Τύπος απόλυτης αποτίμησης (Παράδειγμα) | Πώς να υπολογίσετε την απόλυτη τιμή;

Τι είναι ένας τύπος απόλυτης αποτίμησης;

Ο όρος «απόλυτη αποτίμηση» αναφέρεται στη μέθοδο αποτίμησης των επιχειρήσεων που χρησιμοποιεί ανάλυση DCF για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας της εταιρείας. Αυτή η μέθοδος βοηθά στον προσδιορισμό της οικονομικής αξίας μιας εταιρείας βάσει των προβλεπόμενων ταμειακών ροών της. Βασικά, ο τύπος για προεξοφλημένες ταμειακές ροές υπολογίζεται προσθέτοντας την ταμειακή ροή σε κάθε περίοδο που διαιρείται με μία συν το προεξοφλητικό επιτόκιο, το οποίο αυξάνεται και πάλι στη δύναμη του αριθμού των περιόδων.

Τύπος απόλυτης αποτίμησης

Αυτή η εξίσωση και το απόθεμα παρουσιάζονται ως εξής -

# 1 - Απόλυτη φόρμουλα αποτίμησης επιχειρήσεων

Μαθηματικά, η Απόλυτη Εξίσωση Αποτίμησης μπορεί να αναπαρασταθεί ως,

που,

 • CF i = Ταμειακές ροές στο ith έτος
 • n = Πέρυσι της προβολής
 • r = Ποσοστό έκπτωσης

# 2 - Απόλυτος τύπος αποτίμησης των αποθεμάτων

Τέλος, η απόλυτη αξία μιας εξίσωσης μετοχών υπολογίζεται διαιρώντας την απόλυτη αξία της επιχείρησης με τον αριθμό των εκκρεμών μετοχών της εταιρείας στην αγορά και η απόλυτη αξία μιας μετοχής αντιπροσωπεύεται ως,

Απόλυτη αξία Απόθεμα = Απόλυτη αξία Επιχείρηση / Αριθμός εκκρεμών μετοχών

Επεξήγηση του τύπου απόλυτης αποτίμησης

Ο τύπος για την απόλυτη αποτίμηση μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1: Πρώτον, η προβλεπόμενη ταμειακή ροή κατά τη διάρκεια ενός έτους σημειώνεται από τις οικονομικές προβλέψεις της εταιρείας. Η ταμειακή ροή μπορεί να έχει τη μορφή εισοδήματος μερισμάτων, κερδών, δωρεάν ταμειακών ροών, λειτουργικών ταμειακών ροών κ.λπ. Η ταμειακή ροή για το ith έτος υποδηλώνεται με CF i .

Βήμα 2: Στη συνέχεια, το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC) μιας εταιρείας λαμβάνεται συνήθως ως το προεξοφλητικό επιτόκιο, διότι υποδηλώνει το αναμενόμενο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης ενός επενδυτή από την επένδυση σε αυτήν την εταιρεία και δηλώνεται με r.

Βήμα 3: Στη συνέχεια, προσδιορίστε την τελική αξία πολλαπλασιάζοντας τις ταμειακές ροές του τελευταίου προβλεπόμενου έτους με έναν παράγοντα, ο οποίος είναι συνήθως ο αντίστροφος του απαιτούμενου ποσοστού απόδοσης. Η τελική τιμή δηλώνει την αξία της υπόθεσης ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί μετά τις προβλεπόμενες περιόδους.

Τερματική τιμή = CF n * Συντελεστής

Βήμα 4: Στη συνέχεια, υπολογίστε τις παρούσες αξίες όλων των ταμειακών ροών προεξοφλώντας τις χρησιμοποιώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο.

Βήμα 5: Στη συνέχεια, η εξίσωση του απόλυτου υπολογισμού αποτίμησης για τη συγκεκριμένη εταιρεία γίνεται με την προσθήκη όλων των παρόντων αξιών των ταμειακών ροών και της τελικής αξίας που υπολογίζεται στο βήμα 4.

