρείας μετά την πληρωμή όλων των εξόδων που βαρύνουν την εταιρεία.
 • Το λειτουργικό κέρδος βοηθά να γνωρίζουμε πώς διαχειρίζεται η εταιρεία τους πόρους της και τη διαχείριση των εξόδων της. Αντίθετα, το καθαρό κέρδος βοηθά να γνωρίζουμε το πραγματικό κέρδος που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία σε μια λογιστική περίοδο.
 • Τα λειτουργικά κέρδη βοηθούν στην εξάλειψη των περιττών λειτουργικών εξόδων, ενώ τα καθαρά κέρδη βοηθούν στη γνώση του κέρδους και της απόδοσης της εταιρείας σε μια λογιστική περίοδο.
 • Στην περίπτωση λειτουργικού κέρδους είναι το κέρδος που προκύπτει από επιχειρησιακές δραστηριότητες, ενώ το καθαρό κέρδος είναι το κέρδος που παράγεται από όλες τις πηγές μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων.
 • Το λειτουργικό κέρδος και οι παράμετροι υπολογισμού του επικεντρώνονται στην βασική λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας. Αντίθετα, το καθαρό κέρδος και οι παράμετροι υπολογισμού του επικεντρώνονται στη συνολική δραστηριότητα και σε άλλες πηγές επίσης για τον υπολογισμό της κερδοφορίας της εταιρείας.
 • Το λειτουργικό κέρδος λέει για την αποδοτικότητα των λειτουργιών μιας εταιρείας, ενώ το καθαρό κέρδος λέει για τις ικανότητες της εταιρείας να δημιουργεί για ιδιοκτήτες, ιδιοκτήτες μετόχων και μετόχους.

Λειτουργικά κέρδη έναντι Καθαρού κέρδους Διαφορά κεφαλής σε κεφάλι

Ας δούμε τώρα τη διαφορά μεταξύ κεφαλαίων μεταξύ λειτουργικού κέρδους έναντι καθαρού κέρδους.

Βάση - Λειτουργικό κέρδος έναντι Καθαρού Κέρδους Λειτουργικά κέρδη Καθαρό κέρδος
Εννοια Το λειτουργικό κέρδος είναι το υπόλοιπο εισόδημα της εταιρείας μετά την εξόφληση των λειτουργικών εξόδων. Το καθαρό κέρδος είναι το υπόλοιπο εισόδημα της εταιρείας μετά την πληρωμή όλων των εξόδων που βαρύνουν την εταιρεία.
Χρήσεις Να γνωρίζει τη διαχείριση δαπανών της εταιρείας και πώς διαχειρίζεται τους πόρους της. Να γνωρίζουμε το πραγματικό κέρδος που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία σε μια λογιστική περίοδο
Πλεονέκτημα Βοηθήστε στην εξάλειψη περιττών λειτουργικών εξόδων. Να γνωρίζει το κέρδος και την απόδοση της εταιρείας σε μια λογιστική περίοδο.
Πηγή κέρδους Το λειτουργικό κέρδος είναι το κέρδος που προκύπτει από επιχειρησιακές δραστηριότητες. Καθαρό κέρδος είναι το κέρδος που παράγεται από όλες τις πηγές μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων.

Ομοιότητες μεταξύ λειτουργικού κέρδους και καθαρού κέρδους

Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες μεταξύ λειτουργικού κέρδους και καθαρού κέρδους, και είναι οι εξής:

 • Τα λειτουργικά κέρδη και τα καθαρά κέρδη αποτελούν μέρος της κατάστασης αποτελεσμάτων μιας εταιρείας.
 • Και οι δύο δείχνουν την κερδοφορία της εταιρείας και παρέχουν κέρδος που παράγεται από την εταιρεία.
 • Και οι δύο είναι χρήσιμες για μια ανάγνωση οικονομικών καταστάσεων και παρέχει μια σαφή εικόνα της υγείας της εταιρείας.
 • Και οι δύο υπολογίζονται μετά την αφαίρεση των διαφόρων εξόδων της εταιρείας.

Τελική σκέψη

Τα κέρδη είναι τριών τύπων καθαρά κέρδη, το λειτουργικό κέρδος και το μικτό κέρδος και αυτές οι διαιρέσεις γίνονται με βάση την πηγή από την οποία η επιχείρηση έχει δημιουργήσει κέρδος και όταν το κέρδος παράγεται από επιχειρησιακές δραστηριότητες είναι λειτουργικό κέρδος και όταν το κέρδος είναι για δημιουργία συνολικής επιχείρησης είναι καθαρό κέρδος. Υπάρχει το διαφορετικό επίπεδο κέρδους μεταξύ του οποίου το θεμελιώδες επίπεδο είναι το μικτό κέρδος, το μεσαίο επίπεδο κέρδους είναι το λειτουργικό κέρδος και το κάτω μέρος, και το τελικό επίπεδο του κέρδους είναι το καθαρό κέρδος που είναι το πραγματικό κέρδος μιας εταιρείας. Τα λειτουργικά κέρδη και τα καθαρά κέρδη αποτελούν μέρος της κατάστασης αποτελεσμάτων μιας εταιρείας.

Το λειτουργικό κέρδος είναι το υπόλοιπο εισόδημα της εταιρείας μετά την εξόφληση των λειτουργικών εξόδων και το καθαρό κέρδος είναι το υπόλοιπο εισόδημα της εταιρείας μετά την πληρωμή όλων των δαπανών που πραγματοποιεί η εταιρεία, που περιλαμβάνει όλα τα έξοδα, φόρους και τόκους. Τόσο το λειτουργικό κέρδος όσο και το καθαρό κέρδος βοηθούν κάποιον να γνωρίζει την κερδοφορία της εταιρείας.