Δήλωση των κερδών που διατηρούνται (ορισμός) | Πώς να προετοιμάσεις?

Τι είναι η Κατάσταση των Διατηρούμενων Κερδών;

Η κατάσταση των κερδών εις νέον είναι μια οικονομική κατάσταση που δείχνει πώς άλλαξαν τα κέρδη εις νέον κατά τη διάρκεια της οικονομικής περιόδου και παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το αρχικό υπόλοιπο των κερδών εις νέον, το τελικό υπόλοιπο και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για συμφιλίωση.

 • Τα Διατηρούμενα Κέρδη είναι μέρος των καθαρών εσόδων που διατηρεί η Εταιρεία μετά την πληρωμή μερίσματος στους μετόχους. Τα διατηρούμενα κέρδη ονομάζονται επίσης «παρακρατούμενα πλεονάσματα» ή «συσσωρευμένα κέρδη».
 • Μια εταιρεία διατηρεί ένα μέρος του καθαρού κέρδους της που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης για μελλοντική ανάπτυξη, η οποία θα μπορούσε να είναι με την κυκλοφορία νέων προϊόντων, επενδύσεων Ε & Α, απόκτηση άλλων επιχειρήσεων ή την εξόφληση του χρέους της.
 • Τα κέρδη εις νέον αναφέρονται στον ισολογισμό καθώς και στην κατάσταση των κερδών εις νέον.

Τα κέρδη εις νέον μετά από ένα δεδομένο οικονομικό έτος υπολογίζονται ως εξής:

Πώς να προετοιμάσετε τη δήλωση των κερδών που διατηρούνται;

Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την προετοιμασία της Κατάστασης Διατηρούμενων Κερδών.

Βήμα 1 - Επικεφαλίδες

Η επικεφαλίδα της περιλαμβάνει τρεις γραμμές:

 1. Ονομα της εταιρείας
 2. Η δεύτερη γραμμή δίνει την «Κατάσταση των κερδών εις νέον».
 3. Η τρίτη γραμμή αντιπροσωπεύει το οικονομικό έτος για τους αριθμούς παρακρατούμενων κερδών που έχουν προετοιμαστεί, δηλ. «Οικονομικό έτος που έληξε 2018» κ.λπ.

Βήμα 2 - Υπόλοιπο κερδών από το προηγούμενο έτος

Η πρώτη καταχώρηση στην κατάσταση είναι το υπόλοιπο των προηγούμενων ετών. Αυτή η καταχώρηση μπορεί να ληφθεί από τον ισολογισμό των προηγούμενων ετών ή από το υπόλοιπο των κερδών που διατηρήθηκαν τα προηγούμενα έτη. Αυτό ονομάζεται επίσης τα αρχικά κέρδη που διατηρούνται.

Ας εξετάσουμε το υπόλοιπο των διατηρούμενων κερδών των προηγούμενων ετών ή τα αρχικά κέρδη της εταιρείας ABC Inc. είναι 500000 $.

Έτσι, η πρώτη καταχώρηση θα είναι:

 • Διατηρούμενα κέρδη για το έτος που έληξε το 2017: 50000 $

Βήμα 3 - Προσθήκη καθαρών εσόδων

Τα καθαρά έσοδα προστίθενται από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Έρχεται ως η δεύτερη καταχώρηση στα κέρδη εις νέον. Για την καταγραφή των καθαρών εσόδων στην κατάσταση, η Εταιρεία πρέπει να προετοιμάσει πρώτα την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και μετά την κατάσταση των αποτελεσμάτων.

Ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία ABC Inc. είχε καθαρό εισόδημα 100000 $

Έτσι, θα είναι

 • Διατηρούμενα κέρδη για το έτος που έληξε το 2017: 500000 $
 • Επιπλέον, καθαρό εισόδημα 2018: 100000 $
 • Σύνολο: 600000 $

Βήμα 4 - Αφαιρέστε τις πληρωμές μερισμάτων

Μέρισμα είναι κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται από την Εταιρεία στους μετόχους της. Αφαιρείται από το καθαρό εισόδημα για το έτος, καθώς το υπόλοιπο μέρος είναι τα κέρδη εις νέον για το έτος αυτό. Ας πούμε ότι η εταιρεία ABC Inc. πλήρωσε μέρισμα 50000 $ στους μετόχους.

Έτσι, είναι:

 • Διατηρούμενα κέρδη για το έτος που έληξε το 2017: 500000 $
 • Επιπλέον, καθαρό εισόδημα 2018: 100000 $
 • Σύνολο: 600000 $
 • Μείον: Μέρισμα 50000 $

Βήμα 5 - Τερματισμός παρακρατούμενων κερδών

Αφού αφαιρέσουμε το μέρισμα από το καθαρό εισόδημα, φτάνουμε στα τελικά παρακρατούμενα κέρδη, και αυτό γίνεται η τελευταία καταχώρηση σε αυτήν την Κατάσταση.

