Τελικό μέρισμα (Σημασία, Παράδειγμα) | vs Ενδιάμεσο μέρισμα

Τι είναι το τελικό μέρισμα;

Τελικό μέρισμα είναι το ποσό που δηλώνεται από το διοικητικό συμβούλιο ως πληρωτέο ως μέρισμα στους μετόχους της εταιρείας αφού οι οικονομικές καταστάσεις καταρτιστούν και εκδοθούν από την εταιρεία για τη σχετική οικονομική χρήση και ανακοινώνονται συνήθως στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας .

Με απλά λόγια, το τελικό μέρισμα είναι το μέρισμα που ανακοινώνεται από την εταιρεία μετά την προετοιμασία των τελικών λογαριασμών και συνήθως ανακοινώνεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

 • Το τελικό μέρισμα είναι γενικά πιο σημαντικό από το ενδιάμεσο μέρισμα. Επειδή η Εταιρεία τείνει να είναι λίγο συντηρητική κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους έως ότου λάβει τους ετήσιους λογαριασμούς, δηλαδή έσοδα και δαπάνες για το έτος.
 • Αφού η Εταιρεία γνωρίζει τα κέρδη της για το οικονομικό έτος, επιλέγει να διατηρήσει ένα μέρος για μελλοντικές επιχειρηματικές ανάγκες, ενώ το υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των μετόχων ως το τελικό μέρισμα.

Παράδειγμα τελικού μερίσματος

Ένας επενδυτής κατέχει 100 μετοχές μιας εταιρείας ABC, η οποία ανακοίνωσε ένα τελικό μέρισμα 3,5 $. Ο επενδυτής θα λάβει 350 $ ως μέρισμα στο τέλος του έτους για την επένδυσή του.

Τώρα, η Εταιρεία διπλασίασε το μέρισμα τον επόμενο χρόνο, δηλαδή πληρώνει 7 $ ανά μετοχή. Έτσι, ο επενδυτής θα λάβει 700 $ ως μέρισμα στο τέλος του έτους στις 100 μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία.

Βασικά σημεία

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το αποφασίζει και πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την πολιτική μερισμάτων της Εταιρείας.
 • Συνήθως είναι μέρισμα μετρητών και όχι μέρισμα μετοχών. Ωστόσο, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να πληρώσει μετρητά και μερίσματα μετοχών ή μόνο μερίσματα μετοχών.
 • Ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ψηφίζεται από τους μετόχους κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
 • Η έγκριση ενός τέτοιου μερίσματος θεωρείται ως συνήθης απόφαση μετόχου και συνήθης επιχείρηση.
 • Ανακοινώνεται μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και εξακριβώνεται η οικονομική θέση και τα κέρδη της Εταιρείας.
 • Μόλις εγκριθεί, αυτό το μέρισμα είναι υποχρέωση της Εταιρείας και η απόφαση πληρωμής δεν μπορεί να αντιστραφεί.
 • Αυτές οι πληρωμές μερισμάτων δεν απαιτούν ειδική πρόβλεψη στο καταστατικό της Εταιρείας.
 • Δεν είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία να ανακοινώσει το τελικό μέρισμα. Αν και η πολιτική μερισμάτων μπορεί να προβλέπει ορισμένη σταθερή πληρωμή κάθε χρόνο, αυτό το μέρισμα ανακοινώνεται με τη βούληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά από εξέταση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας.
 • Εάν η Εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει κέρδη σε ένα οικονομικό έτος, μπορεί να επιλέξει να μην καταβάλει μέρισμα ή κάποιο μέρισμα μπορεί να καταβληθεί από τα δωρεάν αποθεματικά της Εταιρείας. Οι κυβερνητικοί νόμοι σχετικά με αυτήν την πληρωμή από δωρεάν αποθεματικά για ζημιογόνες εταιρείες ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Τελικό μέρισμα έναντι ενδιάμεσου μερίσματος

Αν και τα τελικά και τα ενδιάμεσα μερίσματα καταβάλλονται και στους δύο επενδυτές ως απόδοση της επένδυσής τους, έχουν κάποιες βασικές διαφορές. Ας δούμε λοιπόν τις διαφορές μεταξύ του τελικού έναντι του ενδιάμεσου μερίσματος.

 • Το ενδιάμεσο μέρισμα ανακοινώνεται και καταβάλλεται στα μέσα του οικονομικού έτους. Αντίθετα, το τελικό μέρισμα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους.
 • Το ενδιάμεσο μέρισμα δηλώνεται πριν από την οριστικοποίηση των λογαριασμών. Συγκριτικά, το τελικό μέρισμα καταβάλλεται μετά την οριστικοποίηση των λογαριασμών.
 • Ένα προσωρινό μέρισμα μπορεί να ακυρωθεί με τη συγκατάθεση του μετόχου. Ωστόσο, το μέρισμα στο τέλος του έτους, αφού εγκριθεί, δεν μπορεί να ακυρωθεί και καθίσταται υποχρέωση της Εταιρείας να πληρώσει μέρισμα στο τέλος του έτους.
 • Το ενδιάμεσο μέρισμα είναι συνήθως μικρότερο από το μέρισμα στο τέλος του έτους.
 • Το ενδιάμεσο μέρισμα απαιτεί πρόβλεψη στο καταστατικό της Εταιρείας. Ωστόσο, δεν απαιτείται τέτοια πρόβλεψη για μέρισμα στο τέλος του έτους.

Τα τελικά μερίσματα καλούνται επίσης μέρισμα στο τέλος του έτους. Ο όρος «τελικό» δεν πρέπει να συγχέεται με το τελικό μέρισμα που καταβάλλει η Εταιρεία και παύει να υπάρχει. Ένα τέτοιο μέρισμα ονομάζεται μέρισμα εκκαθάρισης. Ένα εκκαθαριστικό μέρισμα είναι ένας τύπος πληρωμής που πραγματοποιείται από την Εταιρεία όταν κλείνει τις δραστηριότητές της και πληρώνει στους μετόχους οποιοδήποτε ποσό / κεφάλαιο διαθέσιμο μαζί της μετά την πώληση των περιουσιακών στοιχείων και την εξόφληση των χρεών της / άλλων υποχρεώσεων. Τα εκκαθαριστικά μερίσματα καταβάλλονται από την κεφαλαιακή βάση της Εταιρείας, ενώ το μέρισμα στο τέλος του έτους καταβάλλεται από τα κέρδη που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

συμπέρασμα

Το μέρισμα είναι η απόδοση που παρέχεται από την Εταιρεία στους μετόχους από τα κέρδη που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η Εταιρεία μπορεί να ανακοινώσει μέρισμα κατά τη διάρκεια του έτους που ονομάζεται ενδιάμεσο μέρισμα, ή μπορεί να ανακοινώσει το μέρισμα στο τέλος του έτους μόλις διαπιστώσει τα κέρδη και την οικονομική θέση της Εταιρείας. Η δήλωση του μερίσματος μετά την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών ονομάζεται τελικό μέρισμα ή μέρισμα στο τέλος του έτους. Τα μερίσματα στο τέλος του έτους καταβάλλονται σε ετήσια βάση και είναι γενικά υψηλότερα από τα ενδιάμεσα μερίσματα που δίνει η Εταιρεία.