Κατηγορία: Μοντελοποίηση Excel

Μέσος τύπος

Μέσος τύπος

Τύπος για τον υπολογισμό της μέσης τιμής στα στατιστικά Ο διάμεσος τύπος στα στατιστικά αναφέρεται στον τύπο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του μεσαίου αριθμού στο δεδομένο σύνολο δεδομένων που είναι διατεταγμένο με την αύξουσα σειρά και σύμφωνα με τον αριθμό τύπων του αριθμού των στοιχείων στο σύνολο δεδομένων προστίθεται με ένα και τότε τα αποτελέσματα θα διαιρεθούν με δύο για να προκύψουν στη θέση της μέσης τιμής, δηλαδή, ο αριθμός που τοποθετείται στην προσδιορισμένη θέση θα είναι η μέση τιμή. Είναι ένα εργαλείο για τη μέτρηση του κέντρου ενός αριθμητικού συνόλου δεδομένων. Συνοψ
Συντελεστής έκπτωσης

Συντελεστής έκπτωσης

Τι είναι ο Παράγοντας Έκπτωσης; Ο Συντελεστής Έκπτωσης είναι ένας συντελεστής στάθμισης που χρησιμοποιείται πιο συχνά για την εύρεση της παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών και υπολογίζεται προσθέτοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο σε ένα που στη συνέχεια αυξάνεται στην αρνητική ισχύ ορισμένων περιόδων. Τύπος έκπτωσης παράγοντα Μαθηματικά, παρουσιάζεται όπως παρακάτω, DF = (1 + (i / n) ) -n * t που, i = προεξοφλητικό επιτόκιο t = Αριθμός ετών n = Αριθμός περιόδων σύνθεσης ενός προεξοφλητικού επιτοκίου ανά έτος Στην περίπτωση του τύπου συνεχούς σύνθε
Παραδείγματα ανάλυσης κόστους-οφέλους

Παραδείγματα ανάλυσης κόστους-οφέλους

Παραδείγματα ανάλυσης κόστους-οφέλους Ένα παράδειγμα ανάλυσης κόστους-οφέλους περιλαμβάνει την αναλογία κόστους-οφέλους όπου υποθέτουμε ότι υπάρχουν δύο έργα όπου το ένα έργο συνεπάγεται συνολικό κόστος 8.000 $ και κερδίζει συνολικά οφέλη 12.000 $, ενώ από την άλλη πλευρά το έργο δύο συνεπάγεται κόστος Rs. 11.000 $ και κερδίζοντας οφέλη 20.000 $, επομένως, εφαρμόζοντας την ανάλυ
Ανάλυση ευαισθησίας στο Excel | Πίνακας μεταβλητών δεδομένων ενός & δύο

Ανάλυση ευαισθησίας στο Excel | Πίνακας μεταβλητών δεδομένων ενός & δύο

Η ανάλυση ευαισθησίας στο excel μας βοηθά να μελετήσουμε την αβεβαιότητα στην έξοδο του μοντέλου με τις αλλαγές στις μεταβλητές εισόδου. Καταρχάς κάνει δοκιμές με άγχος των μοντέλων μας και οδηγεί σε πληροφορίες προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο της αποτίμησης DCF, η ανάλυση ευαισθησίας στο excel είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη χρηματοδότηση για τη μοντελοποίηση της τιμής μετοχής ή της ευαισθησίας αποτίμησης σε παραδοχές όπ
Σχετική αλλαγή

Σχετική αλλαγή

Τι είναι η σχετική αλλαγή; Η σχετική αλλαγή δείχνει την αλλαγή μιας τιμής ενός δείκτη στην πρώτη περίοδο και σε ποσοστιαίους όρους, δηλαδή η σχετική αλλαγή υπολογίζεται αφαιρώντας την τιμή του δείκτη στην πρώτη περίοδο από την τιμή του δείκτη στη δεύτερη περίοδο που στη συνέχεια διαιρείται από την τιμή του δείκτη κατά την πρώτη περίοδο και το αποτέλεσμα λαμβάνεται σε ποσοστιαίους όρους. Ο τύπος της σχετικής αλλαγής είναι πολύ απλός και προκύπτει αφαιρώντας αρχικά την αρχική τιμή της μεταβλητής από την τελική τιμή, διαιρώντας το αποτέλεσμα με την αρχική τιμή και στη συνέχεια πολλαπλασιάζοντας ε
Κορυφαίες 15 οικονομικές λειτουργίες στο Excel

Κορυφαίες 15 οικονομικές λειτουργίες στο Excel

Κορυφαίες 15 οικονομικές λειτουργίες στο Excel Το Microsoft Excel είναι το πιο σημαντικό εργαλείο του Investment Bankers και Financial Analysts. Πέρασαν περισσότερο από το 70% του χρόνου προετοιμάζοντας μοντέλα Excel, διατυπώνοντας υποθέσεις, αποτιμήσεις, υπολογισμούς, γραφήματα κ.λπ. Είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι οι επενδυτικοί τραπεζίτες είναι πλοίαρχοι σε συντομεύσεις και τύπους excel. Παρόλο που υπάρχουν περισσότερες από 50+ οικονομικές λειτουργίες σ
Τύπος τεταρτημορίου

Τύπος τεταρτημορίου

Τύπος για τον υπολογισμό του τεταρτημορίου στα στατιστικά Το Quartile Formula είναι ένα στατιστικό εργαλείο για τον υπολογισμό της διακύμανσης από τα δεδομένα δεδομένα διαιρώντας το σε 4 καθορισμένα διαστήματα και, στη συνέχεια, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με ολόκληρο το σύνολο των παρατηρήσεων και σχολιάζοντας επίσης τις διαφορές, εάν υπάρχουν, στα σύνολα δεδομένων. Συχνά χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία για τη μέτρηση των διακυμάνσεων που περιγράφουν μια διαίρεση όλων των δοθέντων παρατηρήσεων σε 4 καθορισμένα διαστήματα που βασίζονται στις τιμές των δεδομένων και για να παρατηρήσει
Τύπος ανάπτυξης ποσοστού

Τύπος ανάπτυξης ποσοστού

Τύπος για τον υπολογισμό του ποσοστού ανάπτυξης μιας εταιρείας Ο τύπος ρυθμού ανάπτυξης χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ετήσιας ανάπτυξης της εταιρείας για τη συγκεκριμένη περίοδο και σύμφωνα με την οποία η τιμή στην αρχή αφαιρείται από την τιμή στο τέλος και στη συνέχεια η προκύπτουσα διαιρείται με την τιμή στην αρχή. Ο ρυθμός ανάπτυξης μπορεί να οριστεί ως αύξηση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, μεμονωμένης επένδυσης, ταμειακών ροών ή χαρτοφυλακίου, κατά την περίοδο ενός έτους. Αυτός είναι ο πιο βασικός ρυθμός ανάπτυξης που μπορεί να υπολογιστεί. Υπάρχουν μερικοί άλλοι προηγμένο
Μέση σταθμισμένη φόρμουλα

Μέση σταθμισμένη φόρμουλα

Τι είναι το σταθμισμένο μέσο; Η σταθμισμένη μέση εξίσωση είναι μια στατιστική μέθοδος που υπολογίζει τον μέσο όρο πολλαπλασιάζοντας τα βάρη με τον αντίστοιχο μέσο και λαμβάνοντας το άθροισμά του. Είναι ένας τύπος μέσου όρου στον οποίο τα βάρη αποδίδονται σε μεμονωμένες τιμές προκειμένου να προσδιοριστεί η σχετική σημασία κάθε παρατήρησης. Μέση σταθμισμένη
Τύπος κανονικοποίησης

Τύπος κανονικοποίησης

Τι είναι ο τύπος κανονικοποίησης; Στα στατιστικά στοιχεία, ο όρος «ομαλοποίηση» αναφέρεται στην κλιμάκωση του συνόλου δεδομένων έτσι ώστε τα κανονικοποιημένα δεδομένα να κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1. Τέτοιες τεχνικές ομαλοποίησης βοηθούν στη σύγκριση αντίστοιχων ομαλοποιημένων τιμών από δύο ή περισσότερα διαφορετικά σύνολα δεδομένων κατά έναν τρόπο ότι εξαλείφει
Παραδείγματα ιστογράμματος

Παραδείγματα ιστογράμματος

Παραδείγματα γραφημάτων ιστογράμματος Το ιστόγραμμα αναφέρεται στην οπτική παρουσίαση που χρησιμοποιείται για την περίληψη των διακριτών ή συνεχών δεδομένων και το παράδειγμα της οποίας περιλαμβάνει την οπτική παρουσίαση στο γράφημα, τα παράπονα του πελάτη που υποβλήθηκαν στην τράπεζα σχετικά με τις διαφορετικές παραμέτρους όπου ο πιο αναφερόμενος λόγος της καταγγελίας θα έχουν το υψηλότερο ύψος στο γράφημα που παρουσιάζεται. Όταν χρησιμοποιούνται ράβδους διαφόρων ύψους για την εμφάνιση των δεδομένων σε γραφική μορφή ονομάζεται γράφημα ιστογράμματος. Κάθε γραμμή ομαδοποιείται σε εύρη σε ένα ισ
Τύπος παλινδρόμησης

Τύπος παλινδρόμησης

Τύπος για τον υπολογισμό της παλινδρόμησης Ο τύπος παλινδρόμησης χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ εξαρτώμενης και ανεξάρτητης μεταβλητής και για να μάθετε πώς επηρεάζει την εξαρτημένη μεταβλητή στην αλλαγή ανεξάρτητης μεταβλητής και αντιπροσωπεύεται από την εξίσωση Υ είναι ίση με aX συν b όπου Y είναι η εξαρτημένη μεταβλητή, a είναι η κλίση της εξίσωσης παλινδρόμησης, το x είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή και το b είναι σταθερό. Η ανάλυση παλινδρόμησης χρησιμοποίησε ευρέως στατιστικές μεθόδους για την εκτίμηση των σχέσεων μεταξύ μιας ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών και εξ
Τύπος κόστους ευκαιρίας

