Κέρδος έναντι εισοδήματος | Κορυφαίες 4 βασικές διαφορές (Ακαθάριστες και καθαρές)

Η βασική διαφορά μεταξύ του κέρδους έναντι του εισοδήματος είναι ότι το κέρδος της επιχείρησης αναφέρεται στο ποσό που πραγματοποίησε η εταιρεία μετά την αφαίρεση των εξόδων από το συνολικό ποσό εσόδων που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου, ενώ, το εισόδημα αναφέρεται στο ποσό που απομένει ως το κέρδος στον οργανισμό μετά την αφαίρεση άλλων εξόδων, όπως μερίσματα κ.λπ. από το ποσό κέρδους.

Διαφορές μεταξύ κερδών και εσόδων

Υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ Κέρδους και Εισοδήματος. Είναι δύο κρίσιμοι όροι που είναι χρήσιμοι για τον προσδιορισμό της οικονομικής δύναμης μιας εταιρείας.

Οι όροι Κέρδος και Έσοδα είναι συχνά συνώνυμοι, ειδικά τα καθαρά κέρδη και τα καθαρά έσοδα, τα οποία είναι αρκετά παρόμοια αλλά διαφέρουν από την άποψη της λογιστικής.

 • Το κέρδος με απλούς όρους είναι το πλεόνασμα που απομένει μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων από τα έσοδα.
 • Το εισόδημα, με απλούς όρους, είναι το πραγματικό χρηματικό ποσό που κερδίζει μια εταιρεία.

Ακόμα κι αν και τα δύο έσοδα με κέρδος αντιμετωπίζουν τη θετική ροή μετρητών, το εισόδημα έναντι του κέρδους είναι δύο έννοιες που διαφέρουν σε μερικά σενάρια.

Γενικά, το κέρδος είναι η ανταμοιβή για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η επιχείρηση από την εταιρεία. Το κέρδος είναι το καθαρό χρηματικό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση όλων των δαπανών, εξόδων και φόρων από τα έσοδα. Το κέρδος λειτουργεί ως εργαλείο για τον υπολογισμό του φόρου της επιχείρησης. Μπορούμε να περιγράψουμε το κέρδος ως τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής κόστους ενός προϊόντος / υπηρεσίας.

 • Το κέρδος στη λογιστική της εταιρείας μπορεί να χωριστεί σε δύο - μικτό κέρδος και καθαρό κέρδος . Το μικτό κέρδος είναι τα έσοδα μείον το κόστος των πωληθέντων αγαθών.
 • Επίσης, λάβετε υπόψη ότι το εισόδημα διαιρείται επίσης σε εισόδημα δύο κερδών και μη δεδουλευμένα έσοδα . Το εισόδημα είναι το εισόδημα από τις πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών. Μη δεδουλευμένο εισόδημα είναι το παθητικό εισόδημα που πραγματοποιείται μέσω επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε άλλα μέρη.

Infographics κέρδους έναντι εισοδήματος

Ακολουθούν οι 4 κορυφαίες διαφορές μεταξύ του κέρδους έναντι του εισοδήματος που πρέπει να γνωρίζετε.

Παράδειγμα κέρδους έναντι εισοδήματος

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα για να το δείξουμε αυτό.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ο κ. Β αγόρασε μερικά αγαθά για $ 1000 και πλήρωσε 40 $ λόγω μιας μεταφοράς και 20 $ ως δασμό οκτώ. Πούλησε τα αγαθά για 1400 $. 

 • Μικτό κέρδος = Συνολικές πωλήσεις - Κόστος πωληθέντων αγαθών
 • Συνολικές πωλήσεις = 1400
 • Κόστος πωληθέντων αγαθών = 1060
 • (Συνολικές πωλήσεις - Κόστος πωληθέντων αγαθών) = 1400 - 1060
 • Μικτό κέρδος = 340

Το καθαρό κέρδος είναι το μικτό κέρδος μείον τις έμμεσες δαπάνες.

Ας υποθέσουμε ότι στο παραπάνω παράδειγμα, ο κ. Β πλήρωσε 100 $ ως μισθούς και 50 $ ως ενοίκιο. Το καθαρό κέρδος του θα είναι 190 $.

