Συνάρτηση COUNT στο Excel (Παραδείγματα) | Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση COUNT;

COUNT συνάρτηση στο Excel

Η συνάρτηση COUNT στο Excel είναι μια στατιστική συνάρτηση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αριθμού των κελιών που περιέχουν αριθμούς εντός του δεδομένου εύρους. COUNT στο Excel επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό.

COUNT τύπος στο Excel

Ο τύπος COUNT στο excel έχει ως εξής:

Ο τύπος COUNT στο Excel έχει δύο ορίσματα από τα οποία απαιτείται ένα. Που,

  • Value1 = Είναι μια απαιτούμενη παράμετρος. Αυτό αντιπροσωπεύει την ημερομηνία έναρξης. Η ημερομηνία πρέπει να εισαχθεί χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση DATE Excel. Π.χ .: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (2018,5,15)
  • Τιμή n = Είναι μια προαιρετική παράμετρος και μπορεί να κυμαίνεται έως και 255 τιμές. Η τιμή μπορεί να είναι μια αναφορά κελιού ή μια σειρά τιμών, δηλαδή μια συλλογή κελιών φύλλου εργασίας που περιέχει μια ποικιλία δεδομένων από τα οποία θα μετρηθούν μόνο τα κελιά που περιέχουν αριθμούς.

Η τιμή επιστροφής του τύπου COUNT στο excel είναι θετικός αριθμός. Η τιμή μπορεί να είναι μηδέν ή μη μηδέν.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση COUNT στο Excel;

Αυτή είναι μια συνάρτηση φύλλου εργασίας (WS). Ως συνάρτηση WS, το COUNT στο Excel μπορεί να εισαχθεί ως μέρος του τύπου σε ένα κελί ενός φύλλου εργασίας. Ανατρέξτε στα παρακάτω παραδείγματα συναρτήσεων COUNT για να κατανοήσετε καλύτερα.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το πρότυπο COUNT Function Excel εδώ - COUNT Function Excel Template

COUNT συνάρτηση στο φύλλο εργασίας

Ας δούμε τα παραδείγματα συναρτήσεων COUNT που δίνονται παρακάτω. Κάθε παράδειγμα καλύπτει μια διαφορετική περίπτωση χρήσης που εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση COUNT.

Παράδειγμα # 1 - Καταμέτρηση αριθμών στο δεδομένο εύρος

COUNT (B3: B8)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω τύπο COUNT, η συνάρτηση COUNT εφαρμόζεται στο εύρος B3: B8. Το εύρος περιέχει μόνο 3 αριθμούς και επομένως το αποτέλεσμα που επιστρέφεται από τη συνάρτηση COUNT είναι 3 και το ίδιο εμφανίζεται στο κελί που προκύπτει, δηλαδή B10 Ανατρέξτε στο στιγμιότυπο οθόνης που δίνεται παρακάτω για το παραπάνω εξηγήθηκε παράδειγμα.

Παράδειγμα # 2 - Αριθμοί σε διπλά εισαγωγικά

 ΚΟΥΝΤΑ ("1", "2")

Όπως φαίνεται στον παραπάνω τύπο COUNT στο excel, η συνάρτηση COUNTA εφαρμόζεται στη λίστα τιμών που διαχωρίζεται με κόμμα. Οι τιμές είναι "1", "2". Η συνάρτηση COUNTA χρησιμοποιείται ικανή να επεξεργαστεί τέτοιες τιμές και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα που επιστρέφονται και περιέχονται από το κελί B11 αποτελεσμάτων είναι 2. Ανατρέξτε στο στιγμιότυπο οθόνης που δίνεται παρακάτω για το παραπάνω σενάριο.

