Κέντρο κόστους (Σημασία, παράδειγμα) | Κορυφαίοι 6 τύποι κέντρου κόστους

Σημασία κέντρου κόστους

Το κέντρο κόστους αναφέρεται σε εκείνα τα τμήματα της εταιρείας που δεν συνεισφέρουν στην παραγωγή εσόδων ή κερδών στην εταιρεία, αλλά ταυτόχρονα επιβαρύνουν την εταιρεία για τη λειτουργία αυτών των τμημάτων και περιλαμβάνουν τμήματα όπως το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, λογιστική τμήμα κ.λπ.

Τύποι & Παραδείγματα Λογιστικής Κέντρου Κόστους

Το κέντρο δαπανών μπορεί να ταξινομηθεί στους ακόλουθους έξι τύπους με βάση τη φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

# 1 - Προσωπικό

Αυτός ο τύπος κέντρου εξόδων ασχολείται με ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων.

# 2 - Προσωπικό

Αυτός ο τύπος κέντρου ασχολείται με μια τοποθεσία ή εξοπλισμό ή και τα δύο.

# 3 - Παραγωγή

Αυτός ο τύπος κέντρου δαπανών ασχολείται με ένα προϊόν ή μια κατασκευή. Λίγα παραδείγματα κέντρων παραγωγής είναι το κατάστημα συγκόλλησης, το μηχάνημα, το κατάστημα λείανσης, το κατάστημα ζωγραφικής, το στίλβωση, το κατάστημα συναρμολόγησης κ.λπ.

# 4 - Υπηρεσία

Ας υποθέσουμε ότι μια ομάδα κόστους ασχολείται ή σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών σε ένα κέντρο παραγωγής. Μερικά παραδείγματα αυτού του τύπου κέντρου κόστους είναι οι μεταφορές, τα καταστήματα, οι λογαριασμοί, η εξουσία, το τμήμα προσωπικού κ.λπ.

Το κέντρο εξυπηρέτησης υποδιαιρείται περαιτέρω σε τρεις κατηγορίες που έχουν ως εξής:

  • Το κέντρο εξυπηρέτησης υλικών - Παράδειγμα περιλαμβάνουν καταστήματα, εσωτερικές μεταφορές κ.λπ.
  • Το κέντρο προσωπικών υπηρεσιών - Παράδειγμα περιλαμβάνει το γραφείο εργασίας, την καντίνα κ.λπ.
  • Κέντρο συντήρησης εγκαταστάσεων - Παραδείγματα περιλαμβάνουν αίθουσα εργαλείων, ξυλουργικές εργασίες, smithy κ.λπ.

# 5 - Λειτουργία 

Ας υποθέσουμε ότι ένα κέντρο δαπανών αποτελείται από μηχανήματα ή άτομα που συμμετέχουν σε παρόμοιες δραστηριότητες. Αυτός ο τύπος συγκέντρωσης κόστους σχετίζεται με την κατασκευή.

# 6 - Διαδικασία 

Ας υποθέσουμε ότι ένα σύνολο κόστους αφορά μια συγκεκριμένη ή συγκεκριμένη διαδικασία μιας κατασκευαστικής επιχείρησης. Αυτός ο τύπος κέντρου σχετίζεται επίσης με τις κατασκευαστικές ανησυχίες.

Λογιστική Κέντρου Κόστους

Το Cost Center Accounting είναι τμήμα τμήματος, αυτοδιαίρεση ή ομάδα μηχανημάτων ή ανδρών που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της εκχώρησης κόστους και της κατανομής και περιλαμβάνει διάφορες μονάδες δραστηριότητας που απαιτούνται σε εργοστάσιο παραγωγής ή σε άλλες παρόμοιες λειτουργικές ρυθμίσεις.

  • Είναι μια μονάδα που παράγει κόστος, αλλά δεν αποφέρει έσοδα. Εν ολίγοις, μπορεί να θεωρηθεί ως μια μονάδα που καταναλώνει πόρους αλλά δεν συμβάλλει στην παραγωγή, τις πωλήσεις ή την κερδοφορία της ίδιας της επιχείρησης.
  • Το κέντρο κόστους είναι επίσης γνωστό ως κέντρο κόστους ή κέντρο εξόδων.
  • Για παράδειγμα, ας πάρουμε το παράδειγμα του λογιστηρίου και του νομικού τμήματος μιας εταιρείας. Αν και και τα δύο τμήματα καταναλώνουν εύλογους πόρους της εταιρείας, κανένα από αυτά τα τμήματα δεν βοηθά άμεσα στην κατασκευή προϊόντων ή αυξάνει τις πωλήσεις με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα τμήματα δεν είναι απαραίτητα επειδή μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα της εταιρείας μακροπρόθεσμα μέσω άλλων συναφών δραστηριοτήτων, δηλαδή, το λογιστικό τμήμα υποστηρίζει την προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών αναφορών, ενώ η νομική υπηρεσία θα φροντίζει τυχόν νομικές διαφορές.

