Γενική Αποθεματική (Σημασία) | Παραδείγματα Γενικής Λογιστικής Αποθεματικών

Τι είναι το Γενικό Αποθεματικό;

Το Γενικό Αποθεματικό είναι το ποσό που διατηρείται εκτός από το κέρδος που κερδίζει η εταιρεία κατά τη διάρκεια της κανονικής πορείας της λειτουργίας της για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών. Δηλαδή, όπως τα ενδεχόμενα, η ενίσχυση της οικονομικής θέσης της εταιρείας, η αύξηση του κεφαλαίου κίνησης, η καταβολή μερισμάτων στους μετόχους, η αντιστάθμιση συγκεκριμένων μελλοντικών ζημιών κ.λπ.

Γενικά, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση μελλοντικών αβεβαιοτήτων όπως μελλοντικές απώλειες της επιχείρησης, μελλοντικές διαφορές κ.λπ. και δεν υπάρχει καθορισμένο ποσοστό για τη δημιουργία αποθεματικών. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας πόσο αποθεματικό θέλει να συγκεντρώσει. Σε περίπτωση ζημιών, τα αποθεματικά δεν δημιουργούνται από την εταιρεία. Εμφανίζονται στο κεφάλαιο «αποθεματικά και πλεόνασμα» στην πλευρά του παθητικού του ισολογισμού.

Παράδειγμα Γενικής Αποθεματικής

Εταιρεία Mobile Web ltd. ασχολείται με κινητά. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 - 19, κέρδισε 100.000 $ από την κανονική πορεία της λειτουργίας του. Αποφασίζεται από τη διοίκηση της εταιρείας να διατηρήσει το 10% των κερδών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους για την κάλυψη μελλοντικών υποχρεώσεων και όχι για συγκεκριμένο σκοπό. Ποιο αποθεματικό δημιουργεί η εταιρεία και πού θα εμφανίζεται στον ισολογισμό της εταιρείας;

Στην παραπάνω περίπτωση, η εταιρεία διατήρησε το 10% των κερδών, δηλαδή 10.000 $ (100.000 $ * 10%) που κέρδισε από την κανονική πορεία της λειτουργίας κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους χωρίς κανένα συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που έκανε η εταιρεία. Αυτό το γενικό αποθεματικό θα θεωρηθεί ως μέρος του λογαριασμού της εταιρείας για την απαλλοτρίωση αποτελεσμάτων. Θα εμφανίζεται κάτω από το κεφάλαιο «αποθεματικά και πλεόνασμα» στην πλευρά του παθητικού του ισολογισμού της εταιρείας.

Πλεονεκτήματα της Γενικής Λογιστικής Αποθεματικών

Μερικά από τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

 • Είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης με εσωτερικά μέσα. Έτσι παρέχουν πόρους και τα κεφάλαια που απαιτούνται για την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ικανοποίηση των μελλοντικών υποχρεώσεων της εταιρείας, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική θέση.
 • Ένα από τα σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία ενός γενικού αποθεματικού είναι να ξεπεραστούν οι απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν σύντομα. Έτσι κατά τη στιγμή των ζημιών, μια εταιρεία μπορεί να εξοφλήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της με τη βοήθεια γενικών αποθεματικών.
 • Τα αποθεματικά βοηθούν στη διατήρηση του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης στην εταιρεία καθώς συμβάλλει στο κεφάλαιο κίνησης σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη κεφαλαίων στο κεφάλαιο κίνησης.
 • Με τη βοήθεια των γενικών αποθεματικών, δημιουργείται ένας λογαριασμός από την εταιρεία. Βοηθά στην αντικατάσταση άχρηστων και ξεπερασμένων περιουσιακών στοιχείων με τα νέα περιουσιακά στοιχεία χωρίς την απαίτηση δανεισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό.
 • Το διαθέσιμο ποσό στο γενικό αποθεματικό λογαριασμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διανομή μερισμάτων. Εάν η εταιρεία θέλει να διατηρήσει ένα ενιαίο ποσοστό μερισμάτων, τότε σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη κεφαλαίων για τη διανομή μερισμάτων, το ποσό μπορεί να αποσυρθεί από τα γενικά αποθεματικά.