 • Καθαρό κέρδος = Μικτό κέρδος - Όλα τα έμμεσα έξοδα
 • Μικτό κέρδος = 340 $
 • Όλα τα έμμεσα έξοδα = 150 $
 • (Μικτό κέρδος - Όλα τα έμμεσα έξοδα) = 340 $ - 150 $
 • Καθαρό κέρδος = 190 $

Τα έσοδα της εταιρείας μπορούν επίσης να χαρακτηριστούν ως καθαρά κέρδη. Όταν αφαιρούμε το προτιμώμενο μέρισμα από το καθαρό κέρδος, λαμβάνουμε καθαρά κέρδη. Είναι το υπόλοιπο ποσό που απομένει στην εταιρεία, το οποίο μπορεί είτε να διατηρηθεί από την εταιρεία ως κέρδη εις νέον ή να διανεμηθεί μεταξύ των μετόχων ως μέρισμα. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι είναι η καθαρή αύξηση του κεφαλαίου του μετόχου.

Εάν τα διανεμόμενα μερίσματα ήταν 10 $, το καθαρό εισόδημα θα ήταν 190 $ - 10 $ = 180 $.

Κρίσιμες διαφορές μεταξύ κέρδους έναντι εισοδήματος

Ακολουθούν οι κρίσιμες διαφορές μεταξύ κέρδους και εισοδήματος -

 1. Και τα δύο εισοδήματα έναντι του κέρδους υπολογίζονται από τα έσοδα.
 2. Το κέρδος πραγματοποιείται μετά τη μείωση των εξόδων από τα έσοδα και το καθαρό εισόδημα πραγματοποιείται περαιτέρω μετά τη μείωση άλλων εξόδων όπως προνομιούχες μετοχές και μερίσματα.
 3. Τα κέρδη υπολογίζονται σε διάφορες χρονικές στιγμές από τις εταιρείες για να γνωρίζουν την οικονομική τους δύναμη και τους τομείς που τους λείπουν. Αλλά είναι το εισόδημα μέσω του οποίου η εταιρεία μπορεί να λάβει την τελική απόφαση εάν το εισόδημα πρέπει να επιστραφεί στην επιχείρηση ή όχι.
 4. Το κέρδος είναι ένας δείκτης για το πόση ταμειακή ροή υπερβαίνει το συνολικό κόστος. Το εισόδημα δείχνει πόσα χρήματα μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία.

Διαφορές μεταξύ κεφαλαίων και κερδών έναντι εισοδήματος

Εδώ είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ κέρδους έναντι εισοδήματος -

Η βάση της σύγκρισης Κέρδος Εισόδημα
Εννοια Διαφορά μεταξύ του ποσού που κερδίστηκε και του ποσού που δαπανήθηκε για την αγορά, τη λειτουργία ή την παραγωγή κάτι Το πραγματικό χρηματικό ποσό που κερδίζετε.
Κατηγορίες Μικτό κέρδος και καθαρό κέρδος Κερδίστε εισόδημα και μη δεδουλευμένα έσοδα
Εξαρτώμενοι Το κέρδος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα. Το εισόδημα εξαρτάται τόσο από τα έσοδα όσο και από τα κέρδη.
Δείκτης Δείχνει πόσο έχει κερδίσει μια επιχείρηση από το συνολικό κόστος των πωλήσεων. Δείχνει ποιο ποσό θα διανεμηθεί μεταξύ των μετόχων ή θα επανεπενδυθεί στην επιχείρηση.

Κέρδος έναντι εισοδήματος - Τελικές σκέψεις

Υπάρχει μια πολύ μικρή διαφορά μεταξύ του κέρδους έναντι του εισοδήματος. Η πραγματική διαφορά είναι προς την κατεύθυνση. Το κέρδος δείχνει πόσα χρήματα υπερβαίνουν το συνολικό κόστος της εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Το εισόδημα, από την άλλη πλευρά, σημαίνει πόσα χρήματα μπορεί να κρατήσει η εταιρεία για επανεπένδυση και πόσο μέρισμα θα πληρώσει στους μετόχους των μετοχών.

Ένα άτομο που έχει ξεκινήσει την επιχείρηση, το κέρδος και το εισόδημα είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά βοηθά πάντα αν κάποιος κατανοήσει την τεχνική διαφορά μεταξύ του κέρδους και του εισοδήματος και τι δείχνει το εισόδημα έναντι του κέρδους.