Συνάφεια και χρήσεις

Ο πρωταρχικός σκοπός ενός συνόλου δαπανών είναι να δημιουργήσει ένα διακριτά αναγνωρίσιμο τμήμα, τμήμα ή μονάδα ενός οργανισμού για τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές θα είναι υπεύθυνοι για όλες τις σχετικές δαπάνες και για τη διασφάλιση της τήρησης των προϋπολογισμών του οργανισμού. Εάν η ευθύνη ανατεθεί σε έναν διευθυντή, ο έλεγχος του κόστους γίνεται πολύ πιο εύκολος. Ως εκ τούτου, τα κέντρα κόστους είναι επίσης γνωστά ως «Κέντρο ευθύνης».

Μια ομάδα κόστους υποστηρίζει έμμεσα την κερδοφορία μιας εταιρείας βελτιώνοντας την επιχειρησιακή αποδοτικότητα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών ή αύξηση της αξίας του προϊόντος. Ένα κέντρο δαπανών μπορεί επίσης να βοηθήσει την ανώτερη διοίκηση να κατανοήσει καλύτερα τη χρήση πόρων, η οποία τελικά θα τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν τους πόρους με τον καλύτερο τρόπο μέσω εξυπνότερων τεχνικών. Περαιτέρω, ο υπολογισμός πόρων με τόσο λεπτομερή τρόπο επιτρέπει σε μια εταιρεία να προβλέψει και να υπολογίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια με βάση τις αναμενόμενες μελλοντικές αλλαγές.

Για εσωτερικές αναφορές, η ομάδα κόστους παρέχει σχετικές πληροφορίες για τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ μικρή χρήση για εξωτερικούς χρήστες όπως φορολογικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές, πιστωτές, επενδυτές κ.λπ.

Άλλοι σημαντικοί όροι που σχετίζονται με το Κέντρο κόστους

Παρακάτω δίνονται οι όροι που σχετίζονται με την ομάδα κόστους.

# 1 - Λογιστική ευθύνης

Η έννοια της λογιστικής ευθύνης περιστρέφεται γύρω από την εσωτερική λογιστική και τον προϋπολογισμό μιας εταιρείας. Ο κύριος στόχος του λογιστικού τύπου είναι να βοηθήσει μια εταιρεία στο σχεδιασμό και τον έλεγχο των κέντρων δαπανών της, τα οποία είναι επίσης γνωστά ως κέντρα ευθύνης.

Συνήθως, η λογιστική ευθύνης συνεπάγεται την προετοιμασία του προϋπολογισμού (ετήσιος ή μηνιαίος) για κάθε ομάδα δαπανών. Μετά από αυτό, όλες οι συναλλαγές της εταιρείας ταξινομούνται ανά συντελεστή κόστους και δημιουργείται μια περιοδική έκθεση, η οποία είναι η συμβολή για περαιτέρω ανάλυση κόστους. Οι αναφορές καταγράφουν το πραγματικό κόστος σε σχέση με το προϋπολογισμένο κόστος, το οποίο βοηθά στον προσδιορισμό της διακύμανσης μεταξύ του προϋπολογισμού και των πραγματικών ποσών. Κατά συνέπεια, η λογιστική υπευθυνότητας παρέχει στην εταιρεία τα περιοδικά σχόλια για την απόδοση κάθε διευθυντή.

# 2 - Κέντρο κερδών

Ένα κέντρο κερδών είναι μια οργανωτική διαίρεση που είναι υπεύθυνη για τη δική της κερδοφορία σε αυτόνομη βάση. Ένα κέντρο κερδών είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του δικού του κόστους και τη δημιουργία εσόδων και κατά συνέπεια για τα καθαρά κέρδη του. Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές έχουν την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα που σχετίζονται με την τιμολόγηση των προϊόντων και τα λειτουργικά έξοδα. Όλα τα διαφορετικά κέντρα κέρδους σε έναν οργανισμό μπορούν να ταξινομηθούν από το να είναι το πιο κερδοφόρο και το λιγότερο κερδοφόρο.

# 3 - Κέντρο Επενδύσεων

Ένα επενδυτικό κέντρο είναι ένας οργανωτικός τομέας που συμβάλλει στην κερδοφορία μιας εταιρείας χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά το κεφάλαιο. Μια εταιρεία αξιολογεί συνήθως την απόδοση του επενδυτικού της κέντρου βάσει των εσόδων που δημιουργούνται μέσω της επένδυσης κεφαλαίου. Ένα επενδυτικό κέντρο είναι επίσης υπεύθυνο για τα δικά του έσοδα, έξοδα και περιουσιακά στοιχεία. Ένα επενδυτικό κέντρο είναι επίσης γνωστό ως τμήμα επενδύσεων.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found