Τύπος κόστους ευκαιρίας

Τύπος για τον υπολογισμό του κόστους ευκαιρίας Το Κόστος Ευκαιρίας είναι το κόστος της επόμενης καλύτερης εναλλακτικής λύσης. Όταν μια επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει μεταξύ εναλλακτικών επιλογών, θα επιλέξει αυτή που τους προσφέρει τη μεγαλύτερη απόδοση. Ειλικρινά, δεν υπάρχει τέτοιος συγκεκριμένος συμφωνημένος ή καθορισμένος σε έναν μαθηματικό τύπο για τον υπολογισμό του κόστους ευκαιρίας, αλλά υπάρχουν ορισμένοι τρόποι να σκεφτούμε αυτά τα κόστη ευκαιρίας με μαθημα
Τύπος παρέκτασης

Τύπος παρέκτασης

Ορισμός του τύπου παρέκτασης Ο τύπος Extrapolation αναφέρεται στον τύπο που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή που βρίσκεται σε εύρος που βρίσκεται εκτός του δεδομένου συνόλου δεδομένων που είναι σίγουρα γνωστό και για τον υπολογισμό της γραμμικής εξερεύνησης χρησιμοποιώντας δύο τελικά σημεία ( x1, y1) και το (x2, y2) στο γραμμικό γράφημα όταν η τιμή του σημείου που πρέπει να παρεκταθεί είναι «x», ο τύπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναπαρίσταται ως y1 + [(x − x 1 ) / (x 2 - x 1 )] * (y 2 −y 1 ). Υπολογισμός γραμμικής
Φόρμουλα Skewness

Φόρμουλα Skewness

Ο τύπος Skewness είναι ένας στατιστικός τύπος που είναι ένας υπολογισμός της κατανομής πιθανότητας του δεδομένου συνόλου μεταβλητών και η ίδια μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή απροσδιόριστη. Τύπος για τον υπολογισμό του Skewness Ο όρος «ασυμμετρία» αναφέρεται στη στατιστική μέτρηση που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ασυμμετρίας μιας πιθα
Τύπος ποικιλίας πληθυσμού

Τύπος ποικιλίας πληθυσμού

Τύπος για τον υπολογισμό της διακύμανσης του πληθυσμού Ο τύπος πληθυσμιακής διακύμανσης είναι ένα μέτρο από τις μέσες αποστάσεις των δεδομένων πληθυσμού και υπολογίζεται με την εύρεση του μέσου όρου του πληθυσμού και η διακύμανση υπολογίζεται με το άθροισμα του τετραγώνου των μεταβλητών μείον τον μέσο όρο που διαιρείται με έναν αριθμό παρατηρήσεων στον πληθυσμό. Η διακύμανση του πληθυσμού είναι ένα μέτρο της διάδοσης των δεδομένων του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, η διακύμανση του πληθυσμού μπορεί να οριστεί ως ο μέσος όρος των αποστάσεων από κάθε σημείο δεδομένων σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό έως
Μέσο ποσοστό απόδοσης

Μέσο ποσοστό απόδοσης

Ποιο είναι το μέσο ποσοστό απόδοσης; Το μέσο ποσοστό απόδοσης (ARR) αναφέρεται στο ποσοστό απόδοσης που αναμένεται σε μια επένδυση ή περιουσιακό στοιχείο είναι το αρχικό κόστος επένδυσης ή το μέσο επενδυτικό κόστος κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Ο τύπος για ένα μέσο ποσοστό απόδοσης προκύπτει διαιρώντας τα μέσα ετήσια καθαρά κέρδη μετά από φόρους ή απόδοση της επένδυσης με την αρχική επένδυση ή τη μέση επένδυση κατά τη διάρκεια της ζωής του έρ
Ανάλυση Κέρδους Όγκου Κόστους

Ανάλυση Κέρδους Όγκου Κόστους

Ορισμός Ανάλυσης Κέρδους Όγκου Κόστους (Ανάλυση CVP) Η Ανάλυση Κέρδους Όγκου Κόστους (CVP) εξετάζει τον αντίκτυπο στα λειτουργικά κέρδη λόγω των διαφορετικών επιπέδων όγκου και του κόστους και καθορίζει ένα σημείο αναφοράς για τις δομές κόστους με διαφορετικούς όγκους πωλήσεων που θα βοηθήσουν τους διαχειριστές στη λήψη οικονομικών αποφάσεων βραχυπρόθεσμα . Εξήγηση Η ανάλυση όγκου κόστους κέρδους περιλαμβάνει την ανάλυση της τιμής πώλησης, του σταθερού κόστους, του μεταβλητού κόστους, του αριθμού των πωληθέντων αγαθών και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει το κέρδος της επιχείρησης. Ο στόχο
R τετραγωνικός τύπος

R τετραγωνικός τύπος

Τι είναι το R Squared (R2) στο Regression; Το R-squared (R2) είναι ένα σημαντικό στατιστικό μέτρο που είναι ένα μοντέλο παλινδρόμησης που αντιπροσωπεύει το ποσοστό της διαφοράς ή της διακύμανσης σε στατιστικούς όρους για μια εξαρτημένη μεταβλητή που μπορεί να εξηγηθεί από μια ανεξάρτητη μεταβλητή ή μεταβλητές. Εν ολίγοις, καθορίζει πόσο καλά τα δεδομένα θα ταιριάζουν με το μοντέλο παλινδρόμησης. R τετραγωνικός τύπος Για τον υπολογισμό του τετραγώνου R πρέπει να καθορίσετε τον συντελεστή συσχέτισης και έπειτα πρέπει να τετραγωνίσετε
Τύπος F-Test

Τύπος F-Test

Ορισμός του τύπου F-Test Ο τύπος δοκιμής F χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της στατιστικής δοκιμής που βοηθά το άτομο που διεξάγει τη δοκιμή να διαπιστώσει ότι εάν τα δύο σύνολα πληθυσμού που έχουν την κανονική κατανομή των σημείων δεδομένων από αυτά έχουν την ίδια τυπική απόκλιση ή όχι. Το F-Test είναι κάθε δοκιμή που χρησιμοποιεί κατανομή F. Η τιμή F είναι μια τιμή στην κατανομή F. Διάφορες στατιστικές δοκιμές δημιουργούν τιμή F. Η τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί εάν η δοκιμή είναι στατιστικά ση
Τύπος βαθμολογίας Z

Τύπος βαθμολογίας Z

Τύπος για τον υπολογισμό της βαθμολογίας Z Η βαθμολογία Z των ανεπεξέργαστων δεδομένων αναφέρεται στη βαθμολογία που δημιουργείται μετρώντας πόσες τυπικές αποκλίσεις πάνω ή κάτω από τον μέσο όρο του πληθυσμού είναι τα δεδομένα, τα οποία βοηθούν στη δοκιμή της υπόθεσης υπό εξέταση. Με άλλα λόγια, είναι η απόσταση ενός σημείου δεδομένων από τον μέσο όρο του πληθυσμού που εκφράζεται ως πολλαπλάσιο της τυπικής απόκλισης. Οι βαθμολογίες z κυμαίνονται στο εύρος -3 φορές την τυπική απόκλιση (πολύ αριστερά της κανον
Τύπος ποσοστού σφάλματος

Τύπος ποσοστού σφάλματος

Τύπος για τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος Ο τύπος ποσοστού σφάλματος υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου αριθμού και του πραγματικού αριθμού σε σύγκριση με τον πραγματικό αριθμό και εκφράζεται ως ποσοστό, για να το θέσουμε με άλλα λόγια, είναι απλώς η διαφορά μεταξύ του πραγματικού αριθμού και του υποτιθέμενου αριθμού αριθμός σε ποσοστιαία μορφή. Σε θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη, χρησιμοποιείται συχνά η έννοια του τύπου ποσοστού σφάλματος όπου πρέπει να προσδιοριστεί η διακύμανση μεταξύ της πειραματικής τιμής και της ακριβούς τιμής. Αυτός ο υπολογισμός θα μας βοηθήσ
Τύπος σφάλματος δειγματοληψίας

Τύπος σφάλματος δειγματοληψίας

Τύπος για τον υπολογισμό του σφάλματος δειγματοληψίας Ο τύπος σφάλματος δειγματοληψίας αναφέρεται στον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του στατιστικού σφάλματος που συμβαίνει στην περίπτωση όπου το άτομο που διεξάγει τη δοκιμή δεν επιλέγει δείγμα που αντιπροσωπεύει ολόκληρο τον υπό εξέταση πληθυσμό και σύμφωνα με τον τύπο το σφάλμα δειγματοληψίας υπολογίζεται διαιρώντας το τυπική απόκλιση του πληθυσμού με την τετραγωνική ρίζα του μεγέθους του δείγματος και στη συνέχεια πολλαπλασιάζοντας το προκύπτον με την τιμή βαθμολογίας Ζ που βασίζεται στο διάστημα εμπιστοσύνης. Σφάλμα δειγματολ
Τετραμετρική απόκλιση

Τετραμετρική απόκλιση

Τι είναι η απόκλιση τεταρτημόρια; Η απόκλιση τεταρτημόριου βασίζεται στη διαφορά μεταξύ του πρώτου τεταρτημορίου και του τρίτου τεταρτημορίου στην κατανομή συχνότητας και η διαφορά είναι επίσης γνωστή ως εύρος διακάρτων, η διαφορά που διαιρείται με δύο είναι γνωστή ως απόκλιση τεταρτημορίου ή ημι-δια-τεταρτημοριακή περιοχή Όταν κάποιος παίρνει το ήμισυ της διαφοράς ή της διακύμανσης μεταξύ του 3ου τεταρτημορίου και του 1ου τεταρτημορίου μιας απλής κατανομής ή κατανομής συχνότητας είναι η απόκλιση τεταρτημορίου. Τύπος Ένας τύπος Quartile Deviation (QD) χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία
Ντεϊλί

Ντεϊλί

Τι είναι το Decile; Στις περιγραφικές στατιστικές, ο όρος «δεκαδικό» αναφέρεται στις εννέα τιμές που χωρίζουν τα δεδομένα του πληθυσμού σε δέκα ίσα τμήματα έτσι ώστε κάθε θραύσμα να είναι αντιπροσωπευτικό του 1/10 του πληθυσμού. Με άλλα λόγια, κάθε διαδοχικό δεκαδικό αντιστοιχεί σε αύξηση 10% των σημείων έτσι ώστε το 1ο δεκαδικό ή το D 1 να έχει το 10% των παρατηρήσεων κάτω από αυτό, τότε το 2ο δεκαδικό ή
Τύπος δείκτη κερδοφορίας

Τύπος δείκτη κερδοφορίας

Τι είναι ο τύπος δείκτη αποδοτικότητας; Ο τύπος του δείκτη κερδοφορίας είναι απλός και υπολογίζεται διαιρώντας την παρούσα αξία όλων των μελλοντικών ταμειακών ροών του έργου με την αρχική επένδυση στο έργο. Δείκτης κερδοφορίας = PV των μελλοντικών ταμειακών ροών / Αρχική επένδυση Μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω όπως παρακάτω, Δείκτης κερδοφορίας = (Καθαρή παρούσα αξία + Αρχ
Τύπος μελλοντικής αξίας

Τύπος μελλοντικής αξίας

Τύπος για τον υπολογισμό του FV Ο τύπος Future Value (FV) είναι μια οικονομική ορολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας των ταμειακών ροών σε μια φουτουριστική ημερομηνία σε σύγκριση με την αρχική απόδειξη. Ο στόχος αυτής της εξίσωσης FV είναι να καθοριστεί η μελλοντική αξία μιας μελλοντικής επένδυσης και εάν οι αποδόσεις αποδίδουν επαρκείς αποδόσεις για να συντελέσουν στη χ
Τύπος επιτοκίου

Τύπος επιτοκίου

Τύπος για τον υπολογισμό του επιτοκίου Ένας τύπος επιτοκίου χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ποσών αποπληρωμής για δάνεια και τόκους έναντι επενδύσεων σε πάγιες καταθέσεις, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ. Χρησιμοποιείται επίσης για τον υπολογισμό των τόκων σε μια πιστωτική κάρτα. Όταν ένας δανειστής, δανείστε οποιοδήποτε ποσό στον δανειολήπτη για μια συγκεκριμένη χρον
Τύπος μεγέθους δείγματος

Τύπος μεγέθους δείγματος

Τύπος για τον προσδιορισμό του μεγέθους του δείγματος του πληθυσμού Ο τύπος δείγματος μεγέθους βοηθά στον υπολογισμό ή τον καθορισμό του ελάχιστου μεγέθους δείγματος που απαιτείται για να γνωρίζουμε την επαρκή ή σωστή αναλογία του πληθυσμού μαζί με το επίπεδο εμπιστοσύνης και το περιθώριο σφάλματος. Ο όρος «δείγμα» αναφέρεται στο τμήμα του πληθυσμού που μας επιτρέπει να αντλήσουμε συμπεράσματα σχετικά με τον πληθυσμό και, επομένως, είναι σημαντικό το μέγεθος του δείγματος να είναι επαρκές ώστε να μπορούν να γίνουν ουσιαστικά συμπεράσματα. Με άλλα λ
Τύπος μεταβλητότητας

Τύπος μεταβλητότητας

Τι είναι ο τύπος μεταβλητότητας; Ο όρος «μεταβλητότητα» αναφέρεται στο στατιστικό μέτρο της διασποράς των αποδόσεων κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής περιόδου για μετοχές, ασφάλεια ή δείκτη αγοράς. Η μεταβλητότητα μπορεί να υπολογιστεί είτε χρησιμοποιώντας την τυπική απόκλιση είτε τη διακύμανση της ασφάλειας ή του αποθέματος. Ο τύπος για την καθημερινή μεταβλητότ
Συνήθης τύπος προσόδων

Συνήθης τύπος προσόδων

Τύπος για τον υπολογισμό Φ / Β της συνηθισμένης προσόδου Ο συνηθισμένος τύπος προσόδων αναφέρεται στον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας της σειράς ίσου ποσού πληρωμών που πραγματοποιούνται είτε στην αρχή είτε στο τέλος της περιόδου για καθορισμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τον τύπο, παρούσα αξία συνήθους Το ετήσιο ποσό υπολογίζεται διαιρώντας την Περιοδική Πληρωμή με 1 μείον 1 διαιρούμενο με 1 συν επιτόκιο (1 + r) αύξηση στη συχνότητα ισχύος κατά την περίοδο (σε περίπτωση πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος της περιόδου) ή αύξηση στη συχνότητα ισχύος στη
Τύπος εύρους

Τύπος εύρους

Τι είναι ο τύπος εύρους; Ο τύπος εύρους αναφέρεται στον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ της μέγιστης τιμής και της ελάχιστης τιμής του εύρους και σύμφωνα με τον τύπο, η ελάχιστη τιμή αφαιρείται από τη μέγιστη τιμή προκειμένου να προσδιοριστεί το εύρος. Εύρος = η μέγιστη τιμή - η ελάχιστη τιμή Από το δεδομένο σύνολο δεδομένων, το οποίο παρέχει στους στατιστικολόγους και στον μαθηματικό μια καλύτερη κατανόηση του συνόλου δεδομένων πόσο ποικίλλει. Είναι η απλούστερη προσέγγιση για τ
Περίοδος έκπτωσης με έκπτωση

Περίοδος έκπτωσης με έκπτωση

Τι είναι η Περίοδος Έκπτωσης; Η προεξοφλημένη περίοδος αποπληρωμής αναφέρεται στη χρονική περίοδο που απαιτείται για την ανάκτηση της αρχικής της ταμειακής δαπάνης και υπολογίζεται με προεξόφληση των ταμειακών ροών που πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον και στη συνέχεια αθροίζοντας την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών όπου η προεξόφληση γίνεται με το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου ή εσωτερικός ρυθμός απόδοσης. Τύπος έκπτωσης περιόδου έκπτωσης Από την άποψη του προϋπολογισμού κεφαλαίου, αυτή η μέθοδος είναι μια πολύ καλύτερη μέθοδος από μια απλή περίοδο αποπληρωμής. Σε αυ
Επιστροφή περιόδου κράτησης

Επιστροφή περιόδου κράτησης

Τι είναι η Απόδοση Περιόδου Κράτησης (HPR); Η απόδοση περιόδου αναμονής αναφέρεται στις συνολικές αποδόσεις κατά την περίοδο για την οποία πραγματοποιήθηκε μια επένδυση, συνήθως εκφραζόμενη σε ποσοστό της αρχικής επένδυσης, και χρησιμοποιείται ευρέως για τη σύγκριση των αποδόσεων από διάφορες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Καταγράφει επίσης οποιοδήποτε πρόσθετο εισόδημα από την επένδυση, εκτός από τον υπολογισμό της αύξησης ή της μείωσης της αξίας σε πολλές περιόδους. Τύπος επιστροφής περιόδου κράτησης Εδώ είναι ο τύπος - Μια εναλλακτική έκδοση του τύ
NPV έναντι IRR

NPV έναντι IRR

Διαφορά μεταξύ NPV και IRR Η μέθοδος Net Present Value (NPV) υπολογίζει την αξία δολαρίου των μελλοντικών ταμειακών ροών που το έργο θα παράγει κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικούς παράγοντες, ενώ το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (IRR) αναφέρεται στο ποσοστό απόδοσης που αναμένεται να δημιουργηθεί από το έργο. Σκοπεύετε να λάβετε επενδυτική απόφαση; Μπερδεμένοι με το πώς να γνωρίζουμε την κερδοφορία του; Λοιπόν, υπάρχουν δύο πιο σημαντικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται και είναι η καθαρή παρούσα αξία και ο εσωτερικός ρυθμός απόδοσης. Ας υποθέσουμε ότι ο οργ
Τύπος τιμής P

Τύπος τιμής P

Τι είναι ο τύπος P-Value; Το P είναι ένα στατιστικό μέτρο που βοηθά τους ερευνητές να προσδιορίσουν εάν η υπόθεσή τους είναι σωστή. Βοηθά στον προσδιορισμό της σημασίας των αποτελεσμάτων. Η μηδενική υπόθεση είναι μια προεπιλεγμένη θέση ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ δύο μετρημένων φαινομένων. Υποδηλώνεται με H 0. Μια εναλλακτική υπόθε
Μέσος τύπος

Μέσος τύπος

Τι είναι κακό? Το μέσο αναφέρεται στον μαθηματικό μέσο όρο που υπολογίζεται για ένα σύνολο δύο ή περισσότερων τιμών. Υπάρχουν κυρίως δύο τρόποι υπολογισμού του: αριθμητικός μέσος όρος, όπου προστίθενται όλοι οι αριθμοί και στη συνέχεια διαιρείται με τον αριθμό αντικειμένων και γεωμετρικός μέσος, όπου πολλαπλασιάζουμε τους αριθμούς μαζί και μετά παίρνουμε τη ρίζα Nth και αφαιρούμε με έναν. Μέσος τύπος Ο τύπος του αριθμητικού μέσου υπολογίζεται προσθέτοντας όλες τις διαθέσιμες περιοδικές αποδόσεις και διαιρέστε το αποτέλεσμα με τον αριθμό των περιόδων. Αριθμητικός μέσος = (r 1 + r 2 +…. + R
Φόρμουλα Break-Even Point

Φόρμουλα Break-Even Point

Τύπος για τον υπολογισμό του σημείου νεκρού σημείου Ο τύπος για το break-even point (BEP) είναι πολύ απλός και ο υπολογισμός για το ίδιο γίνεται διαιρώντας το συνολικό σταθερό κόστος παραγωγής με το περιθώριο συνεισφοράς ανά μονάδα προϊόντος που κατασκευάζεται. Το περιθώριο συνεισφοράς ανά μονάδα μπορεί να υπολογιστεί αφαιρώντας το μεταβλητό κόστος για την παραγωγή κάθε προϊόντος από την τιμή πώλησης ανά μονάδα του προϊόντος. Μαθηματικά αναπαρίσταται ως,
Αξία ωριμότητας

Αξία ωριμότητας

Ορισμός τιμής ωριμότητας Η αξία λήξης είναι το ποσό που πρέπει να εισπραχθεί κατά την ημερομηνία λήξης ή κατά τη λήξη του μέσου / ασφάλειας που διατηρεί ο επενδυτής κατά τη χρονική του περίοδο και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το κύριο ποσό στο επιτοκιακό επιτόκιο που υπολογίζεται περαιτέρω με ένα επιτόκιο συν ενδιαφέροντος για τη δύναμη που είναι χρονική περίοδος. Τύπος τιμής ωριμότητας Ο τύπος για τον υπολογισμό της τιμής λήξης είναι ως εξής: MV = P * (1 + r) n Που, Το MV είναι η τιμή ωριμότητας P είναι το κύριο ποσό r είναι το επιτόκιο που ισχύει n είναι ο αριθμός των διαστημάτω
Τύπος έκπτωσης

Τύπος έκπτωσης

Τύπος για τον υπολογισμό των μειωμένων τιμών Η προεξόφληση αναφέρεται στην προσαρμογή των μελλοντικών ταμειακών ροών για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των ταμειακών ροών και προσαρμοσμένη για την ένωση όπου ο τύπος προεξόφλησης είναι ένα συν το προεξοφλητικό επιτόκιο διαιρούμενο με έναν αριθμό ολόκληρης αύξησης του έτους στον αριθμό ισχύος των περιόδων σύνθεσης του προεξοφλητικού επιτοκίου ανά έτος σε αρκετά χρόνια. Ο τύπος έκπτωσης μετατρέπει κυρίως τις μελλοντικές ταμειακές ροές σε παρούσα αξία χρησιμοποιώντας τον παράγοντα προεξόφλησης. Η έκπτωση είναι μια ζωτική ιδέα, καθώς βοηθά στη σ
Αναλογία Κόστους Οφέλους

Αναλογία Κόστους Οφέλους

Ορισμός αναλογίας οφέλους-κόστους Ο λόγος οφέλους-κόστους υποδεικνύει τη σχέση μεταξύ κόστους και οφέλους του έργου ή της επένδυσης για ανάλυση, όπως φαίνεται από την παρούσα αξία του αναμενόμενου οφέλους διαιρεμένη με την παρούσα αξία του κόστους που βοηθά στον προσδιορισμό της βιωσιμότητας και της αξίας που μπορεί να προκύψει από την επένδυση ή έργο. Τύπος Τύπος οφέλους / κόστους = αναμενόμενο φωτοβολταϊκό όφελος από το έργο / PV του κόστους του έργου Εάν αυτή η επένδυση ή το έργο έχει τιμή BCR που είναι μεγαλύτερη από 1 από το έργο, αναμένεται να επιστρέψει ή να παραδώσει θετικό NPV,
Παραδείγματα σύνθετου ενδιαφέροντος

Παραδείγματα σύνθετου ενδιαφέροντος

Παραδείγματα σύνθετου ενδιαφέροντος Τα ακόλουθα παραδείγματα τύπου σύνθετου ενδιαφέροντος παρέχουν κατανόηση των διαφόρων τύπων καταστάσεων όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τύπος σύνθετου ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση σύνθετων τόκων, ο τόκος κερδίζεται όχι μόνο επί του αρχικού ποσού που επενδύεται αρχικά, αλλά κερδίζεται επίσης από τους τόκους που έχουν αποκτηθεί προηγουμένως από
Τελική ταμειακή ροή

Τελική ταμειακή ροή

Τι είναι η ταμειακή ροή τερματικού; Το Terminal Cash Flow είναι η τελική ταμειακή ροή (δηλ. Καθαρή ταμειακή εισροή & ταμειακή εκροή) στο τέλος του έργου και περιλαμβάνει ταμειακές ροές μετά τη φορολογία από την απόρριψη όλου του εξοπλισμού που σχετίζεται με το έργο και την επιστροφή κεφαλαίου κίνησης. Για κάθε εταιρεία που χρησιμοποιεί προσέγγιση προϋπολογισμού κεφαλαίου για την εκτίμηση του συνολικού αριθμού ενός τρέχοντος έργου ή ενός έργου το οποίο σχεδιάζει να αναλάβει η διοίκηση της εταιρείας, δίνουν την πιο σαφή κατανόηση
Συντελεστής παρουσίας αξίας (PV)

Συντελεστής παρουσίας αξίας (PV)

Τι είναι ο συντελεστής τρέχουσας τιμής (PV) Ο συντελεστής της τρέχουσας αξίας είναι ο παράγοντας που χρησιμοποιείται για να δείξει την παρούσα αξία των μετρητών που θα ληφθούν στο μέλλον και βασίζεται στη χρονική αξία του χρήματος. Αυτός ο φωτοβολταϊκός συντελεστής είναι ένας αριθμός που είναι πάντα μικρότερος από έναν και υπολογίζεται με έναν διαιρεμένο με έναν συν το επιτόκιο για την ισχύ, δηλαδή τον αριθμό περιόδων
Τύπος τιμής απόδοσης

Τύπος τιμής απόδοσης

Ποιο είναι το ποσοστό απόδοσης; Το ποσοστό απόδοσης είναι η απόδοση που αναμένει ένας επενδυτής από την επένδυσή του και βασικά υπολογίζεται ως ποσοστό με τον αριθμητή των μέσων αποδόσεων (ή των κερδών) σε μια επένδυση και παρονομαστή της σχετικής επένδυσης στο ίδιο. Τύπος τιμής απόδοσης Ο τύπος μπορεί να εξαχθεί ως εξής: Ποσοστό απόδοσης = Μέση απόδοση / αρχική επένδυση Είναι μια πολύ δυναμική ιδέα για την κατανόηση των αποδόσεων των επενδύσεων Ως εκ τούτου, μπορεί να τροποποι
Σχετική τυπική απόκλιση

Σχετική τυπική απόκλιση

Τι είναι η σχετική τυπική απόκλιση; Η σχετική τυπική απόκλιση (RSD) είναι το μέτρο της απόκλισης ενός συνόλου αριθμών που διαδίδονται γύρω από το μέσο όρο και υπολογίζεται ως ο λόγος της τυπικής απόκλισης προς το μέσο όρο για ένα σύνολο αριθμών. Όσο υψηλότερη είναι η απόκλιση, τόσο περισσότερο οι αριθμοί είναι από το μέσο όρο. Χαμηλώστε την απόκλιση, όσο πιο κοντά είναι οι αριθμοί από το μέσο Σχετικός τύπος τυπικής απόκλισης Σχετική τυπ
Ημερήσιο σύνθετο ενδιαφέρον

Ημερήσιο σύνθετο ενδιαφέρον

Τι είναι το ημερήσιο σύνθετο ενδιαφέρον; Ημερήσιος επιτοκιακός τόκος σημαίνει ότι ο τόκος συσσωρεύεται σε καθημερινή βάση και υπολογίζεται με χρέωση τόκου επί του κεφαλαίου συν τόκους που κερδίζονται σε καθημερινή βάση και επομένως, είναι υψηλότερος από τους τόκους που επιβάλλονται σε μηνιαία / τριμηνιαία βάση λόγω της υψηλής συχνότητας σύνθεσης. Τύπος A = (P (1 + r / n) ^ (nt)) - P Που A = Ημερήσιο σύνθετο ποσοστό P = Κύριο ποσό R = Επιτόκιο N = Χρονική περίοδος Γενικά, όταν κάποιος καταθέτει χρήματα στην τράπεζα, η τράπεζα καταβάλλει τόκους στον επενδυτή με τη μορφή τριμηνιαίων
Γεωμετρικός μέσος όρος αριθμητικός μέσος όρος

Γεωμετρικός μέσος όρος αριθμητικός μέσος όρος

Διαφορές μεταξύ γεωμετρικού και αριθμητικού μέσου όρου Ο γεωμετρικός μέσος είναι ο υπολογισμός του μέσου όρου ή του μέσου όρου των σειρών τιμών του προϊόντος που λαμβάνει υπόψη την επίδραση της σύνθεσης και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της απόδοσης της επένδυσης, ενώ ο αριθμητικός μέσος είναι ο υπολογισμός του μέσου με το άθροισμα των συνολικών τιμών δια του αριθμού αξιών. Ο γεωμετρικός μέσος υπολογισμός για μια σειρά αριθμών λαμβάνοντας το προϊόν αυτών των αριθμών και αυξάνοντάς το στο αντίστροφο μήκος της σειράς, ενώ ο αριθμητικός μέσος όρος είναι απλά ο μέσος όρος και υπολογίζεται
Αύξηση IRR

Αύξηση IRR

Τι είναι το αυξητικό IRR; Το incremental IRR ή το Incremental internal rate of return είναι μια ανάλυση της απόδοσης επένδυσης που πραγματοποιείται με σκοπό την εύρεση της καλύτερης επενδυτικής ευκαιρίας μεταξύ δύο ανταγωνιστικών επενδυτικών ευκαιριών που περιλαμβάνουν διαφορετικές δομές κόστους. Καθώς το κόστος δύο επενδύσεων είναι διαφορετικό, γίνεται ανάλυση του ποσού της διαφοράς. Αυξητική ανάλυση IRR Το IRR είναι ένα εσωτερικό ποσοστό απόδοσης. Είναι ένα εργαλείο για τον υπολογισμό της κερδοφ
Διάγραμμα νεκρού σημείου

Διάγραμμα νεκρού σημείου

Διάγραμμα νεκρού σημείου Το διάγραμμα ισορροπίας δείχνει τη σχέση μεταξύ κόστους και πωλήσεων και δείχνει κέρδος και ζημία σε διαφορετική ποσότητα στο γράφημα για ανάλυση όπου η οριζόντια γραμμή δείχνει την ποσότητα πωλήσεων και η κατακόρυφη γραμμή δείχνει το συνολικό κόστος και τα συνολικά έσοδα και στο σημείο διασταύρωσης είναι breakakeven point που δεν δείχνει κέρδος και καμία ζημία σε δεδομένη ποσότητα. Στον κατακόρυφο άξονα, το διάγραμμα επαναφοράς σημειώνει τα έσοδα, το μεταβλητό κόστος και το σταθερό κόστος της εταιρείας και στον οριζόντιο άξονα, ο όγκος απεικονίζεται. Το διάγραμμα βοηθ
Φόρμουλα καθαρής αλλαγής

Φόρμουλα καθαρής αλλαγής

Τι είναι ο τύπος καθαρής αλλαγής; Ο τύπος Net Change χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αλλαγής στην τιμή οτιδήποτε από τις προηγούμενες τιμές του. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον υπολογισμό της μεταβολής στην τιμή κλεισίματος των μετοχών, των αμοιβαίων κεφαλαίων, των ομολόγων κ.λπ. από την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Ο όρος «Καθαρή Αλλαγή» χρησιμοποιείται ως μέτρο για τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ των τρεχουσών τιμών κλεισίματος με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης περιόδου για
Παραδείγματα NPV

Παραδείγματα NPV

Παραδείγματα NPV (Καθαρή παρούσα αξία) Η καθαρή παρούσα αξία (NPV) αναφέρεται στην τιμή του δολαρίου που προκύπτει αφαιρώντας την παρούσα αξία όλων των ταμειακών εκροών της εταιρείας από την παρούσα αξία των συνολικών ταμειακών εισροών και το παράδειγμα της οποίας περιλαμβάνει την περίπτωση της εταιρείας A ltd. όπου η παρούσα αξία όλων των ταμειακών εκροών είναι 100.000 $ και η παρούσα αξία των συνολικών ταμειακών εισροών είναι 120.000 $, επομένως η καθαρή παρούσα αξία θα είναι 20.000 $ (120.000 $ - 100.000 $) Τα ακόλουθα παραδείγματα NPV (Καθαρή παρούσα α
Γεωμετρική μέση απόδοση

Γεωμετρική μέση απόδοση

Τι είναι η γεωμετρική μέση απόδοση; Η γεωμετρική μέση απόδοση υπολογίζει τη μέση απόδοση για τις επενδύσεις που επιμερίζονται με βάση τη συχνότητά της ανάλογα με το χρονικό διάστημα και χρησιμοποιείται για την ανάλυση της απόδοσης της επένδυσης καθώς δείχνει την απόδοση από μια επένδυση. Γεωμετρικός τύπος μέσης επιστροφής r = ποσοστό απόδοσης n = αριθμός περιόδων Είναι το μέσο σύνολο προϊόντων που τεχνικά ορίζεται ως το «n» ριζικό προϊόν του αναμενόμενου αριθμού περιόδων. Το επίκεντρο του υπολογισμού είναι να παρου
Σύνθετη τριμηνιαία φόρμουλα

Σύνθετη τριμηνιαία φόρμουλα

Τι είναι η τριμηνιαία συνένωση; Η σύνθετη ανά τρίμηνο μπορεί να θεωρηθεί ως το ποσό τόκου που κερδίζεται ανά τρίμηνο σε έναν λογαριασμό ή μια επένδυση όπου οι τόκοι που κερδίζονται θα επανεπενδύονται. και είναι χρήσιμο για τον υπολογισμό των εσόδων από πάγιες καταθέσεις, καθώς οι περισσότερες τράπεζες προσφέρουν έσοδα από τόκους από τις καταθέσεις που συνθέτουν αν
Τύπος πολλαπλής παλινδρόμησης

Τύπος πολλαπλής παλινδρόμησης

Τι είναι ο τύπος πολλαπλής παλινδρόμησης; Ο τύπος πολλαπλής παλινδρόμησης χρησιμοποιείται στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ εξαρτημένων και πολλαπλών ανεξάρτητων μεταβλητών και ο τύπος αντιπροσωπεύεται από την εξίσωση Y είναι ίση με συν bX1 συν cX2 συν dX3 συν Ε όπου Y εξαρτάται μεταβλητή, X1, X2, X3 είναι ανεξάρτητες μεταβλητές , a είναι τομή, b, c, d είναι πλαγιές και το Ε είναι υπολειμματική τιμή. y = mx1 + mx2 + mx3 + b Που, Y = η εξαρτημένη μεταβλητή της παλινδρόμησης M = κλίση της παλινδρόμησης X1 = πρώτη ανεξάρτητη μεταβλητή της παλινδρόμησης Η x2 = δεύτερη ανεξάρτητη μεταβλητή τη
Ανάλυση ευαισθησίας

Ανάλυση ευαισθησίας

Τι είναι η Ανάλυση Ευαισθησίας; Η ανάλυση ευαισθησίας είναι μια τεχνική ανάλυσης που λειτουργεί βάσει της ανάλυσης τι-εάν, όπως πώς ανεξάρτητοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον εξαρτώμενο παράγοντα και χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη του αποτελέσματος όταν η ανάλυση πραγματοποιείται υπό ορισμένες συνθήκες. Συνήθως χρησιμοποιείται από επενδυτές που λαμβάνουν υπόψη τους όρους που επηρεάζουν την πιθανή επένδυσή τους για να δοκιμάσουν, να προβλέψουν και να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα. Τύπος ανάλυσης ευαισθησίας Ο τύπος για την ανάλυση ευαισθησίας είναι βασικά ένα οικονομ
Τύπος δοκιμής Z

Τύπος δοκιμής Z

Τύπος για τον υπολογισμό της δοκιμής Z στα στατιστικά στοιχεία Η δοκιμή Z στα στατιστικά στοιχεία αναφέρεται στη δοκιμή υπόθεσης που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν τα δύο δείγματα μέσων που υπολογίζονται είναι διαφορετικά, σε περίπτωση που οι τυπικές αποκλίσεις είναι διαθέσιμες και το δείγμα είναι μεγάλο.    Z = (x - μ) / ơ       όπου x = οποιαδήποτε τιμή από τον πληθυσμό μ = μέσος όρος πληθυσμού standard = τυπική απόκλιση πληθυσμού Στην περίπτωση ενός δείγματος, ο τύπος των στατιστικών τιμών της δοκιμής z υπολ
Περίοδος αποπληρωμής

Περίοδος αποπληρωμής

Ορισμός περιόδου αποπληρωμής Η περίοδος αποπληρωμής μπορεί να οριστεί ως η χρονική περίοδος που απαιτείται για την ανάκτηση του αρχικού κόστους και των εξόδων και του κόστους επένδυσης που πραγματοποιήθηκε για την επίτευξη του έργου τη στιγμή που δεν υπάρχει απώλεια χωρίς κέρδος, δηλαδή σημείο επαναφοράς. πηγή: Lifehacker.com.au Το παραπάνω άρθρο σημειώνει ότι το Powerwall της Tesla δεν είναι οικονομικά βιώσιμο για τους περισσότερους ανθρώπους. Σύμφωνα με τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται σε αυτό το άρθρο, η απόσβεση του Powerwall κυμαινόταν από 17 έως 2
Δείκτης κερδοφορίας

Δείκτης κερδοφορίας

Τι είναι ο δείκτης κερδοφορίας; Ο δείκτης κερδοφορίας δείχνει τη σχέση μεταξύ των εταιρικών έργων μελλοντικών ταμειακών ροών και αρχικής επένδυσης υπολογίζοντας τον λόγο και αναλύοντας τη βιωσιμότητα του έργου και υπολογίζεται με ένα συν διαιρώντας την παρούσα αξία των ταμειακών ροών με την αρχική επένδυση και είναι επίσης γνωστός ως λόγος επένδυσης κέρδους ως αναλύει το κέρδος του έργου Τύπος Φόρμουλα 1 - Δείκτης κερδοφορίας = Η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών / αρχικής επένδυσης απαιτείται Ο τύπος φαίνεται πολύ απλός. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μάθετε την παρούσ
Λογιστικό ποσοστό απόδοσης

Λογιστικό ποσοστό απόδοσης

Ποιο είναι το λογιστικό ποσοστό απόδοσης; Το Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης αναφέρεται στο ποσοστό απόδοσης που αναμένεται να αποκτηθεί από την επένδυση σε σχέση με το αρχικό κόστος των επενδύσεων και υπολογίζεται διαιρώντας το Μέσο ετήσιο κέρδος (συνολικό κέρδος κατά την περίοδο της επένδυσης δια του αριθμού των ετών) με το μέσο ετήσιο κέρδος όπου το μέσο ετήσιο κέρδος υπολογίζεται διαιρώντας το άθροισμα της λογιστικής αξίας στην αρχή και της λογιστικής αξίας στο τέλος με το 2. Τύπος Λογιστικής απόδοσης και υπολογισμός (Βήμα προς βήμα) Λογιστικό ποσοστό απόδοσης (ARR) = Μέσο ετήσιο κέρδος /
IRR έναντι ROI

IRR έναντι ROI

IRR έναντι ROI Διαφορές Όσον αφορά τον υπολογισμό της απόδοσης των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν, υπάρχουν πολύ λίγες μετρήσεις που χρησιμοποιούνται περισσότερο από την εσωτερική τιμή απόδοσης (IRR) και την απόδοση της επένδυσης (ROI). Το IRR είναι μια μέτρηση που δεν έχει πραγματικό τύπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκαθορισμένος τύπος για να ανακαλυφθεί το IRR. Η αξία που επιδιώκει το IRR είναι
Περιθώριο σφάλματος

Περιθώριο σφάλματος

Τι είναι το περιθώριο σφάλματος; Το περιθώριο σφάλματος είναι μια στατιστική έκφραση που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ποσοστιαίας μονάδας με την οποία το αποτέλεσμα που θα φτάσει θα διαφέρει από την τιμή του πραγματικού πληθυσμού και υπολογίζεται διαιρώντας την τυπική απόκλιση του πληθυσμού με το μέγεθος του δείγματος και πολλαπλασιάζοντας τελευταία προκύπτει με τον κρίσιμο παράγοντα. Ένα υψηλότερο σφάλμα δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το αποτέλεσμα του δείγματος που αναφέρθηκε να μην είναι η πραγματική αντανάκλαση ολόκληρου του πληθυσμού. Τύπος περιθωρίου σφάλματος Ο τύπο
Τύπος αναβαλλόμενης προσόδου

Τύπος αναβαλλόμενης προσόδου

Τύπος για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας της αναβαλλόμενης προσόδου Ο τύπος αναβαλλόμενης προσόδου χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας της αναβαλλόμενης προσόδου που υπόσχεται να ληφθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και υπολογίζεται προσδιορίζοντας την παρούσα αξία της πληρωμής στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη το επιτόκιο και το χρονικό διάστημα. Μια πρόσοδος είναι η σειρά των περιοδικών πληρωμών που λαμβάνει ένας επενδυτής σε μια μελλοντική ημερομηνία και ο όρος «αναβαλλόμενη πρόσοδος» αναφέρεται στην καθυστερημένη πρόσοδο υπό μορφή δόσεων ή εφάπαξ πληρωμών και όχι μια άμε
Αποτελεσματικός τύπος ετήσιων τιμών

Αποτελεσματικός τύπος ετήσιων τιμών

Τύπος για τον υπολογισμό του πραγματικού ετήσιου ποσοστού (EAR) Ο τύπος του πραγματικού ετήσιου επιτοκίου (EAR) μπορεί να υπολογιστεί με βάση το ονομαστικό επιτόκιο και τον αριθμό των περιόδων σύνθεσης ανά έτος. Το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο είναι επίσης γνωστό ως πραγματικό επιτόκιο ή ετήσιο ισοδύναμο επιτόκιο είναι το επιτόκιο που πραγματικά κερδίζεται ή πληρώνεται μετά την
Τρέχουσα αξία ενός τύπου προσόδων

Τρέχουσα αξία ενός τύπου προσόδων

Τύπος για τον υπολογισμό της φωτοβολταϊκής περιόδου Η παρούσα αξία του τύπου προσόδων υπολογίζεται καθορίζοντας την παρούσα αξία η οποία υπολογίζεται με πληρωμές προσόδου κατά τη χρονική περίοδο διαιρούμενη με ένα συν προεξοφλητικό επιτόκιο και η παρούσα αξία της προσόδου καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τις εξισωμένες μηνιαίες πληρωμές με μία μείον την παρούσα αξία διαιρεμένη με προεξόφληση τιμή. PV ενός ετήσιου = C x [(1 - (1 + i) -n) / i] Που, C είναι η ταμειακή ροή ανά περίοδο είναι το επιτόκιο n είναι η συχνότητα των πληρωμών Εξήγηση Ο τύπος ΦΒ θα καθορίσει σε μια δεδομένη περίοδ
Z-Test έναντι T-Test

Z-Test έναντι T-Test

Διαφορές μεταξύ Z-Test και T-Test Η δοκιμή Z είναι η στατιστική υπόθεση που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί ότι εάν τα δύο δείγματα μέσων που υπολογίστηκαν είναι διαφορετικά σε περίπτωση που η τυπική απόκλιση είναι διαθέσιμη και το δείγμα είναι μεγάλο ενώ το τεστ T χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί ο τρόπος μέσων όρων διαφορετικών συνόλων δεδομένων διαφέρει μεταξύ τους σε περίπτωση που η τυπική απόκλιση ή η διακύμανση δεν είναι γνωστή. Οι δοκιμές Z και t-test είναι οι δύο στατιστικές μέθοδοι που περιλαμβάνουν ανάλυση δεδομένων που έχει εφαρμογές στην επιστήμη, στις επιχειρήσεις και σε
Συντελεστής συσχέτισης Pearson

Συντελεστής συσχέτισης Pearson

Ορισμός συντελεστή συσχέτισης Pearson Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson, επίσης γνωστός ως στατιστικός έλεγχος Pearson R, μετρά την ισχύ μεταξύ των διαφορετικών μεταβλητών και των σχέσεών τους. Κάθε φορά που πραγματοποιείται οποιαδήποτε στατιστική δοκιμή μεταξύ των δύο μεταβλητών, τότε είναι πάντα καλή ιδέα για το άτομο που κάνει ανά
Εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (IRR)

Εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (IRR)

Ορισμός του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης (IRR) Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (IRR) είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που καθορίζει την καθαρή παρούσα αξία όλων των μελλοντικών ταμειακών ροών από ένα έργο στο μηδέν. Συνήθως χρησιμοποιείται για σύγκριση και επιλογή του καλύτερου έργου, όπου επιλέγεται ένα έργο με IRR πάνω από την ελάχιστη αποδεκτή απόδοση (ρυθμός εμποδίων). Τύπος IRR
Ελάχιστη παλινδρόμηση τετραγώνων

Ελάχιστη παλινδρόμηση τετραγώνων

Ορισμός της μεθόδου παλινδρόμησης Least Squares Μια μέθοδος παλινδρόμησης ελάχιστων τετραγώνων είναι μια μορφή ανάλυσης παλινδρόμησης που καθιερώνει τη σχέση μεταξύ της εξαρτώμενης και της ανεξάρτητης μεταβλητής μαζί με μια γραμμική γραμμή. Αυτή η γραμμή αναφέρεται ως «γραμμή βέλτιστης εφαρμογής». Η ανάλυση παλινδρόμησης είναι μια στατιστική μέθοδος με τη βοήθεια της οποίας μπορεί κανείς να εκτιμήσει ή να προβλέψει τις άγνωστες τιμ
Παρούσα αξία έναντι μελλοντικής αξίας

Παρούσα αξία έναντι μελλοντικής αξίας

Παρούσα αξία έναντι μελλοντικών διαφορών αξίας Η παρούσα αξία είναι εκείνο το ποσό χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να αποκτήσουμε τη μελλοντική αξία. Η μελλοντική αξία, από την άλλη πλευρά, είναι το ποσό που θα λάβει ένα άτομο μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο από τα μετρητά που διατίθενται. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τις διαφορές μεταξύ της παρούσας αξίας έναντι της μελλοντικής αξίας. Τι είναι η παρούσα αξία; Η παρούσα αξία είναι μια βασική ιδέα στον κόσμο των οικονομικών. Η παρούσα τιμή είναι η τιμή που είναι η σημερινή
Προφίλ NPV

Προφίλ NPV

Σημασία προφίλ NPV Το προφίλ καθαρής παρούσας αξίας (NPV) της εταιρείας αναφέρεται στο γράφημα που δείχνει την καθαρή παρούσα αξία του υπό εξέταση έργου σε σχέση με το αντίστοιχο διαφορετικό ποσοστό της έκπτωσης όπου η καθαρή παρούσα αξία του έργου απεικονίζεται στον άξονα Υ του γραφήματος και το ποσοστό της έκπτωσης απεικονίζεται στον άξονα Χ του γραφήματος. Η σχέση μεταξύ του προεξοφλητικού επιτοκίου και του NPV είναι αντίστροφη. Όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 0%, το προφίλ NPV κόβει τον κατακόρυφο άξονα. Το προφίλ NPV είναι ευαίσθητο στις τιμές έκπτωσης. Τα υψηλότερα προεξοφλητικά επι
Τύπος προσόδων

Τύπος προσόδων

Τύπος για τον υπολογισμό της πληρωμής προσόδων Ο όρος «πρόσοδος» αναφέρεται στη σειρά των περιοδικών πληρωμών που θα λαμβάνονται είτε στην αρχή κάθε περιόδου είτε στο τέλος της περιόδου στο μέλλον. Ο τύπος για την πληρωμή προσόδων και το οφειλόμενο ποσό προσόδου υπολογίζεται με βάση το ΦΒ ενός οφειλόμενου προσόδου, το πραγματικό επιτόκιο και μια σειρά περιόδων.
Ποσοστό έκπτωσης έναντι επιτοκίου

Ποσοστό έκπτωσης έναντι επιτοκίου

Έκπτωση επιτοκίου έναντι διαφορών επιτοκίου Το επιτόκιο έκπτωσης έναντι του επιτοκίου μπορεί μερικές φορές να κινείται σε διαφορετικές διαδρομές και μερικές φορές στις ίδιες διαδρομές. Γίνεται πιο σημαντικό να γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ του προεξοφλητικού επιτοκίου και του επιτοκίου εάν είστε στον τομέα της χρηματοδότησης. Η διαφορά μεταξύ
Πραγματικό ποσοστό απόδοσης

Πραγματικό ποσοστό απόδοσης

Τι είναι το πραγματικό ποσοστό απόδοσης; Το πραγματικό ποσοστό απόδοσης είναι το πραγματικό ετήσιο ποσοστό απόδοσης αφού ληφθούν υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό όπως ο πληθωρισμός και υπολογίζεται με ένα συν το ονομαστικό ποσοστό διαιρούμενο με ένα συν το ποσοστό πληθωρισμού μείον ένα και το ποσοστό πληθωρισμού μπορεί να ληφθεί από την τιμή καταναλωτή δείκτης ή αποπληθωριστής ΑΕΠ. Βοηθά έναν επενδυτή να ανακαλύψει τι πραγματικά παίρνει σε αντάλλαγμα για να επενδύσει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό σε μια επένδυση. Για παράδειγμα, εάν ο κ. Timothy επενδύει $ 1000 σε μια τράπεζα κα
Απλός τύπος ενδιαφέροντος

