Περιεχόμενα έκθεσης ελέγχου | Βασική μορφή & δομή μιας έκθεσης ελέγχου

Τα περιεχόμενα της έκθεσης ελέγχου είναι η βασική δομή της έκθεσης ελέγχου, η οποία πρέπει να είναι σαφής, παρέχοντας επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να αιτιολογούν τη γνώμη των ελεγκτών και περιλαμβάνει τον τίτλο της έκθεσης, τις λεπτομέρειες του παραλήπτη, την αρχική παράγραφο, το πεδίο εφαρμογής, την παράγραφο γνωμοδότησης, την υπογραφή, τον τόπο της υπογραφής και της ημερομηνίας της έκθεσης.

Βασικό περιεχόμενο μιας έκθεσης ελέγχου

Η έκθεση ελέγχου είναι μια γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έδωσαν οι Ελεγκτές μετά τη διενέργεια του οικονομικού ελέγχου της Εταιρείας. Η έκθεση του Ελεγκτή δημοσιεύεται με την Ετήσια έκθεση της Εταιρείας. Η έκθεση ελεγκτών διαβάζεται από επενδυτές, αναλυτές, τη διοίκηση της εταιρείας, τους δανειστές, ενώ αναλύει την απόδοση των εταιρειών και εξακριβώνει ότι οι οικονομικές εκθέσεις είναι σύμφωνα με τα γενικά αποδεκτά λογιστικά πρότυπα.

Παράδειγμα μορφής περιεχομένου αναφοράς αναφοράς

Το παρακάτω στιγμιότυπο είναι το περιεχόμενο της αναφοράς ελέγχου του Amazon.com.

Πηγή: www.sec.gov

Δομή / Μορφή Περιεχομένου Έκθεσης Ελέγχου

Μια τυπική έκθεση ελέγχου έχει τα ακόλουθα περιεχόμενα. Ας δούμε μια σύντομη κατανόηση κάθε επικεφαλίδας στην έκθεση ελέγχου.

# 1 - Τίτλος

Ο τίτλος της έκθεσης αναφέρει ότι είναι «έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών».

# 2 - Αποδέκτης

Ο παραλήπτης είναι το πρόσωπο / ομάδα ατόμων στα οποία απευθύνεται η έκθεση. Στην περίπτωση της νόμιμης έκθεσης ελέγχου, ο αποδέκτης είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Επίσης, ο παραλήπτης αναφέρεται στο άτομο που διορίζει τους ελεγκτές. Δεδομένου ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας διορίζουν τους ελεγκτές, η έκθεση τους απευθύνεται.

# 3 - Η ευθύνη του ελεγκτή και της διοίκησης της εταιρείας

Αυτή η παράγραφος παρέχει την ευθύνη του ελεγκτή και της διοίκησης της Εταιρείας. Ορίζει ότι η ευθύνη του ελεγκτή είναι να διενεργεί αμερόληπτο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και να δίνει την αμερόληπτη γνώμη του.

# 4 - Το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου

Αυτή η παράγραφος περιγράφει το εύρος του ελέγχου που διενήργησε ο Ελεγκτής αναφέροντας ρητά ότι ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα γενικά αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα στη χώρα. Αναφέρεται στην ικανότητα του ελεγκτή να διενεργεί έλεγχο και παρέχει διαβεβαίωση στους μετόχους και τους επενδυτές ότι ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα. Πρέπει να περιλαμβάνει ότι διενεργήθηκε έλεγχος των οικονομικών εκθέσεων της Εταιρείας και ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ανακρίβειες. Ο ελεγκτής αξιολογεί τους εσωτερικούς ελέγχους και διενεργεί δοκιμές, έρευνες και επαληθεύσεις των λογαριασμών της εταιρείας. Τυχόν περιορισμοί στο πεδίο των εργασιών που πραγματοποιούνται από τον ελεγκτή παρέχονται σε αυτήν την ενότητα της έκθεσης ελεγκτών.

# 5 - Η γνώμη του ελεγκτή

Είναι η κύρια παράγραφος του περιεχομένου της έκθεσης ελέγχου. Οι Ελεγκτές δίνουν τη γνώμη τους για την οικονομική αναφορά της Εταιρείας. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι απόψεων:

  • Μη ειδική γνώμη : Μια ανεπιφύλακτη γνώμη, που ονομάζεται επίσης καθαρή γνώμη, εκδίδεται όταν ο ελεγκτής αποφασίσει ότι τα οικονομικά αρχεία είναι απαλλαγμένα από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Μια ανεπιφύλακτη γνώμη είναι η καλύτερη γνώμη που δίνεται στην Εταιρεία και τη διεύθυνση. Η ανεπιφύλακτη γνώμη δηλώνει ότι οι οικονομικές εκθέσεις είναι σύμφωνες με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP)
  • Ειδική γνώμη : Ο ελεγκτής παρέχει ειδική γνώμη σε περίπτωση που τα οικονομικά αρχεία δεν τηρούνται σύμφωνα με το GAAP, αλλά οι ελεγκτές δεν εντοπίζουν κακή δήλωση στις οικονομικές εκθέσεις. Μια ειδική γνώμη υπογραμμίζει τον λόγο για τον οποίο η έκθεση ελέγχου είναι κατάλληλη. Μια ειδική γνώμη δίνεται επίσης στην περίπτωση που δεν γίνονται επαρκείς γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
  • Ανεπιθύμητη γνώμη: Η αρνητική γνώμη για την οικονομική έκθεση είναι ο χειρότερος τύπος οικονομικής έκθεσης που εκδίδεται στην Εταιρεία. Δίδεται αρνητική γνώμη σε περίπτωση που οι οικονομικές εκθέσεις δεν συμμορφώνονται με το GAAP και τα οικονομικά αρχεία παρουσιάζονται σε μεγάλο βαθμό λανθασμένα. Η αρνητική γνώμη μπορεί να αναφέρεται στην έναρξη της απάτης στην Εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία πρέπει να διορθώσει τις οικονομικές της εκθέσεις και τις οικονομικές της καταστάσεις. Η Εταιρεία θα πρέπει να ελέγξει εκ νέου τη δήλωση, καθώς οι επενδυτές και οι δανειστές θα απαιτούσαν από την Εταιρεία να παρέχει οικονομικές εκθέσεις χωρίς λάθη και παραπλανητικές δηλώσεις.
  • Αποποίηση γνώμης: Σε περιπτώσεις που ο ελεγκτής δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει τον έλεγχο της Εταιρείας λόγω των λεπτομερειών που δεν παρέχονται από την Εταιρεία, θα δώσει αποποίηση γνώμης. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

# 6 - Βάση της γνώμης

Αυτή η παράγραφος παρέχει τη βάση στην οποία βασίστηκε η γνώμη. Θα πρέπει να αναφέρει τα γεγονότα των λόγων στην έκθεση.

# 7 - Υπογραφή ελεγκτή

Ο συνεργάτης του ελεγκτή πρέπει να υπογράψει το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου στο τέλος.

# 8 - Τόπος υπογραφής

Δίνει την πόλη στην οποία υπογράφηκε η έκθεση ελέγχου.

# 9 - Ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου

Ας δούμε μια σύντομη κατανόηση κάθε επικεφαλίδας στην έκθεση ελέγχου.

# 10 - Ημερομηνία υπογραφής

Δίνει την ημερομηνία υπογραφής της έκθεσης ελέγχου.

Η έμφαση του ζητήματος στη μορφή της έκθεσης ελέγχου

Το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου μπορεί να έχει μια έμφαση στην παράγραφο. Η έμφαση της παραγράφου του θέματος μπορεί να προστεθεί στην έκθεση ελέγχου εάν ο ελεγκτής αισθάνεται να τραβήξει την προσοχή των αναγνωστών στο ζωτικό θέμα. Ο ελεγκτής δεν χρειάζεται να αλλάξει τη γνώμη του σε περίπτωση που έχει δώσει έμφαση σε κάποιο θέμα. Αυτή η παράγραφος περιλαμβάνει τον έλεγχο που διενεργείται από τον Ελεγκτή και την εξάρτησή τους από ελέγχους που διενεργούνται από άλλους ελεγκτές σε ορισμένες από τις θυγατρικές της Εταιρείας. Μερικές φορές οι ελεγκτές δεν διενεργούν κανέναν έλεγχο μη υλικών θυγατρικών και αναφέρουν τις λεπτομέρειες όπως τα έσοδα, τα κέρδη, τα περιουσιακά στοιχεία τέτοιων θυγατρικών και η εξάρτησή τους από τις οικονομικές εκθέσεις που παρέχονται από τη διοίκηση της Εταιρείας.

συμπέρασμα

Οι ελεγκτές εκδίδουν έκθεση ελέγχου μετά από δημοσιονομικό έλεγχο της Εταιρείας, η οποία περιέχει τη γνώμη τους σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Η έκθεση ελέγχου είναι υποχρεωτική έκθεση που επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση της Εταιρείας. Δίνει μια ανεξάρτητη εικόνα των λογαριασμών της Εταιρείας και επισημαίνει εσφαλμένες δηλώσεις (εάν υπάρχουν) από την Εταιρεία.