Λογιστικά κέρδη (Ορισμός, τύπος) | Πώς να υπολογίσετε το Λογιστικό Κέρδος;

Τι είναι το Λογιστικό Κέρδος;

Το λογιστικό κέρδος είναι το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα μετά τη μείωση όλων των ρητών δαπανών και εξόδων από τα συνολικά έσοδα που υπολογίζονται σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP)

Το ρητό κόστος είναι σαφώς αναγνωρίσιμο και μετρήσιμο και περιλαμβάνει το κόστος υλικού, το κόστος εργασίας, το κόστος παραγωγής & τα γενικά έξοδα, το κόστος μεταφοράς, το κόστος πωλήσεων και μάρκετινγκ, κ.λπ. Αυτά είναι τα αναφερόμενα κέρδη της επιχείρησης (δηλ.) Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις. Ονομάζεται επίσης ως κέρδος βιβλίων.

Τύπος λογιστικών κερδών

Παρακάτω είναι ο τύπος-

Λογιστικό κέρδος = Συνολικά έσοδα - ρητό κόστος

Παράδειγμα λογιστικού κέρδους

Παράδειγμα # 1

Η OZ Corp κατασκευάζει πουκάμισα. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του είναι 1.000.000 $. Τα άμεσα έξοδά του είναι πρώτες ύλες - 700.000 $, κόστος εργασίας - 100.000 $, έξοδα παραγωγής - 50.000 $ και αποσβέσεις - 50.000 $.

 Τύπος Λογαριασμού Κέρδους = Συνολικά Έσοδα - Συγκεκριμένο Κόστος

 • = 1.000.000 $ - (700.000 $ + 100.000 $ + 50.000 $ + 50.000 $)
 • = 1.000.000 $ - 900.000 $
 • = 100.000 $

Παράδειγμα # 2

Η X Corp συνέταξε τις οικονομικές της καταστάσεις για το έτος 2018-19. Οι λεπτομέρειες των εσόδων και των κερδών δίνονται παρακάτω.

Στην προαναφερθείσα περίπτωση, το υπολογισμένο λογιστικό κέρδος για το έτος έχει βελτιωθεί το 18-19 ΟΙΚ έναντι 17-18 ΟΙΚ κατά 500 $ (δηλ.) Αύξηση 33,3% σε σχέση με την PY. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10.000 $ (δηλ.) Αύξηση 25% έναντι της PY. Δείχνει τα βιβλία κέρδη που δημιουργούνται από την επιχείρηση για μια συγκεκριμένη περίοδο. Λειτουργεί ως έλεγχος για την αξιολόγηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. Οι επιχειρηματικές κλήσεις που σχετίζονται με περαιτέρω επενδύσεις, κερδοφορία, θέση στην αγορά κ.λπ. μπορούν να αναλυθούν με τη βοήθεια τέτοιων κερδών.

Λογιστικά κέρδη έναντι Κέρδος μετρητών

Τα κέρδη μετρητών δείχνουν τα κέρδη από την άποψη των πραγματικών εισροών και εκροών μετρητών. Το λογιστικό κέρδος είναι θεωρητικό, ενώ το κέρδος μετρητών είναι το πραγματικό κέρδος της επιχείρησης. Θεωρείται καλύτερο μέτρο οικονομικής βιωσιμότητας.

Παράδειγμα

Η ABC Inc. καταρτίζει τις οικονομικές της καταστάσεις για το έτος 2018-19, τόσο σύμφωνα με τη λογιστική προσέγγιση όσο και με την ταμειακή ροή για να αναλύσει την απόδοσή της.

Στην προσέγγιση ταμειακών ροών, το κέρδος είναι περισσότερο καθώς δεν λαμβάνει υπόψη μη ταμειακές δαπάνες και αντικατοπτρίζει τα πραγματικά κέρδη της επιχείρησης.

Πλεονεκτήματα

 • Έχει το πλεονέκτημα έναντι των κερδών σε μετρητά, καθώς μπορεί να γίνει ευνοϊκό για την επιχείρηση καθώς μπορεί να χειραγωγηθεί νόμιμα.
 • Αντικατοπτρίζει την οικονομική θέση και την απόδοση της επιχείρησης.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για σύγκριση μεταξύ επιχειρήσεων και βιομηχανίας.
 • Βοηθά στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την επέκταση των επιχειρήσεων, τις επενδύσεις, την απόδοση των επιχειρήσεων κ.λπ.
 • Εάν η επιχείρηση είναι κερδοφόρα, οι επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα ενδιαφέρονται για την επιχείρηση.
 • Θεωρείται ουσιαστικό στοιχείο για τη μέτρηση της ικανότητας αποπληρωμής της επιχείρησης.

Μειονεκτήματα

 • Είναι ένα κέρδος βιβλίων και διαφέρει από τα κέρδη σε μετρητά (δηλαδή). Δεν είναι το πραγματικό κέρδος καθώς το κέρδος δεν δείχνει την πραγματική εισροή μετρητών.
 • Το Λογιστικό Κέρδος περιλαμβάνει συναλλαγές εξαιρετικών και εξαιρετικών στοιχείων.
 • Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σωστή σύγκριση μεταξύ της επιχείρησης, καθώς διάφορες μεθοδολογίες χρησιμοποιούνται στους τομείς της απόσβεσης και της απόσβεσης. Βλάβη; προμήθειες; δεδουλευμένα και αποτίμηση.
 • Διαφορετικοί νόμοι για τη φορολογία σε διάφορες χώρες και διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων (δηλ.) Σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, το US GAAP κ.λπ.
 • Μπορεί να χειριστεί εύκολα καθώς η επίδεσμος παραθύρων μπορεί να γίνει στην παρουσίαση των βιβλίων λογαριασμών.
 • Το κέρδος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως το κατάλληλο σημείο αναφοράς για σύγκριση, καθώς υπάρχουν και άλλοι δείκτες όπως Έσοδα, μικτό περιθώριο, χρηματοοικονομικοί δείκτες, θέση ταμειακών ροών κ.λπ. πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Περιορισμός

 • Μετρά την απόδοση για μία μόνο περίοδο, οπότε είναι δυνατόν να χειριστούμε τα αποτελέσματα ευνοϊκά για την επιχείρηση / διαχείριση με βάση τους στόχους του έτους, παρέχονται τεράστιες εκπτώσεις για τη βελτίωση της πρώτης γραμμής.
 • Οι δαπάνες εκτός μετρητών όπως η απόσβεση, η απόσβεση κ.λπ. μειώνουν τα λογιστικά κέρδη, αλλά δεν έχουν καμία επίπτωση στις ταμειακές ροές.
 • ROI (δηλ.) Το κόστος ευκαιρίας του απασχολούμενου κεφαλαίου δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των λογιστικών κερδών.

συμπέρασμα

Το λογιστικό κέρδος αντιπροσωπεύει το κέρδος για την επιχείρηση και περιλαμβάνει όλα τα επιτρεπόμενα έσοδα και έξοδα. Αυτό το κέρδος μπορεί να προκύψει από τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Είναι χρήσιμο για τη διοίκηση να αξιολογεί την απόδοση της επιχείρησης. Λειτουργεί ως ένας σημαντικός δείκτης για τη σύγκριση των επιδόσεων των επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κλάδο.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found