Τραπεζικός λογαριασμός (Ορισμός, Παράδειγμα) | Εφημερίδα Καταχώρηση του Σχεδίου Accout

Οριστικός Λογιστικός Σχεδιασμός

Το Drawing Account είναι ένας λογαριασμός ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των αναλήψεων μετρητών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται από έναν ιδιοκτήτη από την επιχείρηση για προσωπική χρήση κατά τη διάρκεια μιας χρήσης. Είναι προσωρινής φύσης και κλείνει μεταφέροντας το υπόλοιπο στον λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων του κατόχου στο τέλος της χρήσης.

Τα σχέδια λέξεων αναφέρονται σε ανάληψη μετρητών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων από την επιχείρηση ιδιοκτησίας / εταιρικής σχέσης από τον Ιδιοκτήτη / Διοργανωτή της επιχείρησης / επιχείρησης για προσωπική χρήση. Τυχόν αναλήψεις που πραγματοποιούνται από τον ιδιοκτήτη οδηγούν σε μείωση των ιδίων κεφαλαίων που έχουν επενδύσει στην Επιχείρηση. Επομένως, είναι σημαντικό να καταγράφετε τέτοιες αναλήψεις (που γίνονται από τον ιδιοκτήτη) κατά τη διάρκεια του έτους στον ισολογισμό της επιχείρησης ως μείωση στα ίδια κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Παράδειγμα

Για να κατανοήσουμε την έννοια του λογαριασμού ανάληψης και τη χρησιμότητά του, ας ξεκινήσουμε με ένα πρακτικό παράδειγμα μιας συναλλαγής σε μια επιχείρηση αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Υποθέτοντας ότι ο ιδιοκτήτης (Mr. ABC) ξεκίνησε την επιχείρηση ιδιοκτησίας (XYZ Enterprises) με ένα επενδυτικό / μετοχικό κεφάλαιο 1000 $.

Ο Ισολογισμός της XYZ Enterprises την 1η Απριλίου 2017 έχει ως εξής:

Ας υποθέσουμε ότι ο κ. ABC βγάζει 100 $ από την επιχείρηση για προσωπική χρήση κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 18. Ο αντίκτυπος της παραπάνω συναλλαγής στον Ισολογισμό θα είναι η μείωση του ταμειακού υπολοίπου και του ιδίου κεφαλαίου του ιδιοκτήτη κατά 100 $. Επομένως, ο Ισολογισμός μετά τη συναλλαγή θα έχει την εξής μορφή:

Η παραπάνω επίδειξη είναι ένα παράδειγμα μιας συναλλαγής. Ωστόσο, στην ιδιοκτησία / εταιρική σχέση, οι ιδιοκτήτες μπορούν γενικά να κάνουν πολλαπλές συναλλαγές κατά τη διάρκεια μιας χρήσης για προσωπική χρήση. Υπάρχει ένας μηχανισμός καταγραφής τέτοιων συναλλαγών και προσαρμογής του Ισολογισμού της Επιχείρησης για τέτοιες συναλλαγές όπου ο Ιδιοκτήτης χρησιμοποιεί επιχειρηματικούς πόρους (μετρητά ή αγαθά) για προσωπική χρήση.

Καταχώρηση Εφημερίδας Τραπεζικού Λογαριασμού

Επεκτείνοντας τη συζήτησή μας από την αρχική ενότητα του άρθρου όπου έχουμε λάβει το παράδειγμα του κ. ABC (Ιδιοκτήτης) που κάνει ανάληψη 100 $ από την επιχείρηση ιδιοκτησίας (XYZ Enterprises) για προσωπική χρήση. Αυτή η συναλλαγή θα οδηγήσει σε μείωση των ιδίων κεφαλαίων των ιδιοκτητών της XYZ Enterprises και επίσης σε μείωση του υπολοίπου μετρητών της επιχείρησης.

Δεδομένου ότι αυτός ο λογαριασμός έχει δημιουργηθεί ως λογαριασμός μετοχικού κεφαλαίου αντισυμβαλλομένου για την καταγραφή αυτού και παρόμοιων άλλων συναλλαγών αυτής της φύσης, οι ακόλουθες συναλλαγές θα καταγράφονται στον τραπεζικό λογαριασμό. Η καταχώριση της Εφημερίδας για την παραπάνω συναλλαγή μετρητών από τον ιδιοκτήτη θα καταγράφεται με χρέωση στον ιδιοκτήτη και ως πίστωση στον λογαριασμό μετρητών. Οι εγγραφές για τις παραπάνω συναλλαγές θα είναι οι παρακάτω:

Δεδομένου ότι είναι προσωρινός λογαριασμός, είναι κλειστός στο τέλος του οικονομικού έτους. Στο τέλος του οικονομικού έτους, το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού θα μεταφερθεί στον λογαριασμό κεφαλαίου του ιδιοκτήτη, μειώνοντας έτσι τον λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων κατά 100 $.

Ως εκ τούτου, στο υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων το τέλος του Έτους θα είναι ως εξής:

Ίδια κεφάλαια κατόχου = (1000) + Υπόλοιπο λογαριασμού ανάληψης = (1000) + (- 100) = 900 $ 

Επίσης, ο λογαριασμός μετρητών στην πλευρά ενεργητικού του ισολογισμού στο τέλος του οικονομικού έτους FY18 θα μειωθεί κατά 100 $ και το υπόλοιπο θα είναι ως εξής: 

Μετρητά = (200-αναλήψεις μετρητών) = (200-100) = 100 $

Ως εκ τούτου, η θέση του ισολογισμού της XYZ Enterprises στο τέλος της οικονομικής χρήσης FY18 για να συμπεριλάβει τον αντίκτυπο μιας παραπάνω συζητούμενης συναλλαγής θα είναι όπως παρακάτω.

Σύνοψη της καταχώρησης λογαριασμού

Το Drawing Account είναι ένας λογαριασμός στα βιβλία της επιχείρησης που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των συναλλαγών που περιλαμβάνουν την απόσυρση κάτι από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης που έχει επενδύσει το κεφάλαιό του στην επιχείρηση, γενικά επιχείρηση ιδιοκτησίας ή εταιρικής σχέσης.

  • Είναι ένας λογαριασμός μετοχικού κεφαλαίου αντίθετου προς έναν λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων συνδεδεμένου ιδιοκτήτη.
  • Χρησιμοποιείται για την καταγραφή της συναλλαγής ενός ιδιοκτήτη που αποσύρει μετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία από την εταιρεία ιδιοκτησίας για προσωπική χρήση.
  • Είναι προσωρινής φύσης, το οποίο είναι κλειστό στο τέλος της χρήσης και ξεκινά με μηδενικό υπόλοιπο για την καταγραφή των αναλήψεων του κατόχου την επόμενη χρήση.
  • Είναι κλειστό στο τέλος της χρήσης με μεταφορά του υπολοίπου από τον τραπεζικό λογαριασμό στον λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων.
  • Είναι χρήσιμο να παρακολουθείτε τις διανομές που γίνονται στους κατόχους μιας επιχείρησης εταιρικής σχέσης, βοηθώντας έτσι στην αποφυγή τυχόν διαφωνίας μεταξύ συνεργατών στην επιχείρηση.