Απλός τύπος ενδιαφέροντος

Τύπος για τον υπολογισμό του απλού ενδιαφέροντος (SI) Ο Απλός Τόκος (SI) είναι ένας τρόπος υπολογισμού του ποσού των τόκων που πρέπει να καταβληθεί στο κεφάλαιο και υπολογίζεται με έναν εύκολο τύπο, ο οποίος πολλαπλασιάζει το κύριο ποσό με το επιτόκιο και τον αριθμό των περιόδων για τις οποίες τόκος πρέπει να καταβληθεί. Εδώ, ο τόκος υπολογίζεται μόνο στο ποσό που επενδύθηκε αρχικά και δεν υπάρχει τόκος σε τόκους, όπως συμβαίνει με τον τύπο σύνθετου επιτοκίου. Βρίσκει τη χρήση του σε δάνεια αυτοκινήτων και άλλα καταναλωτικά δάνεια που επεκτείνονται από τράπεζες και χρημα
Αύξηση ταμειακών ροών

Αύξηση ταμειακών ροών

Τι είναι η αυξητική ταμειακή ροή; Αυξημένη ταμειακή ροή είναι η ταμειακή ροή που πραγματοποιείται μετά την αποδοχή ενός νέου έργου ή τη λήψη κεφαλαιακής απόφασης. Με άλλα λόγια, είναι βασικά η προκύπτουσα αύξηση των ταμειακών ροών από πράξεις λόγω της αποδοχής νέων επενδύσεων κεφαλαίου ή ενός έργου. Το νέο έργο μπορεί να είναι οτιδήποτε από την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος έως το άνοιγμα ενός εργοστασίου. Εάν το έργο ή η επένδυση έχει ως αποτέλεσμα θετική σταδιακή ταμειακή ροή, τότε η εταιρεία θα πρέπει να επενδύσει σε αυτό το έργο, καθώς θα
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του NPV

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του NPV

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα NPV Τα πλεονεκτήματα της καθαρής παρούσας αξίας περιλαμβάνουν το γεγονός ότι λαμβάνει υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος και βοηθά τη διοίκηση της εταιρείας στην καλύτερη λήψη αποφάσεων, ενώ τα μειονεκτήματα της καθαρής παρούσας αξίας περιλαμβάνουν το γεγονός ότι δεν λαμβάνει υπόψη το κρυφό κόστος και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για τη σύγκριση έργων διαφορετικών μεγεθών. Η καθαρή παρούσα αξία (NPV) είναι μια από τις τεχνικές προεξοφλημένων ταμειακών ροών που χρησιμοποιούνται στον προϋπολογισμό κεφαλαίου για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας εν
Αιωνιότης

Αιωνιότης

Τι είναι η διαιώνιση; Η διαχρονικότητα, που χρησιμοποιείται συνήθως στη λογιστική και τη χρηματοδότηση, σημαίνει ότι μια επιχείρηση ή ένα άτομο που λαμβάνει σταθερές ταμειακές ροές για αόριστο χρονικό διάστημα (όπως μια πρόσοδος που πληρώνει για πάντα) και σύμφωνα με τον τύπο, η παρούσα αξία της υπολογίζεται διαιρώντας το το ποσό της συνεχούς πληρωμής σε μετρητά με την απόδοση ή το επιτόκιο. Τύπος διαιωνιμότητας Η παρούσα αξία της διαιώνιας μπορεί να υπολογιστεί ως εξής - Εδώ. PV = παρούσα αξία, D = μέρισμα ή πληρωμή κουπονιού ή εισροή μετρητών ανά περίοδο και r = προεξοφλητικό επιτόκιο Ε
Παρεμβολή

Παρεμβολή

Τι είναι η παρεμβολή; Η παρεμβολή μπορεί να περιγραφεί ως η μαθηματική διαδικασία που εφαρμόζεται για την απόκτηση τιμής μεταξύ δύο σημείων με καθορισμένη τιμή με απλές λέξεις, μπορούμε να την περιγράψουμε ως μια διαδικασία προσέγγισης της τιμής μιας δεδομένης συνάρτησης σε ένα δεδομένο σύνολο διακριτών σημείων. Μπορεί να εφαρμοστεί στην εκτίμηση ποικίλων εννοιών κόστους, μαθηματικών, στατιστικών κ.λπ. Η παρεμβολή μπορεί να θεωρηθεί ως η μέθοδος προσδιορισμού της άγνωστης τιμής για οποιοδήποτε δεδομένο σύνολο συναρτήσεων με γνωστές τιμές. Η άγνωστη τιμή ανακαλύφθηκε. Εά
Μέσος τύπος πληθυσμού

Μέσος τύπος πληθυσμού

Τύπος για τον υπολογισμό του μέσου πληθυσμού Ο μέσος όρος του πληθυσμού είναι ο μέσος όρος ή ο μέσος όρος όλων των τιμών στον δεδομένο πληθυσμό και υπολογίζεται με το άθροισμα όλων των τιμών στον πληθυσμό που υποδηλώνονται με το άθροισμα του Χ διαιρούμενο με τον αριθμό των τιμών στον πληθυσμό που δηλώνεται με Ν. Αυτό επιτυγχάνεται συνοψίζοντας όλες τις παρατηρήσεις στην ομάδα και διαιρώντας το άθροισμα με τον αριθμό των παρατηρήσεων. Όταν το σύνολο των δεδομένων λαμβάνονται για τον υπολογισμό μιας στατιστικής παραμέτρου, το σύνολο των δεδομένων είναι ο πληθυσμός.
Τύπος συνδιακύμανσης

Τύπος συνδιακύμανσης

Τι είναι το Covariance; Η συνδιακύμανση είναι ένα στατιστικό μέτρο που χρησιμοποιείται για την εύρεση της σχέσης μεταξύ δύο περιουσιακών στοιχείων και υπολογίζεται ως η τυπική απόκλιση της απόδοσης των δύο στοιχείων που πολλαπλασιάζεται με τη συσχέτιση της. Εάν δίνει θετικό αριθμό, τότε τα περιουσιακά στοιχεία λέγονται ότι έχουν θετική συνδιακύμανση, δηλαδή όταν αυξάνονται οι αποδόσεις ενός περιουσιακού στοιχείου, η απόδοση των δεύτερων περιουσιακών στοιχείων α
Συστηματική δειγματοληψία

Συστηματική δειγματοληψία

Τι είναι η συστηματική δειγματοληψία; Η συστηματική δειγματοληψία είναι λίγο πολύ μια μέθοδος που περιλαμβάνει την επιλογή διαφόρων στοιχείων που ταξινομούνται από ένα πλαίσιο δειγματοληψίας και η λήψη αυτής της στατιστικής διαδικασίας ξεκινά από την τυχαία επιλογή των στοιχείων που ανήκουν σε μια λίστα και στη συνέχεια επιλέγεται κάθε διάστημα δειγματοληψίας από το πλαίσιο και Αυτή η μέθοδος δειγματοληψίας μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εάν ο δεδομένος πληθυσμός είναι ομοιογενής, καθώς αυτές οι μονάδες δειγματοληψίας κατανέμονται συστηματικά στον πληθυσμό. Αυτή είναι μια μέθοδος όπου η πιθανότητα
Ισχύον ετήσιο ποσοστό

Ισχύον ετήσιο ποσοστό

Ποιο είναι το πραγματικό ετήσιο ποσοστό (EAR); Το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο (EAR) είναι το πραγματικό επιτόκιο που κέρδισε κατά την επένδυση ή καταβλήθηκε στο δάνειο μετά την ένωση σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και χρησιμοποιείται για τη σύγκριση χρηματοοικονομικών προϊόντων με διαφορετικές περιόδους σύνθεσης π.χ. εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια, κ.λπ. αυξάνονται, αυξάνεται το EAR. Τύπος Το EAR υπολογίζεται ως εξής: Ισχύς ετήσιος ρυθμός = (1 + i / n) n - 1 Όπου n = αριθμός περιόδων σύνθεσης i = ονομαστικό επιτόκιο ή το δεδομένο ετήσιο επιτόκιο Το EAR ισούται
Τεχνικές προϋπολογισμού κεφαλαίου

Τεχνικές προϋπολογισμού κεφαλαίου

Τι είναι οι τεχνικές προϋπολογισμού κεφαλαίου; Η τεχνική προϋπολογισμού κεφαλαίου είναι η διαδικασία της εταιρείας να αναλύει την απόφαση επένδυσης / έργων λαμβάνοντας υπόψη την επένδυση που θα πραγματοποιηθεί και τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν και τη μεγιστοποίηση του κέρδους λαμβάνοντας υπόψη ακόλουθους παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα κεφαλαίων, η οικονομική αξία του έργου, η φορολογία , απόδοση κεφαλαίου και λογιστικές μέθοδοι. Λίστα των κορυφαίων 5 τεχνικών προϋπολογισμού κεφαλαίου (με παραδείγματα) Δείκτης κερδοφορίας Περίοδος αποπληρωμής Καθαρή παρούσα αξία Εσωτερικός ρυθμός α
Ποσοστό εμποδίων

Ποσοστό εμποδίων

Ποιος είναι ο ρυθμός Hurdle; Το βασικό επιτόκιο στον προϋπολογισμό κεφαλαίου είναι το ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό απόδοσης (MARR) για οποιοδήποτε έργο ή επένδυση απαιτείται από τον διαχειριστή ή τον επενδυτή. Είναι επίσης γνωστό ως το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης της εταιρείας ή το ποσοστό-στόχο. Αυτό το επιτόκιο επιτυγχάνεται με την αξιολόγηση του κόστους κεφαλαίου, τ
Τύπος μεσαίας κατηγορίας

Τύπος μεσαίας κατηγορίας

Τύπος για τον υπολογισμό του μεσαίου εύρους ενός αριθμού Ο τύπος μεσαίας κατηγορίας χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέσης τιμής των δύο αριθμών που δίνονται και σύμφωνα με τον τύπο προστίθενται οι δεδομένοι δύο αριθμοί και το αποτέλεσμα διαιρείται με το 2 για να πάρει την τιμή του μέσου σημείου των δύο. Το μεσαίο εύρος μπορεί να οριστεί ως το μεσαίο σημείο μιας σειράς αριθμών. Το μεσαίο εύρος μιας σειράς του αριθμού θα είναι ο μέσος όρος του υψηλότερου αριθμού και του χαμηλότερου αριθμού αυτής της σειράς. Εάν μια σειρά αριθμών έχει 10 παρατηρήσεις και το
Κινητός μέσος όρος

