Παραδείγματα λογαριασμού | Οδηγός βήμα προς βήμα για λογαριασμούς T με παραδείγματα

Παραδείγματα λογαριασμού Τ

Τα ακόλουθα παραδείγματα λογαριασμών Τ παρέχουν μια περίληψη των πιο κοινών λογαριασμών Τ. Είναι αδύνατο να παρέχουμε ένα πλήρες σύνολο παραδειγμάτων που αντιμετωπίζουν κάθε παραλλαγή σε κάθε κατάσταση, καθώς υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιοι λογαριασμοί Τ. Η οπτική παρουσίαση των καταχωρήσεων περιοδικών, οι οποίες καταγράφονται στον λογαριασμό γενικού βιβλίου είναι γνωστή ως Τ-λογαριασμός. Ονομάζεται λογαριασμός Τ, επειδή οι καταχωρίσεις της τήρησης βιβλίων εμφανίζονται με τρόπο που μοιάζει με το σχήμα του αλφαβήτου Τ. Απεικονίζει πιστώσεις γραφικά στη δεξιά πλευρά και χρεώσεις στην αριστερή πλευρά. Κάθε παράδειγμα του λογαριασμού Τ αναφέρει το θέμα, τους σχετικούς λόγους και πρόσθετα σχόλια, όπως απαιτείται

Παράδειγμα # 1

Ο κ. Χ πήρε ένα κατάστημα με μίσθωμα στο οποίο κάνει την επιχείρηση από τον κ. Υ. Στα τέλη Μαρτίου -2019, ο κ. Χ λαμβάνει το τιμολόγιο $ 50.000 από τον ιδιοκτήτη κ. Υ για το μίσθωμα του μήνα Μαρτίου στις 31 Μαρτίου 2019. Μετά από λίγες ημέρες από την παραλαβή του τιμολογίου για το ενοίκιο, δηλαδή, στις 7 Απριλίου 2019, ο κ. X πραγματοποιεί την πληρωμή του ίδιου. Καταγράψτε τις συναλλαγές στον λογαριασμό Τ.

Λύση:

Σε αυτήν την περίπτωση, θα επηρεαστούν τρεις λογαριασμοί, που είναι λογαριασμός εξόδων μίσθωσης, λογαριασμός πληρωτέου λογαριασμού και λογαριασμός μετρητών. Στην αρχική συναλλαγή, όταν η εταιρεία έλαβε το τιμολόγιο για την πληρωμή ενοικίου, θα υπάρξει χρέωση 50.000 $ για λογαριασμό εξόδων ενοικίου και αντίστοιχη πίστωση θα γίνει σε λογαριασμό πληρωτέου λογαριασμού. Αυτή η συναλλαγή εμφανίζει τα έξοδα που πραγματοποίησε η εταιρεία, μαζί με τη δημιουργία υποχρέωσης εξόφλησης αυτού του κόστους.

Μετά από λίγες μέρες κατά την πληρωμή, τότε η πληρωτέα υποχρέωση των λογαριασμών θα εξαλειφθεί με χρέωση αυτού του λογαριασμού με την αντίστοιχη πίστωση στον λογαριασμό μετρητών, με αποτέλεσμα τη μείωση του ταμειακού υπολοίπου.

Οι λογαριασμοί T θα έχουν ως εξής:

Λογαριασμός εξόδων μίσθωσης

Λογαριασμοί πληρωτέοι λογαριασμοί

Λογαριασμός μετρητών

Παράδειγμα # 2

Ο κ. Υ ξεκίνησε την επιχείρηση. Στις 19 Απριλίου, εντόπισε τις ακόλουθες συναλλαγές. Προετοιμάστε τις απαραίτητες καταχωρήσεις ημερολογίου μετά την εξέταση των συναλλαγών και δημοσιεύστε τις στους απαραίτητους λογαριασμούς Τ.

Λύση:

Για τις συναλλαγές κατά το μήνα Απρίλιο-2019, αρχικά δημοσιεύονται οι καταχωρίσεις ημερολογίου και βάσει των οποίων καταρτίζονται οι Λογαριασμοί Τ ως εξής:

Είσοδος ημερολογίου

Λογαριασμός κεφαλαίου

Τραπεζικός λογαριασμός

Προπληρωμένος λογαριασμός ενοικίασης

Λογαριασμός εξοπλισμού υπολογιστών

Λογαριασμός επίπλων

Λογαριασμός εξόδων γραφείου

Λογαριασμός μισθών

Ενοικίαση λογαριασμού

συμπέρασμα

Έτσι, ο λογαριασμός Τ είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για το σύνολο των οικονομικών αρχείων που χρησιμοποιούν τη λογιστική διπλής καταχώρησης. Οι λογαριασμοί έχουν τη μορφή του γράμματος Τ και επομένως αναφέρονται ως λογαριασμοί Τ. Στους λογαριασμούς Τ, η χρεωστική πλευρά βρίσκεται πάντα στην αριστερή πλευρά του περιγράμματος Τ και η πιστωτική πλευρά βρίσκεται πάντα στη δεξιά πλευρά του περιγράμματος Τ. Ο λογαριασμός T είναι πολύ χρήσιμος για τον χρήστη, καθώς παρέχει την οδηγία στους λογιστές ότι τι πρέπει να εισαχθεί στο καθολικό για τη λήψη προσαρμοστικού υπολοίπου των λογαριασμών, έτσι ώστε το ποσό των εσόδων να ισούται με το ποσό της δαπάνης.