Παράδειγμα # 3 - Μετρήστε τον αριθμό των έγκυρων ημερομηνιών

COUNT (C3: C8)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω τύπο COUNT του Excel, η συνάρτηση COUNT εφαρμόζεται στο εύρος τιμών C3: C8. Το εύρος περιέχει ημερομηνίες που αντιπροσωπεύονται χρησιμοποιώντας διαφορετικές μορφές από τις οποίες μόνο 2 γράφονται σε έγκυρη μορφή. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα που επιστρέφεται από τη συνάρτηση COUNT είναι 2. Το ίδιο ισχύει και στο κελί αποτελεσμάτων, δηλ. C10. Ανατρέξτε στο στιγμιότυπο οθόνης που δίνεται παρακάτω για το παραπάνω εξηγήθηκε παράδειγμα.

Παράδειγμα # 4 - Πολλαπλές παράμετροι

COUNT (C3: C8,5)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω τύπο COUNT του Excel, η συνάρτηση COUNT εφαρμόζεται στο εύρος τιμών C3: C8 και μια άλλη παράμετρος είναι κωδικοποιημένη με την τιμή 5. Έτσι, το αποτέλεσμα που επιστρέφεται είναι ο συνολικός αριθμός των έγκυρων αριθμών που υπάρχουν στο εύρος και αριθμός 5. Ανατρέξτε στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης για το παραπάνω εξηγημένο παράδειγμα.

Παράδειγμα # 5 - Μηδενικοί έγκυροι αριθμοί

COUNT (C6: C8)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω τύπο COUNT στο Excel, η συνάρτηση COUNT εφαρμόζεται στο εύρος τιμών C6: C8. Όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης, το εύρος δεν έχει έγκυρο αριθμό. Έτσι, το αποτέλεσμα που επιστρέφεται από τη συνάρτηση COUNT στο excel είναι 0. Το κελί αποτελεσμάτων B12 ως εκ τούτου, περιέχει τον αριθμό 0.

Παράδειγμα # 6 - Κενό εύρος

COUNT (D3: D5)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω τύπο COUNT excel, η συνάρτηση COUNT εφαρμόζεται στο εύρος τιμών D3: D5. Όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης, το εύρος δεν έχει αριθμούς, δηλαδή είναι κενό. Έτσι, το αποτέλεσμα που επιστρέφεται από τη συνάρτηση COUNT είναι 0. Τα αποτελέσματα του κελιού D10 επομένως περιέχει τον αριθμό 0.

Πράγματα που πρέπει να θυμάστε σχετικά με τη συνάρτηση COUNT στο Excel

  1. Οι τιμές δεδομένων που περιέχουν αριθμούς, ημερομηνίες ή μια αναπαράσταση κειμένων αριθμών (για παράδειγμα, ένας αριθμός που περικλείεται σε εισαγωγικά, όπως "1") μετράται.
  2. Μετρώνται οι λογικές τιμές και οι αναπαράσταση κειμένων των αριθμών που πληκτρολογείτε απευθείας στη λίστα των παραμέτρων.
  3. Οι τιμές σφάλματος ή το κείμενο που δεν μπορούν να μετατραπούν σε αριθμούς δεν υπολογίζονται στον τύπο Excel COUNT.
  4. Εάν το όρισμα είναι πίνακας ή αναφορά, μόνο οι αριθμοί σε αυτόν τον πίνακα ή αναφορά υπολογίζονται στον τύπο COUNT του Excel. Δεν υπολογίζονται τα κενά κελιά, οι λογικές τιμές, το κείμενο ή οι τιμές σφάλματος στον πίνακα ή την αναφορά.
  5. Μια περαιτέρω επέκταση της συνάρτησης είναι το COUNTA, το οποίο μετρά λογικές τιμές, κείμενο ή τιμές σφάλματος.
  6. Μια άλλη επέκταση είναι η συνάρτηση COUNTIF, η οποία μετρά τους αριθμούς που πληρούν ένα καθορισμένο κριτήριο.

Χρήση της συνάρτησης COUNT στο Excel VBA

Η συνάρτηση VBA Excel COUNT χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως αυτή του Excel.