Κινητός μέσος όρος

Τι είναι ο κινητός μέσος όρος; Το Moving Average (MA), που χρησιμοποιείται συνήθως στις κεφαλαιαγορές, μπορεί να οριστεί ως μια διαδοχή μέσου που προέρχεται από μια διαδοχική περίοδο αριθμών ή τιμών και το ίδιο θα υπολογίζεται συνεχώς καθώς τα νέα δεδομένα είναι διαθέσιμα. Αυτό μπορεί να είναι υστέρηση ή να ακολουθεί την τάση δείκτη, καθώς θα βασίζεται σε προηγούμενους αριθμούς. Κινούμενος μέσος τύπος Κινητός μέσος όρος = C1 + C2 + C3…. C n / N Που, C1, C2…. Το C n σημ
Διαχρονική αξία του χρήματος

Διαχρονική αξία του χρήματος

Ορισμός χρόνου αξίας χρημάτων Time Value of Money (TVM) σημαίνει ότι τα χρήματα που λαμβάνονται σήμερα είναι υψηλότερης αξίας από τα χρήματα που θα λαμβάνονται στο μέλλον, καθώς τα χρήματα που λαμβάνονται τώρα μπορούν να επενδυθούν και μπορεί να δημιουργήσει ταμειακές ροές στην επιχείρηση στο μέλλον με τρόπο ενδιαφέροντος ή από επενδύσεις εκτίμηση στο μέλλον και από την επανεπένδυση. Η αξία χρόνου χρήματος αναφέρεται επίσης ως παρούσα έκπτωση. Τα χρήματα που κατατίθενται σε έναν τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου κερδίζουν ένα συγκεκριμένο επιτόκιο για να αντισταθμίσουν τη διατήρηση των χρημάτω
Καμπύλη καμπάνας

Καμπύλη καμπάνας

Τι είναι η καμπύλη καμπάνας; Η καμπύλη καμπύλης είναι μια κανονική κατανομή πιθανότητας μεταβλητών που απεικονίζεται στο γράφημα και μοιάζει με σχήμα καμπάνας όπου το υψηλότερο ή ανώτερο σημείο της καμπύλης αντιπροσωπεύει το πιο πιθανό συμβάν από όλα τα δεδομένα της σειράς. Ο τύπος για καμπύλη καμπυλών όπως παρακάτω: Που, μ είναι μέσος όρος σ είναι μια τυπική απόκλιση Το π είναι 3,14159 ε είναι 2.71828 Εξήγηση Ο μέσος όρος συμβολίζεται με μ που δηλώνει το κέντρο ή το μεσαίο σημείο τ
PV εναντίον NPV (Τρέχουσα τιμή έναντι καθαρής παρούσας αξίας)

PV εναντίον NPV (Τρέχουσα τιμή έναντι καθαρής παρούσας αξίας)

Διαφορά μεταξύ PV και NPV Η παρούσα αξία (PV) αναφέρεται στην παρούσα αξία όλων των μελλοντικών ταμειακών εισροών στην εταιρεία κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, ενώ η καθαρή παρούσα αξία (NPV) είναι η αξία που προκύπτει αφαιρώντας την παρούσα αξία όλων των ταμειακών εκροών της εταιρείας από την παρούσα αξία των συνολικών ταμειακών εισροών της εταιρείας. Τι είναι η παρούσα τιμή (PV); Η PV ή η παρούσα αξία είναι το άθροισμα όλων των μελλοντικών ταμειακών ροών που προεξοφλούνται με ένα συγκεκριμένο ποσοστό απόδοσης. Η παρούσα αξία είναι επίσης γνωστή ως προεξοφλημένη αξία κ
Παλινδρόμηση εναντίον ANOVA

Παλινδρόμηση εναντίον ANOVA

Διαφορά μεταξύ παλινδρόμησης και ANOVA Τόσο το Regression όσο και το ANOVA είναι τα στατιστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη του συνεχούς αποτελέσματος, αλλά σε περίπτωση παλινδρόμησης, το συνεχές αποτέλεσμα προβλέπεται βάσει των μίας ή περισσότερων μεταβλητών συνεχούς πρόβλεψης, ενώ στην περίπτωση του ANOVA το συνεχές αποτέλεσμα είναι προβλεπόμενη βάσει μιας ή περισσότερων από μία κατηγορηματικών μεταβλητών πρόβλεψης. Η παλινδρόμηση είναι μια στατιστική μέθοδος για τον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ συνόλων μεταβλητών προκειμένου να προβλεφθούν οι εξαρτώμενες μεταβλητές με τη
Τύπος ανάλυσης κόστους-οφέλους

Τύπος ανάλυσης κόστους-οφέλους

Τι είναι ο τύπος ανάλυσης κόστους-οφέλους; Η ανάλυση κόστους-οφέλους περιλαμβάνει τη σύγκριση του κόστους με τα οφέλη ενός έργου και στη συνέχεια περιλαμβάνει τη λήψη απόφασης σχετικά με το αν θα προχωρήσει με το έργο. Το κόστος και τα οφέλη του έργου ποσοτικοποιούνται σε νομισματικούς όρους μετά την προσαρμογή της χρονικής αξίας του χρήματος, γεγονός που δίνει μια πραγματική εικόνα του κόστους
Τύπος ανάλυσης παλινδρόμησης

Τύπος ανάλυσης παλινδρόμησης

Τύπος ανάλυσης παλινδρόμησης Η ανάλυση παλινδρόμησης είναι η ανάλυση της σχέσης μεταξύ εξαρτώμενης και ανεξάρτητης μεταβλητής, καθώς απεικονίζει πώς η εξαρτημένη μεταβλητή θα αλλάξει όταν μία ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές αλλάζουν λόγω παραγόντων, ο τύπος υπολογισμού είναι Y = a + bX + E, όπου το Y είναι εξαρτημένη μεταβλητή, Το Χ είναι ανεξάρτητη μεταβλητή, το a είναι τομή, το b είναι κλίση και το Ε είναι υπολειμματικό. Η παλινδρόμηση είναι ένα στατιστικό εργαλείο για την πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής με τη βοήθεια μίας ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών. Κατά την εκτέλεση μι
Πραγματοποιημένη μεταβλητότητα

Πραγματοποιημένη μεταβλητότητα

Τι είναι η πραγματική μεταβλητότητα; Η πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα είναι η εκτίμηση της διακύμανσης των αποδόσεων ενός επενδυτικού προϊόντος αναλύοντας τις ιστορικές αποδόσεις του εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου. Η εκτίμηση του βαθμού αβεβαιότητας και / ή πιθανής χρηματοοικονομικής απώλειας / κέρδους από την επένδυση σε μια επιχείρηση μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας μεταβλητότητα / μεταβλητότητα στι
Μέσος τύπος

Μέσος τύπος

Τύπος για τον υπολογισμό του μέσου όρου Ο μέσος όρος είναι η τιμή που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση του συνόλου των τιμών δεδομένων όπως και ο μέσος όρος που υπολογίζεται από ολόκληρα δεδομένα και αυτός ο τύπος υπολογίζεται προσθέτοντας όλες τις τιμές του συνόλου που δίνεται, που υποδηλώνεται με άθροισμα του Χ και διαιρώντας το με τον αριθμό τιμές που δίνονται σε σύνολο που υποδηλώνονται από το Ν. Μέσος όρος = (a 1 + a 2 +…. + A n ) / n όπου μια παρατήρηση i = ith n = Αριθμός παρατηρήσεων Εξήγηση Ο υπολογισμός του μέσου όρου μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βή
Ανάλυση κόστους-οφέλους

Ανάλυση κόστους-οφέλους

Ορισμός ανάλυσης κόστους-οφέλους Η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (CBA) είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να λάβουν τη βασική απόφαση αφού επεξεργαστούν το κόστος και τα οφέλη μιας συγκεκριμένης δράσης με τη βοήθεια διαφορετικών μοντέλων, όπως Καθαρή Παρούσα Αξία, Κέρδος Ωφέλειας-Κόστους κλπ Μοντέλα Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους (CBA) Κατά τη διεξαγωγή αυτής της ανάλυσης υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι για την επίτευξη των συνολικών αποτελεσμάτων. Αυτές είναι η καθαρή παρούσα αξία (NPV) και ο λόγος οφέλους-κόστους (BCR). # 1 - Μοντέλο καθαρής παρούσας αξίας Το NPV ενός έργου αναφέρεται
Τύπος συνεχούς σύνθεσης

Τύπος συνεχούς σύνθεσης

Τι είναι η συνεχής συνένωση; Η συνεχής συνένωση υπολογίζει το όριο στο οποίο μπορεί να επιτύχει το σύνθετο επιτόκιο συνθέτοντας συνεχώς για αόριστο χρονικό διάστημα αυξάνοντας έτσι το στοιχείο τόκου και τελικά την αξία χαρτοφυλακίου των συνολικών επενδύσεων Τύπος συνεχούς σύνθεσης Ο τύπος συνεχούς σύνθεσης καθορίζει τους κερδισμένους τόκους που αναμιγνύονται επανειλημμένα για απεριόριστο χρονικό διάστημα. που, P = Κύριο ποσό (παρούσα αξία) t = Ώρα r = Επιτόκιο Ο υπολογισμός προϋποθέτει συνεχή συνένωση σε άπειρο αριθμό χρονικών περιόδων. Δεδομένου ότι η χρονική περίοδος είναι άπειρη
Τύπος Outlier

Τύπος Outlier

Ο τύπος Outlier παρέχει ένα γραφικό εργαλείο για τον υπολογισμό των δεδομένων που βρίσκονται έξω από το δεδομένο σύνολο διανομής που μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική πλευρά ανάλογα με τις μεταβλητές. Τι είναι ο τύπος Outlier; Ένα ακραίο σημείο είναι το σημείο δεδομένων του δεδομένου δείγματος ή μιας δεδομένης παρατήρησης ή σε μια κατανομή που βρίσκεται εκτός τ