Παραδείγματα οικονομικής κατάστασης (βήμα προς βήμα επεξήγηση)

Παραδείγματα οικονομικής κατάστασης

Το ακόλουθο παράδειγμα οικονομικής κατάστασης παρέχει μια περιγραφή των πιο κοινών οικονομικών καταστάσεων. Είναι αδύνατο να παρέχουμε ένα πλήρες σύνολο παραδειγμάτων που αντιμετωπίζουν κάθε παραλλαγή σε κάθε κατάσταση, καθώς υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες εταιρείες. Κάθε παράδειγμα της οικονομικής κατάστασης δηλώνει το θέμα, τους σχετικούς λόγους και πρόσθετα σχόλια ανάλογα με τις ανάγκες

Υπάρχουν τρεις σημαντικές οικονομικές καταστάσεις:

 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση εσόδων
 • Κατάσταση ταμειακών ροών

Παράδειγμα ισολογισμού # 1

Ο ισολογισμός δείχνει τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε συγκεκριμένη μορφή. Εξετάστε το παράδειγμα της Apple (ενοποιημένος ισολογισμός)

Πηγή: Apple.Inc

Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία

Τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία είναι τα περιουσιακά στοιχεία που μετατρέπονται σε μετρητά σε λιγότερο από ένα έτος. Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν:

 • Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών: Αυτές είναι οι καταθέσεις μετρητών της Εταιρείας στον τραπεζικό λογαριασμό ή επενδύονται σε τίτλους που μετατρέπονται σε μετρητά σε 1-2 ημέρες.
 • Εμπορεύσιμοι τίτλοι: Πρόκειται για τίτλους υψηλής ρευστότητας και μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά πολύ εύκολα.
 • Απαιτήσεις λογαριασμού : Απαιτήσεις λογαριασμών είναι το ποσό που η Εταιρεία θα λάβει από τους πελάτες της και αναμένει να λάβει σε λιγότερο από ένα έτος.
 • Αποθέματα : Τα αποθέματα είναι τελικά προϊόντα, πρώτες ύλες και αγαθά σε εξέλιξη που διατηρούνται στην Εταιρεία.
 • Απαιτήσεις μη προμηθευτή από προμηθευτές: Οι μη εμπορικές απαιτήσεις προμηθευτή περιλαμβάνουν τα μη εμπορικά είδη της Εταιρείας με τους προμηθευτές της και αναμένεται να τα παραλάβει σε λιγότερο από ένα έτος.
 • Άλλα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία: Άλλα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν μπορούν να προστεθούν στους παραπάνω κάδους. Ως εκ τούτου, αναφέρονται ως άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας τα οποία αναμένει να μετατραπούν σε μετρητά σε περισσότερο από ένα έτος:

 • Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι μια επένδυση της Εταιρείας σε χρηματιστηριακούς τίτλους, τους οποίους αναμένει να λήξει μετά από ένα έτος.
 • Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι οι επενδύσεις της Εταιρείας σε ακίνητα για κτίρια γραφείων, εργοστασίων, κέντρων παραγωγής ή αποθήκευσης και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των προϊόντων της Εταιρείας.
 • Άλλα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν με τα προαναφερθέντα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

Απαιτητέες υποχρεώσεις

Οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι οι υποχρεώσεις που οφείλει στους πωλητές, τις τράπεζες, τους επενδυτές εμπορικού χαρτιού κ.λπ. και οι υποχρεώσεις αυτές θα λήξουν σε λιγότερο από ένα έτος.

 • Οι πληρωτέοι λογαριασμοί περιλαμβάνουν την πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία τον επόμενο χρόνο. Αυτά τα paments μπορεί να προορίζονται για τους προμηθευτές ή τους προμηθευτές για την προμήθεια πρώτων υλών και άλλων υπηρεσιών.
 • Τα αναβαλλόμενα έσοδα καταγράφονται όταν η Εταιρεία έχει αποδεχτεί την πληρωμή, αλλά τα αγαθά και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται ακόμη στους πελάτες της.
 • Το εμπορικό χαρτί είναι μια εγγύηση χρέους που εκδίδεται από την Εταιρεία για να συγκεντρώσει χρήματα από το κοινό.
 • Το προθεσμιακό χρέος είναι ένα δάνειο προς αποπληρωμή σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις της Εταιρείας, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε καμία από τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις που η Εταιρεία οφείλει να πληρώσει σε περισσότερο από ένα έτος.