 • Διατηρούμενα κέρδη για το έτος που έληξε το 2017: 500000 $
 • Επιπλέον, καθαρό εισόδημα 2018: 100000 $
 • Σύνολο: 600000 $
 • Μείον: Μέρισμα 50000 $
 • Λήξη διακρατούμενων κερδών: 550000 $

Έτσι, οι παραπάνω καταχωρήσεις εμφανίζονται στη δήλωση των κερδών που διατηρούνται.

Βήμα 6 - Πρόσθετες πληροφορίες

Ωστόσο, αυτή η δήλωση είναι αρκετά απλή. Ωστόσο, πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται στις υποσημειώσεις της δήλωσης. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την αγορά μετοχών, τη νέα έκδοση μετοχών ή την έκδοση δικαιωμάτων κ.λπ. Όλα αυτά τα εταιρικά μέτρα επηρεάζουν την πληρωμή μερισμάτων. Εξ ου και πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν στους επενδυτές.

Παραδείγματα

Ας δούμε μερικά παραδείγματα, ώστε να μπορείτε να το κατανοήσετε καλύτερα.

Παράδειγμα 1

Ας συνοψίσουμε το παραπάνω εξηγητικό παράδειγμα και να προετοιμάσουμε την Κατάσταση των Διατηρούμενων Κερδών για την Εταιρεία ABC Inc. οι μέτοχοι.

Η Κατάσταση στο τέλος του οικονομικού έτους έχει ως εξής:

Παράδειγμα 2 - (Apple Inc)

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατάσταση των ιδίων κεφαλαίων των ενοποιημένων μετόχων για την Apple Inc. για το έτος που έληξε το 2018.

πηγή: Apple SEC Filings

Όλα τα παρακάτω στοιχεία είναι σε χιλιάδες.

 • Διατηρούμενα κέρδη της Apple για το FY2015 = 92.284 $
 • Καθαρά έσοδα το οικονομικό έτος 2016 = 45.687 $
 • Μερίσματα για το οικονομικό έτος 2016 = 12,188 $
 • Αγορά ιδίων μετοχών = 29.000 $
 • Κοινές εκδόσεις μετοχών (καθαρά μετοχών) = 419 $

Διατηρούμενα κέρδη της Apple για το FY2016 = 92,284 $ + 45,687 $ - 12,188 $ - 29,000 $ - 419 $ = 96,364 $

Συνάφεια και χρήσεις

Αυτή η δήλωση είναι πολύ χρήσιμη για τους επενδυτές. Οι επενδυτές που έχουν επενδύσει σε μια Εταιρεία κερδίζουν είτε από πληρωμές μερισμάτων είτε από την αύξηση της τιμής της μετοχής. Μια ώριμη εταιρεία αναμένεται να καταβάλει τακτικό μέρισμα, ενώ μια αναπτυσσόμενη Εταιρεία αναμένεται να διατηρήσει το εισόδημα και να επενδύσει σε μελλοντικές επιχειρήσεις, αναμένοντας έτσι αύξηση της τιμής της μετοχής.

Ως εκ τούτου, βοηθά τους επενδυτές και με τους δύο τρόπους:

 • Δείχνει την πληρωμή μερισμάτων στους επενδυτές ή βοηθά τους επενδυτές να προβλέψουν μελλοντικό μέρισμα βάσει των κερδών.
 • Από τα διατηρούμενα κέρδη, οι επενδυτές μπορούν να αναλύσουν πόσα χρήματα επανεπενδύονται στην επιχείρηση και μπορεί να οδηγήσουν σε μελλοντική αύξηση της τιμής της μετοχής.

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επενδυτές για να συγκρίνουν δύο εταιρείες σε παρόμοιο είδος επιχείρησης. Ωστόσο, δεν είναι πάντα συνετό να συγκρίνουμε δύο εταιρείες μόνο με βάση τα κέρδη που διατηρούνται, καθώς τα κέρδη εις νέον εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία της εταιρείας, η πολιτική μερισμάτων της εταιρείας και η φύση της επιχείρησης, επηρεάζοντας έτσι την κερδοφορία του Εταιρία.

συμπέρασμα

Τα κέρδη εις νέον είναι το ποσό που έχει συσσωρεύσει η Εταιρεία κατά τη διάρκεια των ετών από τα καθαρά έσοδα μετά την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους. Η κατάσταση των κερδών εις νέον παρέχει λεπτομέρειες για τα αρχικά κέρδη εις νέον, τα καθαρά έσοδα, τα μερίσματα και το τελικό υπόλοιπο των κερδών που διατηρούνται.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found