Μειονεκτήματα του Γενικού Αποθεματικού

Μερικά από τα μειονεκτήματα είναι τα εξής:

 • Σε περίπτωση που η εταιρεία υποστεί ζημίες κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους και έχει ένα υπάρχον γενικό αποθεματικό, η εταιρεία θα αντισταθμίσει τις ζημίες της χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο γενικό αποθεματικό. Δεν θα δείξει την ακριβή εικόνα στον χρήστη των οικονομικών καταστάσεων, καθώς με τη βοήθεια του γενικού αποθεματικού, η οικονομική θέση της εταιρείας θα δείξει καλύτερη εικόνα από ό, τι για την υπό εξέταση περίοδο.
 • Δεδομένου ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός για τον οποίο δημιουργείται το γενικό αποθεματικό, έτσι υπάρχουν οι πιθανότητες ότι το αποθεματικό δεν θα χρησιμοποιηθεί επαρκώς από τη διοίκηση της εταιρείας. Θα μπορούσε να υπάρξει κατάχρηση των κεφαλαίων.
 • Η εταιρεία δημιουργεί το γενικό διαθέσιμο αποθεματικό, από τα κέρδη που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου. Καταλήγει σε μείωση του ποσοστού μερίσματος

Σημαντικά σημεία

Τα διαφορετικά ζωτικά σημεία είναι τα εξής:

 • Είναι το αποθεματικό που δημιουργήθηκε από την εταιρεία χωρίς συγκεκριμένο σκοπό χρησιμοποιώντας το κέρδος που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου και διατηρείται στην άκρη από την εταιρεία για την κάλυψη μελλοντικών υποχρεώσεων.
 • Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα γενικά αποθεματικά για διάφορους σκοπούς, όπως τη διευθέτηση οποιωνδήποτε από τα άγνωστα μελλοντικά ενδεχόμενα, για την ενίσχυση της οικονομικής θέσης της εταιρείας, την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης, την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους, την αντιστάθμιση ορισμένων από τις συγκεκριμένες μελλοντικές ζημίες κ.λπ.
 • Δεδομένου ότι το ποσό του γενικού αποθεματικού συσσωρεύεται για την κάλυψη των μελλοντικών υποχρεώσεων της εταιρείας, έτσι βοηθά στη βελτίωση της οικονομικής θέσης, βοηθώντας την εταιρεία να αντιμετωπίσει τις αβέβαιες χρηματοοικονομικές απρόβλεπτες.
 • Δεν υπάρχει κανένα καθορισμένο ποσοστό που να αναφέρεται πουθενά για τη δημιουργία των γενικών αποθεματικών από την εταιρεία, και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας το πόσα αποθεματικά θέλει να συγκεντρώσει.
 • Η εταιρεία τα δημιουργεί μόνο σε περίπτωση που κερδίσει το κέρδος κατά τη διάρκεια της περιόδου και σε περίπτωση που προκύψουν ζημίες στην επιχείρηση, τότε τα αποθεματικά δεν δημιουργούνται από την εταιρεία.

συμπέρασμα

Είναι τα δωρεάν αποθεματικά που η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε σκοπό απαιτεί αφού πληροί συγκεκριμένους τύπους προϋποθέσεων. Π.χ. διευθέτηση οποιωνδήποτε από τα άγνωστα μελλοντικά ενδεχόμενα, για ενίσχυση της οικονομικής θέσης της εταιρείας, αύξηση του κεφαλαίου κίνησης, καταβολή μερισμάτων στους μετόχους, αντιστάθμιση ορισμένων μελλοντικών ζημιών κ.λπ. Παρέχουν πόρους και τα κεφάλαια που απαιτούνται για την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνάντηση με τις μελλοντικές υποχρεώσεις της εταιρείας, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική θέση. Δεν υπάρχει καθορισμένο ποσοστό που να αναφέρεται πουθενά για τη δημιουργία των γενικών αποθεματικών από την εταιρεία. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας για το πόσα αποθεματικά θέλει να συγκεντρώσει.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found