Αμοιβαία Κεφάλαια ανοιχτού έναντι κλειστού τερματισμού | Κορυφαίες 14 διαφορές

Διαφορές αμοιβαίων κεφαλαίων ανοιχτού τύπου και κλειστού τύπου

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αορίστου χρόνου δίνει τη μέγιστη ελευθερία και ευελιξία στους επενδυτές να εισέρχονται και να εξέρχονται όπως και όποτε θέλουν και η παραλλαγή του εξαρτάται πλήρως από την πίστη των επενδυτών, ενώ στα αμοιβαία κεφάλαια κλειστού χρόνου προσφέρεται ένα σταθερό χρονοδιάγραμμα στους επενδυτές για τη συμμετοχή τους και έξω από το ταμείο.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα επαγγελματικά διαχειριζόμενο επενδυτικό πρόγραμμα στο οποίο οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια με συνδυασμό μετοχών, ομολόγων και άλλων τίτλων με περιορισμένο κεφάλαιο. Τέτοια κεφάλαια είναι πολύ χρήσιμα για τους ιδιώτες επενδυτές και θεωρούνται επίσης ως επενδυτική ευκαιρία για μια χρονική περίοδο. Όλα τα αμοιβαία κεφάλαια είναι εγγεγραμμένα στους αντίστοιχους ρυθμιστές τους για την αγορά κινητών αξιών π.χ. SEBI στην Ινδία που θα προσφέρουν ένα επίπεδο άνεσης στους επενδυτές και τις προοπτικές. Πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τις αυστηρές ρυθμίσεις που δημιουργούνται για την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών.

Κάποιος μπορεί να επενδύσει σε αυτά τα κεφάλαια αγοράζοντας τις μονάδες / μετοχές του στην υπάρχουσα ΚΑΕ (Καθαρή Αξία Ενεργητικού) του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο είναι ασταθές ανάλογα με την απόδοση των μετοχών ενός μέρους του χαρτοφυλακίου. Η διαχείριση των κεφαλαίων γίνεται από επαγγελματίες διαχειριστές χρημάτων που είναι υπεύθυνοι για την επένδυση του κεφαλαίου των επενδυτών με σκοπό την παραγωγή κεφαλαιουχικών κερδών και εισοδήματος για τους επενδυτές. Η επένδυση πραγματοποιείται για λογαριασμό όλων των επενδυτών και ως εκ τούτου απαιτούνται πολλές δεξιότητες. Οι επενδυτικοί στόχοι και η δομή του αναφέρονται σαφώς στο ενημερωτικό δελτίο που αποτελεί νομικό έγγραφο και πρέπει να τηρείται το ίδιο.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αμοιβαίων κεφαλαίων που μπορούν να αναλυθούν βάσει του χρονικού πλαισίου λήξης και επίσης κατά επενδυτικό στόχο.

Το παρακάτω διάγραμμα μπορεί να δώσει μια σαφή εικόνα των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Infographics Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανοιχτού έναντι κλειστού τερματισμού

Ας δούμε τις κορυφαίες διαφορές μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων ανοιχτού έναντι κλειστού τύπου.

Ομοιότητες

 • Αυτά τα κεφάλαια έχουν κάποιες βασικές ομοιότητες μεταξύ τους που διατηρούν τη βάση και την κατηγοριοποίησή τους σε αμοιβαία κεφάλαια.
 • Και τα δύο αυτά κεφάλαια διαχειρίζονται επαγγελματικά με σκοπό να ξεπεράσουν τις επενδύσεις που έχουν γίνει από μια μεγάλη ομάδα επενδυτών.
 • Στόχος του είναι να επιτύχει το ίδιο μέσω της διαφοροποίησης σε πολλαπλά επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία και όχι σε ένα απόθεμα.
 • Η προμήθεια ή τα τέλη των διαχειριστών επενδύσεων μπορούν να εξαρτηθούν από τις αποδόσεις που μπορούν να συγκεντρώσουν από την αγορά.
 • Ένα άλλο σημείο ομοιότητας αναφέρεται στις οικονομίες κλίμακας με τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου κεφαλαίων από πολλούς επενδυτές, επιτρέποντας τη μείωση του κόστους επένδυσης και λειτουργίας.

Βασικές διαφορές

 1. Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι δημοφιλή μεταξύ των τυπικών επενδυτών, καθώς τους επιτρέπει να εισέρχονται και να εξέρχονται ανά πάσα στιγμή, προσφέροντάς τους έτσι μεγάλη ευελιξία. Τα αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου έχουν σταθερό αριθμό μετοχών που αγοράζονται από άλλους επενδυτές και έχουν καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την είσοδο και έξοδο από το αμοιβαίο κεφάλαιο. Η προσφορά του Νέου Ταμείου ενδέχεται να παραμείνει ανοιχτή για περίπου 30 ημέρες μετά την οποία δεν θα ανταλλάσσονται μονάδες.
 2. Οι συναλλαγές αμοιβαίων κεφαλαίων πραγματοποιούνται απευθείας μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ οι κλειστές συναλλαγές ξεκινούν αρχικά μέσω IPO (αρχική δημόσια προσφορά) μετά την οποία είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, στην αγορά εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών ή σε χρηματιστήριο χρηματιστηρίου.
 3. Το σώμα ενός αμοιβαίου κεφαλαίου θα συνεχίσει να ποικίλλει, καθώς θα περιλαμβάνει δυναμικές αγορές και εξαγορές, ενώ, από την άλλη πλευρά, το σώμα παραμένει σταθερό, δεδομένου ότι νέες μονάδες δεν προσφέρονται προς πώληση πέραν του ορίου που έχει καθοριστεί.
 4. Οι τιμές για τα ανοιχτά κεφάλαια καθορίζονται μία φορά την ημέρα στην ΚΑΕ (Καθαρή αξία ενεργητικού) κατά προτίμηση στο τέλος της ημέρας και είναι η τιμή στην οποία μπορούν να αγοραστούν μετοχές κεφαλαίου για εκείνη την ημέρα. Τα κλειστά κεφάλαια διαπραγματεύονται καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας όπως τα κοινά αποθέματα και διαπραγματεύονται στην επικρατούσα τιμή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεδομένου ότι λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο.
 5. Η δομή των αμοιβαίων κεφαλαίων καθορίζεται από την ίδρυσή της και θα περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα και τίτλους επίχρυσου χρώματος, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου θα περιλαμβάνουν εναλλακτικές επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιό της, όπως Futures, Derivatives και FOREX.
 6. Η τιμή πώλησης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει την ΚΑΕ και κάθε φορτίο εισόδου / εξόδου, όπως ορίζεται από το ενημερωτικό δελτίο. Αυτά τα φορτία είναι χρεώσεις που εφαρμόζονται για είσοδο ή έξοδο από το ταμείο ή και τα δύο κυρίως για τη διαχείριση των κεφαλαίων. Τα χρηματικά ποσά διαπραγματεύονται με Premium ή Έκπτωση στην NAV.
 7. Τα NAV διαφόρων κεφαλαίων αναφέρονται σε καθημερινές εφημερίδες ή στον ιστότοπο του ταμείου για αμοιβαία κεφάλαια. Τα κλειστά κεφάλαια μπορούν να λάβουν την ΚΑΕ τους από οικονομικές εφημερίδες ή μέσω του ιστότοπου σε εβδομαδιαία βάση.
 8. Ο συνολικός αριθμός μετοχών για καθένα από τα αποθέματα και τα ομόλογα σε αμοιβαία κεφάλαια πολλαπλασιάζεται με την τιμή κλεισίματος και το αποτέλεσμα για κάθε επένδυση προστίθεται μαζί. Εξαιρούνται τυχόν υποχρεώσεις που σχετίζονται με το ταμείο (όπως δεδουλευμένα έξοδα). Η ΚΑΕ ανά μετοχή επιτυγχάνεται διαιρώντας το Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων με τον αριθμό των εκκρεμών μετοχών. Οι τιμές των μετοχών για αμοιβαία κεφάλαια καθορίζονται σύμφωνα με τη ζήτηση και την προσφορά που επικρατούν στην αγορά και οι τιμές θα καθορίζονται ανάλογα στο χρηματιστήριο.
 9. Τα αμοιβαία κεφάλαια επιτρέπουν συστηματικές αγορές ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς και επιτρέπουν επίσης επενδύσεις σε μικρότερες ποσότητες, σε αντίθεση με τα αμοιβαία κεφάλαια που επιτρέπουν μόνο εφάπαξ επένδυση, καθιστώντας τον πιο επικίνδυνο για τους επενδυτές να εξετάσουν ειδικά υπό συνθήκες ασταθείς αγορές. Οι τάσεις έχουν επίσης προτείνει ότι τα κεφάλαια κλειστού τύπου εμφανίζονται όταν οι αγορές αποδίδουν εξαιρετικά καλά δελεαστικούς μελλοντικούς επενδυτές.
 10. Η κατανομή περιουσιακών στοιχείων ή η επανεξισορρόπηση είναι δυνατή στις περιπτώσεις αμοιβαίων κεφαλαίων που λαμβάνουν υπόψη τον προγραμματισμό βάσει στόχου και επομένως κατανοούν τη σημασία της κατανομής περιουσιακών στοιχείων σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Η διάρθρωση των κεφαλαίων μπορεί να προσαρμοστεί σε περίπτωση ανάκαμψης στο γενικό σενάριο της αγοράς. Εάν η αγορά μετοχών αυξάνεται και κατευθύνεται προς τον κορεσμό, μπορεί κάποιος να θελήσει να εξαργυρώσει ένα μέρος του ίδιου και να στραφεί το ίδιο σε χρεωστικά κεφάλαια. Αυτή η ευελιξία δεν είναι δυνατή σε μια κλειστή κατασκευή. Δεν επιτρέπονται διαρθρωτικές αλλαγές και οι επενδυτές δεν θα γνωρίζουν τις εσωτερικές λεπτομέρειες ή τις αποδόσεις των ομολόγων σε περίπτωση μακροπρόθεσμης επένδυσης.

