Υπολογισμός Capex | Πώς να υπολογίσετε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες;

Πώς να υπολογίσετε το Capex;

Ο Υπολογισμός Capex μετρά τις συνολικές δαπάνες για την αγορά περιουσιακών στοιχείων από την εταιρεία σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και το ίδιο υπολογίζεται προσθέτοντας μια καθαρή αύξηση στην αξία των Εγκαταστάσεων, Ακινήτων και Εξοπλισμού της εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους με έξοδα απόσβεσης κατά την ίδια περίοδο.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (Capex) αναφέρονται στις δαπάνες που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις για την κατασκευή ή την προμήθεια κεφαλαιουχικών στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία κεφαλαίου είναι εκείνα που παρέχουν οφέλη στην επιχείρηση για μια περίοδο που διαρκεί περισσότερο από ένα έτος. Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον υπολογισμό Capex -

  1. Από τον Ισολογισμό & Κατάσταση Αποτελεσμάτων
  2. Από την Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Ας συζητήσουμε λεπτομερώς καθεμία από τις μεθόδους Υπολογισμού Capex.

Κορυφαίες 2 μέθοδοι για τον υπολογισμό Capex

# 1 - Χρήση Ισολογισμού & Κατάσταση Εισοδήματος

Ο υπολογισμός Capex μπορεί να γίνει ως εξής -

Υπολογισμός CAPEX = Καθαρή αύξηση PP&E + Έξοδα απόσβεσης

  • Καθαρή αύξηση PPE - Μπορούμε να υπολογίσουμε την καθαρή αύξηση PP&E κατά τη διάρκεια ενός έτους αφαιρώντας την τιμή PP&E στην αρχή του έτους από την τιμή PP&E στο τέλος του έτους ως:
    • Καθαρή αύξηση PP&E = PP&E στο τέλος του έτους - PP&E στην αρχή του έτους
  • Έξοδα απόσβεσης - Μπορεί να ληφθεί από την κατάσταση αποτελεσμάτων
Παράδειγμα # 1

Η ABC Ltd. είχε τα ακόλουθα υπόλοιπα σε σχέση με τα Ακίνητα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό στις οικονομικές καταστάσεις.

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες, το ποσό των κεφαλαιουχικών δαπανών που πραγματοποίησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

Παράδειγμα # 2

Στην οικονομική κατάσταση της Larsen και της Turbo Limited, για το έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018, η κατάσταση οικονομικής θέσης περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το ποσό των κεφαλαιουχικών δαπανών που πραγματοποίησε η Εταιρεία.

Πηγή: LarsenTurbo.com

# 2 - Από την Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Το ποσό των κεφαλαιουχικών δαπανών που πραγματοποιεί η οικονομική οντότητα μπορεί να ερμηνευθεί από τις ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, μια ενότητα της κατάστασης ταμειακών ροών που καταρτίζει η οικονομική οντότητα.

Οι ταμειακές ροές από επενδυτική δραστηριότητα έχουν τις λεπτομέρειες και των δύο, του ποσού που δαπανήθηκε για την αγορά κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων και του ποσού που εισπράχθηκε από την πώληση κεφαλαιουχικών στοιχείων. Το ποσό εκροής για την αγορά κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων είναι το ποσό των κεφαλαιουχικών δαπανών που πραγματοποιεί η οντότητα.

Παράδειγμα # 1

Η XYZ Limited έχει τα ακόλουθα υπόλοιπα που αφορούν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στην κατάσταση ταμειακών ροών της εταιρείας.

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες, το ποσό των κεφαλαιουχικών δαπανών που πραγματοποιεί η εταιρεία μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

Καθαρή δαπάνη κεφαλαίου από την εταιρεία = 450 - 100

Καθαρή δαπάνη κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία = 350

Παράδειγμα # 2

2. Στην οικονομική κατάσταση της Larsen και της Toubro Limited, για το έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018, η κατάσταση ταμειακών ροών έχει τα ακόλουθα στοιχεία γραμμής σε μετρητά που δημιουργούνται από επενδυτικές δραστηριότητες:

( Αποσπάσματα από την οικονομική κατάσταση της Larsen και της Toubro Limited)

Πηγή: LarsenTurbo.com

Από το παραπάνω παράδειγμα, ο υπολογισμός του Capex (κεφαλαιουχικές δαπάνες) που πραγματοποιείται από την εταιρεία μπορεί να γίνει ως εξής:

Ποσό Capex = -1136.78-123.32

Ποσό Capex = -1013.46

συμπέρασμα

Το Capex που δημιουργείται από μια οικονομική οντότητα αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ενότητα Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, ενσώματα πάγια και εξοπλισμός του ισολογισμού της οντότητας. Επίσης, το ποσό της ταμειακής εκροής που πραγματοποιεί η εταιρεία για κεφαλαιουχικές δαπάνες εμφανίζεται στην ενότητα ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες στην Κατάσταση ταμιακών ροών Το ποσό του κεφαλαίου που υπολογίζεται σύμφωνα με την προσέγγιση του ισολογισμού και την προσέγγιση των ταμειακών ροών ενδέχεται να διαφέρει για λόγους όπως η προκαταβολή που ελήφθη έναντι της πώλησης, η οποία δεν αντικατοπτρίζεται ακόμη στα υπόλοιπα περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό, το ποσό που δεν έχει ακόμη καταβληθεί για την αγορά σταθερού περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν εμφανίζονται στις ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες.