Λογιστική εύλογης αξίας αντιστάθμισης (Παραδείγματα, Εφημερίδες)

Η λογιστική που πραγματοποιείται από την εταιρεία σε σχέση με την αντιστάθμιση του ανοίγματος της μεταβολής της εύλογης αξίας του στοιχείου είτε πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο για την εταιρεία ή είναι μια υποχρέωση που αποδίδεται στον συγκεκριμένο κίνδυνο και το ίδιο μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία κερδών ή ζημιών σε η εταιρεία είναι γνωστή ως Λογιστική για την Αντιστάθμιση εύλογης αξίας.

Λογιστική αντιστάθμισης εύλογης αξίας

Η αντιστάθμιση εύλογης αξίας είναι αντιστάθμιση της έκθεσης σε μεταβολές στην εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή οποιουδήποτε τέτοιου είδους που αποδίδεται σε συγκεκριμένο κίνδυνο και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα είτε κέρδος είτε ζημία. Η αντιστάθμιση εύλογης αξίας σχετίζεται με στοιχείο σταθερής αξίας.

Η αντιστάθμιση εύλογης αξίας αναφέρεται σε στοιχείο σταθερής αξίας. Τα απαραίτητα βήματα που αφορούν τη λογιστική αντιστάθμιση εύλογης αξίας είναι τα εξής:

  1. Προσδιορίστε την εύλογη αξία τόσο του αντισταθμιζόμενου στοιχείου όσο και του μέσου αντιστάθμισης που χρησιμοποιήθηκε κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων.
  2. Εάν υπάρχει αλλαγή στην εύλογη αξία του αντισταθμισμένου μέσου, αναγνωρίστε το κέρδος / ζημία στα λογιστικά βιβλία.
  3. Τέλος, αναγνωρίστε το κέρδος ή τη ζημία αντιστάθμισης του αντισταθμιζόμενου στοιχείου στη λογιστική του αξία.

Λογιστική για Παράδειγμα Αντιστάθμισης Εύλογης Αξίας

Η Εταιρική Έκθεση έχει ένα περιουσιακό στοιχείο με τρέχουσα εύλογη αξία $ 2000 και η διοίκηση ανησυχεί ότι η εύλογη αξία της αντιστάθμισης θα μειωθεί στα $ 1900. Αυτό θα οδηγήσει σε ζημία της εταιρείας.

Για την αντιστάθμιση αυτής της ζημίας, η εταιρεία μπαίνει σε μια θέση συμψηφισμού μέσω ενός συμβολαίου παραγώγων, το οποίο έχει επίσης εύλογη αξία $ 2000. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια θέση συμψηφισμού, η εύλογη αξία της θα κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση με εκείνη του αντισταθμιζόμενου στοιχείου.

Κατά το κλείσιμο των βιβλίων, είναι πιθανά τα ακόλουθα σενάρια:

Περίπτωση # 1 - Μείωση της εύλογης αξίας του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και ταυτόχρονη αύξηση της εύλογης αξίας του αντισταθμιζόμενου μέσου αντιστάθμισης

Σλ. Οχι. Θέση κατά την ημερομηνία αναφοράς Αξία αντισταθμισμένου στοιχείου Κέρδος / Ζημιά από Αντισταθμισμένο στοιχείο Τιμή μέσου αντιστάθμισης Κέρδος / Απώλεια από Αντισταθμισμένο Μέσο Καθαρό κέρδος / ζημιά
1 Καθαρή ζημιά  1.920,00 $ (80,00 $)  2.060,00 $ 60,00 $ (20,00 $)
2 Καθαρό κέρδος  1.970,00 $ (30,00 $)  2.040,00 $ 40,00 $ 10,00 $
3 Χωρίς απώλεια / χωρίς κέρδος  1.950,00 $ (50,00 $)  2.050,00 $ 50,00 $ Ούτε απώλεια ούτε κέρδος

Περίπτωση # 2 - Αύξηση της εύλογης αξίας του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και ταυτόχρονη μείωση της εύλογης αξίας του αντισταθμιζόμενου μέσου αντιστάθμισης

Σλ. Οχι. Θέση κατά την ημερομηνία αναφοράς Αξία αντισταθμισμένου στοιχείου Κέρδος / Ζημιά από Αντισταθμισμένο στοιχείο Τιμή μέσου αντιστάθμισης Κέρδος / Απώλεια από Αντισταθμισμένο Μέσο Καθαρό κέρδος / ζημιά
4 Καθαρή ζημιά  2.040,00 $  40,00 $  1.950,00 $ (50,00 $) (10,00 $)
5 Καθαρό κέρδος  2.050,00 $  50,00 $  1.970,00 $ (30,00 $) 20,00 $
6 Χωρίς απώλεια / χωρίς κέρδος  2.050,00 $  50,00 $  1.950,00 $ (50,00 $) Ούτε απώλεια ούτε κέρδος

Λογιστική αντιστάθμισης εύλογης αξίας - Καταχωρήσεις σε περιοδικά

  Τι θα χρεωθεί; Τι θα πιστωθεί;
Στην περίπτωση του αντισταθμισμένου αντικειμένου
α) Απώλεια στο στοιχείο αντιστάθμισης κατά την ημερομηνία αναφοράς Χρεώστε την απώλεια σε Ζημιά στο Αντισταθμισμένο Στοιχείο A / c

Αυτό θα επηρεάσει το Κέρδος & Ζημία A / c και θα μειώσει το κέρδος της εταιρείας.

Πιστώστε το Αντισταθμισμένο αντικείμενο. Δεδομένου ότι πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο, η αξία του περιουσιακού στοιχείου θα μειωθεί και αυτό θα επηρεάσει την οικονομική θέση, δηλαδή τον Ισολογισμό της εταιρείας.
β) Κέρδος στο στοιχείο αντιστάθμισης κατά την ημερομηνία αναφοράς Χρέωση χρεωστικού στοιχείου . Δεδομένου ότι πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο, η αξία του περιουσιακού στοιχείου θα αυξηθεί και αυτό θα επηρεάσει την οικονομική θέση, δηλαδή τον Ισολογισμό της εταιρείας. Πιστώστε το κέρδος για να κερδίσετε στο αντισταθμισμένο στοιχείο A / c

Αυτό θα έχει επίδραση στο Κέρδος & Ζημία A / c και θα αυξήσει το κέρδος της εταιρείας.

Στην περίπτωση του μέσου αντιστάθμισης
α) Απώλεια στο μέσο αντιστάθμισης κατά την ημερομηνία αναφοράς Χρεώστε την απώλεια σε Ζημιά στο Αντισταθμισμένο Μέσο A / c

Αυτό θα επηρεάσει το Κέρδος & Ζημία A / c και θα μειώσει το κέρδος της εταιρείας.

Πιστώστε το Αντισταθμισμένο Μέσο. Δεδομένου ότι πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο, η αξία του περιουσιακού στοιχείου θα μειωθεί και αυτό θα επηρεάσει την οικονομική θέση, δηλαδή τον Ισολογισμό της εταιρείας
β) Κέρδος από το μέσο αντιστάθμισης κατά την ημερομηνία αναφοράς Πιστώστε το Αντισταθμισμένο αντικείμενο . Δεδομένου ότι πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο, η αξία του περιουσιακού στοιχείου θα αυξηθεί και αυτό θα επηρεάσει την Οικονομική Θέση, δηλαδή τον Ισολογισμό της εταιρείας. Πιστώστε το κέρδος στο κέρδος στο αντισταθμισμένο μέσο A / c

Αυτό θα έχει επίδραση στο Κέρδος & Ζημία A / c και θα αυξήσει το κέρδος της εταιρείας.

Καθαρή επίδραση τόσο του στοιχείου αντιστάθμισης όσο και του μέσου αντιστάθμισης
Καθαρή ζημία κατά την ημερομηνία αναφοράς Η καθαρή ζημία θα μειώσει το συνολικό κέρδος της εταιρείας. Καθαρή μείωση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας
Καθαρό κέρδος κατά την ημερομηνία αναφοράς Καθαρή αύξηση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Το καθαρό κέρδος θα αυξήσει το συνολικό κέρδος της εταιρείας.

Λογιστική για βίντεο εύλογης αξίας Hedges