Βαθμός λειτουργικής μόχλευσης (τύπος) | Παραδείγματα υπολογισμού

Τι είναι ο βαθμός λειτουργικής μόχλευσης (DOL);

Ο βαθμός λειτουργικής μόχλευσης μετρά την ευαισθησία του λειτουργικού εισοδήματος της εταιρείας με αλλαγές στις πωλήσεις. ένα υψηλότερο DOL συνεπάγεται υψηλότερο ποσοστό σταθερού κόστους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ το χαμηλότερο DOL συνεπάγεται χαμηλότερο σταθερό κόστος επενδύσεων στη λειτουργία της επιχείρησης.

Τύπος πτυχίου λειτουργικής μόχλευσης

Ο τύπος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επίδρασης μιας αλλαγής στις πωλήσεις μιας εταιρείας στα λειτουργικά έσοδα αυτής της εταιρείας.

 • Η έννοια του DOL περιστρέφεται γύρω από το ποσοστό του σταθερού κόστους και του μεταβλητού κόστους στη συνολική διάρθρωση του κόστους μιας εταιρείας.
 • Μια εταιρεία με υψηλότερο ποσοστό σταθερού κόστους έχει υψηλότερο DOL σε σύγκριση με μια εταιρεία με υψηλότερο ποσοστό μεταβλητού κόστους.
 • Εάν σε περίπτωση που το DOL είναι υψηλό, τότε τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) είναι πιο ευαίσθητα στην ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων, ενώ όλες οι άλλες μεταβλητές παραμένουν ίδιες και το αντίστροφο.

Ο τύπος του βαθμού λειτουργικής μόχλευσης (DOL) προκύπτει διαιρώντας την ποσοστιαία μεταβολή στο EBIT με την ποσοστιαία μεταβολή στις πωλήσεις και αντιπροσωπεύεται ως,

Τύπος = Ποσοστιαία μεταβολή στο EBIT / Ποσοστό μεταβολής στις πωλήσεις

Αντίθετα, ο τύπος για το DOL μπορεί επίσης να εξαχθεί διαιρώντας το περιθώριο συνεισφοράς με το EBIT της εταιρείας, το οποίο αντιπροσωπεύεται μαθηματικά ως,

Τύπος = Περιθώριο συνεισφοράς / EBIT

Μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω όπως φαίνεται παρακάτω,

Τύπος βαθμού λειτουργικής μόχλευσης = (Πωλήσεις - Μεταβλητό κόστος) / (Πωλήσεις - Σταθερό κόστος - Μεταβλητό κόστος)

Εξήγηση

Ο τύπος μπορεί να εξαχθεί χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα τρία βήματα:

Βήμα 1: Πρώτον, προσδιορίστε το λειτουργικό εισόδημα έναντι του EBIT κατά το τρέχον έτος και το προηγούμενο έτος. Τώρα, υπολογίστε την ποσοστιαία μεταβολή στο EBIT αρχικά αφαιρώντας το EBIT του προηγούμενου έτους από αυτό του τρέχοντος έτους και στη συνέχεια διαιρώντας το αποτέλεσμα με το EBIT του προηγούμενου έτους όπως φαίνεται παρακάτω,

Ποσοστιαία μεταβολή σε EBIT = (EBIT τρέχον έτος - EBIT προηγούμενο έτος) / EBIT προηγούμενο έτος * 100%

Βήμα 2: Στη συνέχεια, προσδιορίστε τις πωλήσεις κατά το τρέχον έτος και το προηγούμενο έτος. Τώρα, υπολογίστε την ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων αρχικά αφαιρώντας τις πωλήσεις του προηγούμενου έτους από εκείνες του τρέχοντος έτους και στη συνέχεια διαιρώντας το αποτέλεσμα με τις πωλήσεις του προηγούμενου έτους όπως φαίνεται παρακάτω,

Ποσοστιαία μεταβολή στις πωλήσεις = ( Τρέχουσες πωλήσεις - Πωλήσεις προηγούμενο έτος) / Πωλήσεις προηγούμενο έτος * 100%

Βήμα 3: Τέλος, ο τύπος μπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας την τιμή στο Βήμα 1 με εκείνη του Βήματος 2 όπως παραπάνω.

Παραδείγματα

Ας δούμε μερικά απλά έως προηγμένα παραδείγματα για να το κατανοήσουμε καλύτερα.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αυτού του προτύπου για τον βαθμό του λειτουργικού μοχλού Formula Excel

Παράδειγμα # 1

Ας πάρουμε το παράδειγμα της εταιρείας A, η οποία έχει σημειώσει πωλήσεις 800.000 $ το πρώτο έτος, η οποία αυξήθηκε περαιτέρω σε 1.000.000 $ το δεύτερο έτος. Το πρώτο έτος, τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 450.000 $, ενώ το δεύτερο έτος, το ίδιο αυξήθηκε στα 550.000 $. Προσδιορίστε το DOL για την εταιρεία A.

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα δεδομένα για τον υπολογισμό του βαθμού λειτουργικής μόχλευσης.

EBIT το έτος 1

 • EBIT το έτος 1 = Πωλήσεις το έτος 1 - Λειτουργικά έξοδα το έτος 1
 • = 800.000 $ - 450.000 $
 • = 350.000 $

EBIT στο Έτος 2

 • EBIT το έτος 2 = Πωλήσεις το έτος 2 - Λειτουργικά έξοδα το έτος 2
 • = 1.000.000 $ - 550.000 $
 • = 450.000 $

Αλλαγή στο EBIT

 • Αλλαγή στο EBIT = EBIT στο έτος 2 - EBIT στο έτος 1
 • = 450.000 $ - 350.000 $
 • = 100.000 $

Ποσοστιαία αλλαγή στο EBIT

 • Ποσοστό αλλαγής σε EBIT = Αλλαγή σε EBIT / EBIT το έτος 1 * 100%
 • = 100.000 $ / 350.000 $ * 100%
 • = 28,57%

Αλλαγή στις πωλήσεις

 • Αλλαγή στις πωλήσεις = Πωλήσεις στο έτος 2 - Πωλήσεις στο έτος 1
 • = 1.000.000 $ - 800.000 $
 • = 200.000 $

Ποσοστιαία αλλαγή στις πωλήσεις

 • Ποσοστιαία μεταβολή στις πωλήσεις = Αλλαγή στις πωλήσεις / Πωλήσεις στο έτος 1 * 100%
 • = 200.000 $ / 800.000 $ * 100%
 • = 25,00%

Ο υπολογισμός του βαθμού λειτουργικής μόχλευσης θα είναι -

Τώρα, DOL Formula = Ποσοστιαία αλλαγή στο EBIT / Ποσοστό μεταβολής στις πωλήσεις

 • Τύπος DOL = 28,57% / 25,00%
 • = 1.14

Επομένως, το DOL της Εταιρείας Α είναι 1,14.

Παράδειγμα # 2

Ας πάρουμε το παράδειγμα μιας άλλης Εταιρείας Β, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή σοκολάτας και, κατά το τρέχον έτος, πέτυχε όγκο πωλήσεων 18.000 τεμαχίων με μέση τιμή πώλησης 50 $ ανά τεμάχιο. Η συνολική διάρθρωση του κόστους της εταιρείας είναι τέτοια που το σταθερό κόστος είναι 100.000 $, ενώ το μεταβλητό κόστος είναι $ 25 ανά τεμάχιο. Υπολογίστε το βαθμό λειτουργικής μόχλευσης για την εταιρεία Β.

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα δεδομένα για τον υπολογισμό του βαθμού λειτουργικής μόχλευσης.

Πωλήσεις = Όγκος πωλήσεων * Μέση τιμή πώλησης ανά τεμάχιο

 • = 18.000 * 50 $
 • = 900.000 $

Μεταβλητό κόστος = Όγκος πωλήσεων * Μεταβλητό κόστος ανά τεμάχιο

 • = 18.000 * 25 $
 • = 450.000 $

Περιθώριο συνεισφοράς

Περιθώριο συνεισφοράς = Πωλήσεις - Μεταβλητό κόστος

 • = 900.000 $ - 450.000 $
 • = 450.000 $

EBIT

EBIT = Πωλήσεις - Μεταβλητό κόστος - Σταθερό κόστος

 • = 900.000 $ - 450.000 $ - 100.000 $
 • = 350.000 $

Ο υπολογισμός θα έχει ως εξής -

Τώρα, τύπος DOL = Περιθώριο συνεισφοράς / EBIT

 • Τύπος DOL = 450.000 $ / 350.000 $

 • = 1,29

Επομένως, το DOL της Εταιρείας Β είναι 1,29.

Υπολογιστής βαθμού λειτουργικής μόχλευσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο βαθμό υπολογιστικής μόχλευσης.

Ποσοστιαία αλλαγή στο EBIT
Ποσοστιαία αλλαγή στις πωλήσεις
Τύπος DOL
 

Τύπος DOL =
Ποσοστιαία αλλαγή στο EBIT
=
Ποσοστιαία αλλαγή στις πωλήσεις
0
= 0
0

Συνάφεια και χρήσεις

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την έννοια του τύπου DOL επειδή βοηθά μια εταιρεία να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της λειτουργικής μόχλευσης στα πιθανά κέρδη της εταιρείας. Είναι μια βασική αναλογία για μια εταιρεία να καθορίσει ένα κατάλληλο επίπεδο λειτουργικής μόχλευσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλίσει το μέγιστο όφελος από το λειτουργικό εισόδημα μιας εταιρείας.

Εάν μια εταιρεία έχει υψηλή λειτουργική μόχλευση, αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της συνολικής δομής του κόστους οφείλεται σε σταθερό κόστος. Μια τέτοια εταιρεία θα έχει τεράστιες αλλαγές στα κέρδη με σχετικά μικρότερη αύξηση των πωλήσεων. Από την άλλη πλευρά, εάν μια εταιρεία έχει χαμηλή λειτουργική μόχλευση, αυτό σημαίνει ότι το μεταβλητό κόστος συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό της συνολικής δομής του κόστους. Μια τέτοια εταιρεία δεν χρειάζεται να αυξήσει τις πωλήσεις καθεαυτές για να καλύψει το χαμηλότερο σταθερό κόστος της, αλλά κερδίζει μικρότερο κέρδος σε κάθε στοιχειώδη πώληση.

Παρ 'όλα αυτά, μια εταιρεία με υψηλή λειτουργική μόχλευση θα πρέπει πάντα να έχει κατά νου ότι έναντι μιας εταιρείας με χαμηλή λειτουργική μόχλευση, είναι πιο ευάλωτη σε κακές εταιρικές αποφάσεις και άλλες μεταβλητές που μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του εισοδήματος.