Συγκριτικός Πίνακας Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανοιχτού έναντι κλειστού τερματισμού

Βάση  για σύγκριση

Αμοιβαία κεφάλαια ανοιχτού τύπου Αμοιβαία Κεφάλαια κλειστού τύπου
Εννοια Συνεχής αγορά και πώληση των μονάδων Το κεφάλαιο είναι σταθερό που πωλεί έναν συγκεκριμένο αριθμό μονάδων.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ Ευκολία σύμφωνα με τους επενδυτές Συμμετοχή μόνο μέχρι να είναι ενεργοποιημένη η NFO (Προσφορά Νέου Ταμείου)
Διαθεσιμότητα Τα κεφάλαια δεν διαπραγματεύονται στην ελεύθερη αγορά και τιμολογούνται με βάση το ποσό των μετοχών που αγοράστηκαν και πωλήθηκαν. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται απευθείας μέσω του ταμείου. Ξεκινούν μέσω IPO για συγκέντρωση χρημάτων και στη συνέχεια παρατίθενται ως απόθεμα ή ETF.
Προσδιορισμός τιμής Η ΚΑΕ ανά μετοχή επιτυγχάνεται διαιρώντας το Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων με τον αριθμό των εκκρεμών μετοχών. Τυχόν πρόσθετα έξοδα πρέπει να μειωθούν από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Η τιμή βασίζεται στην ΚΑΕ αλλά η πραγματική τιμή καθορίζεται από τη ζήτηση και την προσφορά που καθιστούν δυνατή τη διαπραγμάτευση σε τιμές πάνω ή κάτω από την αξία των συμμετοχών της.
Στυλ διοίκησης Μπορεί να είναι ενεργός, παθητικός ή συνδυασμός ανάλογα με τις περιστάσεις. Ακολουθεί ένα ενεργό στυλ διαχείρισης.
Περίοδος ωριμότητας Χωρίς σταθερή διάρκεια Μια σταθερή περίοδος λήξης μπορεί κανονικά να κυμαίνεται από 2-5 χρόνια.
Δημοσίευση της NAV Δημοσιεύεται σε καθημερινή βάση Δημοσιεύεται σε εβδομαδιαία βάση
Κέρδη Τα κέρδη εξαρτώνται από τους επενδυτές και όταν βγαίνουν από το αμοιβαίο κεφάλαιο. Εάν έχουν ξεπεράσει την αρχική τους επένδυση, τότε θεωρείται κέρδος. Τα κέρδη για τους μετόχους μπορούν να έχουν τη μορφή διανομής εσόδων και κερδών κεφαλαίου. Μπορεί επίσης να είναι κέρδη κεφαλαίου που πραγματοποιούνται από την πώληση μετοχών με αυξανόμενη αξία μετοχής, αν και εκτίθεται σε φορολογική υποχρέωση.
Σώμα Διαφέρει ανάλογα με την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η Corpus παραμένει σταθερή καθώς δεν εκδίδονται νέες μονάδες
Τιμή πωλήσεως Φορτίο εισόδου ή εξόδου NAV όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Εμπορεύεται σε ασφάλιστρα ή εκπτώσεις στα NAV τους
Εμπορία Αγοράστηκε απευθείας από τον ασφαλιστή του ταμείου Αγοράστηκε και πωλήθηκε μέσω μεσιτών. Οι χρηματιστηριακές εταιρείες αναγγέλλουν και πωλούν μετοχές που έχουν εκδοθεί πρόσφατα
Περιορισμοί Λογικοί περιορισμοί στις επενδύσεις στη μόχλευση και τη ρευστότητα λόγω των υψηλών επιπέδων μεταβλητότητας και των σχετικών κινδύνων. Λιγότεροι περιορισμοί όσον αφορά τη μόχλευση και τη ρευστότητα αλλά θα ισχύουν αυστηρά κανονιστικά όρια.
Ελάχιστη επένδυση Μικρότερες επενδύσεις που είναι ελκυστικές για τους ιδιώτες επενδυτές με περιορισμένα διαθέσιμα χρήματα. Επιτρέπεται εφάπαξ επένδυση.
Ρευστότητα Επενδύσεις που μπορούν εύκολα να ρευστοποιηθούν Οι επενδύσεις κλίνουν προς μη ρευστά χρεόγραφα που δεν μπορούν να πωληθούν στην NAV εντός 7 ημερών.

συμπέρασμα

Παρά το γεγονός ότι καθεμία από τις κατηγορίες έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, η απόφαση για την πραγματοποίηση της επένδυσης βρίσκεται στα χέρια των επενδυτών και των επενδυτικών τους στόχων. Εξαρτάται επίσης από την όρεξη κινδύνου του επενδυτή. Ένας ιδιώτης επενδυτής με περιορισμένο ποσό κεφαλαίου θα προτιμήσει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο καθώς προσφέρει μεγάλη ευελιξία με σχετικά σταθερές αποδόσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη μια επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου θα μπορούσε να είναι ένα δίλημμα για επενδυτές που είναι νέοι στην αγορά. Δεδομένου ότι οι κινητές αξίες αυτής της δομής πωλούνται με ασφάλιστρο ή έκπτωση στην NAV, απαιτεί τον προσδιορισμό της εγγενούς αξίας της υποκείμενης ασφάλειας για να αποφασιστεί εάν η επένδυση είναι καρποφόρα ή όχι.