 • Τα αναβαλλόμενα έσοδα στη μη τρέχουσα υποχρέωση είναι τα ίδια με εκείνα των τρεχουσών υποχρεώσεων, αλλά η εταιρεία θα παρέχει αγαθά και υπηρεσίες μετά από ένα έτος.
 • Το προθεσμιακό χρέος είναι το μακροπρόθεσμο δάνειο που λαμβάνει η Εταιρεία από τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ίδια Κεφάλαια

Τα ίδια κεφάλαια περιλαμβάνουν το αρχικό ποσό που επενδύθηκε από τους μετόχους της Εταιρείας και τα κέρδη εις νέον, δηλαδή το ποσό που κέρδισε η Εταιρεία κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργίας της.

Παράδειγμα κατάστασης εισοδήματος # 2

Η δεύτερη οικονομική κατάσταση είναι αυτή της Κατάστασης Αποτελεσμάτων . Δίνει λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική απόδοση της Εταιρείας εδώ και αρκετό καιρό. Παρέχει έσοδα και κέρδη που κερδίζει η Εταιρεία. Εξετάστε το παρακάτω στιγμιότυπο της δήλωσης λειτουργιών για το Apple Ince.

Πηγή:  Apple Inc.

 • Οι καθαρές πωλήσεις είναι οι πωλήσεις της Εταιρείας από τα προϊόντα που πούλησε κατά τη διάρκεια του έτους.
 • Το κόστος πωλήσεων είναι το κόστος που βαρύνει την Εταιρεία για την κατασκευή και τις πωλήσεις της.
 • Το μικτό περιθώριο είναι καθαρές πωλήσεις μείον το κόστος πωλήσεων.
 • Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης είναι τα έξοδα που πραγματοποιεί η Εταιρεία για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης.
 • Τα έξοδα πώλησης, τα γενικά και διοικητικά έξοδα περιλαμβάνουν έξοδα μάρκετινγκ και πωλήσεων, άλλα έξοδα όπως είδη γραφείου και άλλα διοικητικά έξοδα που απαιτούνται για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
 • Άλλο εισόδημα είναι οποιοδήποτε άλλο εισόδημα από την πώληση κάποιας επένδυσης ή από τόκους που εισπράττονται από τραπεζικές καταθέσεις κ.λπ., τα οποία κερδίζει η Εταιρεία κατά την περίοδο που δημιουργεί η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
 • Πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος είναι ο φόρος που καταβάλλει η Εταιρεία στην κυβέρνηση για το εισόδημα που δημιουργείται.
 • Το καθαρό εισόδημα είναι το κέρδος που κερδίζει η Εταιρεία. Υπολογίζεται αφαιρώντας όλα τα έξοδα, τους φόρους από το ποσό πωλήσεων και άλλα έσοδα.

# 3 Παράδειγμα Κατάστασης Ταμειακών Ροών

Η κατάσταση ταμειακών ροών περιλαμβάνει τις ταμειακές εισροές ή εκροές από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Πηγή: Apple.Inc

Περιλαμβάνει τρεις τύπους ταμειακών ροών:

 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: Αυτό περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία από τα οποία υπάρχει ταμειακή εισροή ή εκροή λόγω των λειτουργικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
 • Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: Περιλαμβάνει ταμειακή εισροή ή εκροή λόγω επενδύσεων της Εταιρείας. Εάν η Εταιρεία πραγματοποιήσει μια νέα επένδυση, θα πληρώσει κάποιο ποσό και καταγράφεται ως εκροή ταμειακών ροών, ή εάν πουλήσει τις επενδύσεις της ή ορισμένους επενδυτικούς τίτλους λήξει, θα λάβει μετρητά και καταχωρείται ως εισροή μετρητών.
 • Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες : Περιλαμβάνει ταμειακή εισροή ή εκροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες όπως έκδοση μετοχών, πληρωμές μερισμάτων, εξαγορά μετοχών, πληρωμή χρεωστικού χρέους ή έκδοση εμπορικού χαρτιού κ.λπ.

συμπέρασμα

Οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών είναι λίγο περίπλοκες και αλληλοσυνδέονται με ποσά στις οικονομικές καταστάσεις που αντικατοπτρίζονται σε άλλη κατάσταση με διαφορετική μορφή. Ως εκ τούτου, κατά την ανάλυση της απόδοσης των Εταιρειών, όλες οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται και να αναλύονται μαζί. Αυτές οι δηλώσεις αντικατοπτρίζουν τις διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας.