Μετοχικό κεφάλαιο (Ορισμός, τύπος) | Υπολογισμός με παραδείγματα

Ορισμός μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι το συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένου του μετοχικού κεφαλαίου και του προνομιούχου κεφαλαίου) που έχει εκδοθεί από μια εταιρεία και το ίδιο μπορεί να βρεθεί στον ισολογισμό στη στήλη "ίδια κεφάλαια". Είναι ένα μέσο συγκέντρωσης κεφαλαίων από την εταιρεία για την επίτευξη των διαφόρων επιχειρηματικών της στόχων.

Τύποι μετοχικού κεφαλαίου 

Μπορεί να χωριστεί στους ακόλουθους τύπους:

 • Authorized = Authorized Capital αντιπροσωπεύει το μέγιστο ποσό μετοχικού κεφαλαίου που μπορεί να εκδώσει μια εταιρεία, όπως αναφέρεται στον νόμιμο χάρτη της. Μπορεί να τροποποιηθεί κάνοντας αλλαγές στον νόμιμο χάρτη του μετά από τις καθορισμένες διαδικασίες.
 • Έκδοση =  Σημαίνει το συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που εκδίδεται επί του παρόντος από την εταιρεία από το εγκεκριμένο κεφάλαιο της. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εκδοθέν κεφάλαιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το εγκεκριμένο απόθεμα κεφαλαίου.
 • Unissued =  Αντικατοπτρίζει το μέρος του εγκεκριμένου κεφαλαίου που δεν έχει εκδώσει ακόμη η εταιρεία.
 • Εκκρεμή =  Σημαίνει τις εκδοθείσες μετοχές που εξακολουθούν να κατέχονται από τους μετόχους (δηλαδή, εκείνες τις μετοχές που δεν αγοράστηκαν από την εταιρεία)
 • Treasury Shares = Δημόσιες Μετοχές σημαίνει εκείνες που έχουν εκδοθεί μετοχές που αγοράζονται από την εταιρεία.

Τύπος κεφαλαίου

Ο τύπος για τον υπολογισμό του μετοχικού κεφαλαίου στον ισολογισμό έχει ως εξής:

Μετοχικό κεφάλαιο = Αριθμός εκδοθέντων μετοχών * Ονομαστική αξία ανά μετοχή

Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν με την ονομαστική αξία ανά μετοχή.

Παραδείγματα Μετοχικού Κεφαλαίου στον Ισολογισμό

Ας κατανοήσουμε τη μέθοδο υπολογισμού μέσω παραδειγμάτων.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το Πρότυπο Capital Stock Excel εδώ - Πρότυπο Capital Stock Excel

Παράδειγμα # 1

Μια εταιρεία εξέδωσε 5.000 μετοχές στα 6 $ ανά μετοχή, ονομαστικής αξίας 5 $ η καθεμία.

Λύση

Υπολογισμός κεφαλαίου

 • = 5.000 * 5
 • = 25.000 $

Παράδειγμα # 2

Μια εταιρεία έχει εκδώσει ίδια κεφάλαια καθώς και προνομιούχες μετοχές ως εξής-

 • 6.000 μετοχές που εκδόθηκαν στην ονομαστική αξία των 10 $ η καθεμία.
 • 7.000 προνομιούχες μετοχές που εκδόθηκαν σε ονομαστική αξία 8 $ η καθεμία.

Λύση

Υπολογισμός κεφαλαίου

 • = 6.000 * 10 + 7.000 * 8
 • = 1,16.000 $

Πλεονεκτήματα

Τα παρακάτω είναι τα πλεονεκτήματα που παρατίθενται παρακάτω:

 • Η εξάρτηση της εταιρείας από το εξωτερικό χρέος μειώνεται.
 • Η εταιρεία είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται, ενώ σε περίπτωση που επιλέξει τη λήψη εξωτερικών δανείων, θα πρέπει να τα αποπληρώσει μετά από μια ορισμένη καθορισμένη περίοδο.
 • Δείχνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην εταιρεία και έτσι αυξάνει την αξιοπιστία της.
 • Σε αντίθεση με την περίπτωση χρηματοδότησης χρέους, οι επενδυτές δεν χρειάζεται να καταβάλλονται σταθερό εισόδημα κάθε χρόνο. Μια εταιρεία μπορεί να πληρώσει μερίσματα ανάλογα με την οικονομική της κατάσταση.
 • Υπάρχει ελευθερία για την εταιρεία να χρησιμοποιεί τα κεφάλαια σύμφωνα με τους στόχους της χωρίς περιορισμούς.

Μειονεκτήματα 

Τα παρακάτω είναι τα μειονεκτήματα που παρατίθενται παρακάτω:

 • Το μέρισμα που πληρώνει η εταιρεία δεν είναι φορολογικά εκπεστέο κόστος.
 • Ο έλεγχος της εταιρείας αραιώνεται όταν εκδίδεται.
 • Η εταιρεία υπόκειται σε διάφορους νόμους και κανονισμούς όταν την εκδίδει και συνεπώς είναι περίπλοκη από τη λήψη δανείου, για παράδειγμα.
 • Η έγκριση των μετόχων απαιτείται για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων στην εταιρεία. Μπορεί να είναι σοβαρό πρόβλημα σε περίπτωση διαφωνίας με τους μετόχους.