Βήμα 6: Τέλος, η απόλυτη αποτίμηση μιας μετοχής μπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας την αξία στο βήμα 5 με τον αριθμό των μετοχών που εκκρεμούν της εταιρείας.

Απόλυτη αποτίμηση Απόθεμα = Απόλυτη αποτίμηση  Επιχείρηση / Αριθμός εκκρεμών μετοχών

Παράδειγμα τύπου απόλυτης αποτίμησης (με πρότυπο Excel)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αυτού του προτύπου Formula Excel απόλυτης τιμής - Πρότυπο Formula Excel απόλυτης τιμής

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα μιας εταιρείας ABC Ltd και ένας συγκεκριμένος αναλυτής ενδιαφέρεται να προβλέψει την εύλογη αξία της εταιρείας βάσει των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Το αναμενόμενο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης του επενδυτή στην αγορά είναι 6%. Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία έχει προβλέψει ότι η ελεύθερη ταμειακή ροή της εταιρείας θα αυξηθεί στο 7%. Προσδιορίστε την απόλυτη αξία του αποθέματος με βάση τις ακόλουθες οικονομικές εκτιμήσεις για το ΛΚ19:

Έτσι, από τα παραπάνω δεδομένα, θα υπολογίσουμε πρώτα το CF για CY19.

CF CY19 = NOPAT + Έξοδα απόσβεσης και απόσβεσης - Αύξηση κεφαλαίου κίνησης - Δαπάνες κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του έτους - Αποπληρωμή χρέους + Φρέσκο ​​χρέος που αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους

 • 150,00 εκατ. $ + 18,00 εκατ. $ - 17,00 εκατ. $ - 200,00 εκατ. $ - 35,00 εκατ. $ + 150,00 εκατ. $
 • 66,00 εκατ. $

Τώρα, χρησιμοποιώντας αυτόν τον CF ρυθμό αύξησης CY19 και CF, θα υπολογίσουμε το Προβλεπόμενο CF για CY20 TO CY23

Προβλεπόμενη CF του CY20

 • Προβλεπόμενο CF CY20 = 66,00 εκατ. $ * (1 + 7%) = 70,62 εκατ. $

Προβλεπόμενη CF του CY21

 • Προβλεπόμενο CF CY21 = 66,00 εκατ. $ * (1 + 7%) 2 = 75,56 εκατ. $

Προβλεπόμενη CF του CY22

Προβλεπόμενο CF CY22 = 66,00 εκατ. $ * (1 + 7%) 3 = 80,85 εκατ. $

Προβλεπόμενη CF του CY23

 • Προβλεπόμενο CF CY23 = 66,00 εκατ. $ * (1 + 7%) 4 = 86,51 εκατ. $

Τώρα θα υπολογίσουμε την τιμή τερματικού.

 • Τερματική τιμή = CF CY23 * (1 / Απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης)
 • 86,51 εκατ. $ * (1/6%)
 • 1.441,88 εκατ. $

Επομένως, ο υπολογισμός της απόλυτης αποτίμησης θα έχει ως εξής -

Υπολογισμός της απόλυτης αποτίμησης της εταιρείας

 • Απόλυτη τιμή = 1.394,70 $ εκατομμύρια

Τώρα, θα υπολογίσουμε την εύλογη αξία της μετοχής, η οποία έχει ως εξής -

 • Η απόλυτη αποτίμηση του αποθέματος = Απόλυτη αποτίμηση της εταιρείας / Αριθμός εκκρεμών μετοχών
 •  1.394,70 $ / 60.000.000 $

Υπολογισμός της απόλυτης αποτίμησης των αποθεμάτων

 • 23,25 $

Συνάφεια και χρήση

Από την προοπτική ενός επενδυτή αξίας, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την έννοια της απόλυτης εξίσωσης αποτίμησης, επειδή χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ένα απόθεμα έχει υπερβεί ή υποτιμηθεί. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν οι ταμειακές ροές με βεβαιότητα, ο ρυθμός ανάπτυξης και να εκτιμηθεί για πόσο καιρό οι ταμειακές ροές θα συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον. Επομένως, αυτή η μέθοδος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αλλά με μια πρέζα αλάτι.